Buitengebied Groesbeek

Status: Onherroepelijk
Identificatie: NL.IMRO.0241.BPBuitengebied-GVS2
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Artikel 14 Verkeer – Railverkeer

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. behoud en/of herstel van spoorwegvoorzieningen;

  2. behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke waarden en/of natuurwaarden;

  3. voorzieningen voor verkeer en verblijf;

  4. extensief recreatief medegebruik;

  5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

  6. groenvoorzieningen;

  7. nutsvoorzieningen.

 

 

14.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.