direct naar inhoud van Regels
Plan: Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00191-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan "Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen" met identificatienummer NL.IMRO.0243.BP00191-0002 van de gemeente Harderwijk;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 bestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen

het bestemmingsplan "Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen" met identificatienummer NL.IMRO.0243.BP00191-0002, zoals is vastgesteld door de gemeenteraad van Harderwijk op

1.4 gebruiksoppervlak

gebruiksoppervlakte van een gebouw zoals bedoeld en bepaald in de NEN 2580;

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Toepassing bestemmingsplan

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels van de hierna genoemde bestemmingsplannen en laten de regels uit die onderliggende bestemmingsplannen ongewijzigd.

De onderliggende bestemmingsplannen zijn:

Bestemmingsplan    Vastgesteld   
Benzineverkooppunt Hertog Reinoudlaan   24 augustus 1999  
Boomkamp 20   22 juni 2010  
Buitengebied - Haventje Mheenlanden   8 december 2011  
Buitengebied - Hotel Van der Valk   4 oktober 2012  
Buitengebied 2014   30 april 2015  
De Harder   20 november 2008  
Drielanden - Bedrijvenpark Tonsel 2013   13 juni 2013  
Drielanden - Groene Zoom   24 april 2014  
Drielanden - Horlose Brink   20 december 2012  
Drielanden 2013   27 maart 2014  
Drielanden-West, Onderwijscluster en Blauwe Long   29 oktober 2009  
Frankrijk   20 november 2008  
Frankrijk - Grensweg 11   27 augustus 2013  
Frankrijk - Grensweg 20-22   16 augustus 2011  
Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg   8 november 2012  
Frankrijk - Vlierburgweg 4   28 juni 2012  
Friesegracht 2011   22 september 2011  
Geluidzone Haven en Lorentz   20 november 2008  
Groot Sypel   18 april 2013  
Groot Sypel - Hoofdweg 2   13 mei 2014  
Groot Sypel - Maltezerlaan 1   18 september 2014  
Hierden Bosch   28 juni 2012  
Hierden Dorp 2011   22 september 2011/23 mei 2013  
Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan I   5 augustus 2014  
Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan II   24 maart 2015  
Hoge Varen   10 september 2009  
Leuvenemseweg Noord   24 augustus 1998  
Lorentz - 1e wijziging geluidverkaveling   11 september 2012  
Lorentz I en II - Einsteinstraat 5   8 september 2016  
Lorentz I en II – Stephensonstraat   10 november 2016  
Lorentz I en II 2013   4 juli 2013  
Lorentz-oost   15 mei 2003  
N302   22 november 2007  
Parkeergarage Houtwal   20 november 2008  
Partiële herziening Waterfront-Zuid Boulevard-West   28 juni 2012  
Reparatieplan Hierden Dorp 2011   30 april 2015  
SOMA College   16 september 2010  
Stadsdennen   27 maart 2018  
Stadsweiden (reparatieplan)   1 juli 2010  
Stadsweiden – Kruithuis   9 oktober 2014  
Stationsomgeving   19 december 2013  
Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz   7 april 2011  
Tweelingstad - Ambulante handel winkelcentrum   28 november 2013  
Tweelingstad - Bedrijvenpark Sypel   21 mei 2015  
Tweelingstad - Graaf Ottolaan 5-11   18 april 2013  
Tweelingstad-Slingerbos   12 mei 2011  
Walstein 2A   16 september 1999  
Walstein 2A uitw. plan   20 februari 2007  
Walstein 2B   21 juni 1990  
Waterfront Noord II   10 juni 2010  
Waterfront Noord II - Geluidzoneringsplichtige inrichtingen   15 november 2011  
Waterfront-Noord   21 december 2006  
Waterfront-Zuid - Brug Vissershaven   30 juni 2015  
Waterfront-Zuid - De Bakens   12 januari 2012  
Waterfront-Zuid - De Bakens uitw.plan   28 februari 2017  
Waterfront-Zuid - De Eilanden   13 september 2012  
Waterfront-Zuid - Partiële herziening Boothuizen   2 juli 2015  
Waterfront-Zuid – Watersportboulevard   30 juni 2015  
Waterfront-Zuid Boulevard-Oost   22 september 2011  
Waterfront-Zuid Boulevard-West   10 juni 2010  
Waterfront-Zuid Boulevard-West – Strandeiland   20 maart 2012  
Waterfront-Zuid Waterstad   5 februari 2008  
Waterfront-Zuid Waterstad fase 3   1 november 2011  
Zeebuurt - Haaksepad 1A   10 juni 2014  
Zeebuurt 2012   28 juni 2012  
Zwaluwhoeve   20 mei 2010  

Artikel 3 Algemene bouwregels

Bij nieuw- of verbouw en/of bij het toepassen van de in dit plan opgenomen afwijkingen en wijzigingen en uitwerkingen dient de inrichting van de gronden zodanig plaats te vinden, dat wordt voldaan aan het gestelde in de op het moment van ter inzage leggen van het ontwerp geldende Parkeernormennota Harderwijk.

Artikel 4 Algemene gebruiksregels

4.1 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

Bij nieuwbouw of uitbreiding waarbij het gebruiksoppervlak toeneemt dient de inrichting van de gronden zodanig plaats te vinden, dat wordt voldaan aan de gemeentelijk parkeernormen zoals weergegeven in de op het tijdstip van aanvang van het gebruik, dan wel, in het geval van een omgevingsverguningplichtige activiteit, het tijdstip van de aanvraag van de omgevingsvergunning geldende Parkeernormennota Harderwijk.

 • 1. Voor de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen is de Parkeernormennota Harderwijk van toepassing. Daarbij dient overeenkomstig de aanbevelingen van het CROW tevens rekening te worden gehouden met parkeerplaatsen voor mindervaliden;
 • 2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben zoals die zijn voorgeschreven in de ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). Voor de in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's komen in ieder geval niet in aanmerking gronden die bedoeld en/of ingericht zijn als openbare groenvoorziening(en);
 • 3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort;
 • 4. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste en het derde lid:
 • a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
 • b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of wijzigen gebruik, en afwijkt van het plan,mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
  de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de
  dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen".

Aldus vastgestelddoor de gemeenteraad van Harderwijk

in de raadsvergadering d.d. 8 februari 2018

De voorzitter, De griffier,