direct naar inhoud van 2.4 Functionele structuur
Plan: Heveadorp 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04

2.4 Functionele structuur

2.4.1 Wonen

De woonfunctie is de belangrijkste functie in de kern. De woningvoorraad bestaat uit zowel vrijstaande woningen, dubbele woningen en rijwoningen. De vrijstaande woningen bevinden zich met name langs de Dunolaan in het zuiden van het dorp en langs de Oude Oosterbeekseweg in het noorden van het dorp. Dubbele woningen komen met name in het zuidelijke deel van het dorp voor.

De rijwoningen bevinden zich met name in het noordelijke deel van het dorp. De woningen hebben maximaal 2 bouwlagen met kap.

Het bestemmingsplan is erop gericht de bestaande woningen te behouden. Wijziging van de woonfunctie in een andere functie is daarom niet toegestaan. Als gevolg van het beheergerichte karakter van het bestemmingsplan wordt evenmin voorzien in toevoeging van nieuwe woningen. Wel mogen bestaande woningen worden uitgebreid of veranderd binnen stedenbouwkundig aanvaardbare grenzen.

Binnen het plangebied is onderscheid gemaakt in de bestemmingen Wonen en Tuin, waarbij de bestemming Wonen meer toestaat op het gebied van bebouwing en de bestemming Tuin meestal is toegekend aan de voortuinen van de woningen.

Aan-huis-verbonden-beroepen

Bij de woonfunctie is er bewust voor gekozen om zogenaamde “aan-huis-verbonden- beroepen” mogelijk te maken. Dit komt tegemoet aan de wens van vele mensen om op kleine schaal en aan huis voor zichzelf te beginnen. Dergelijke aan huis verbonden beroepen zijn niet milieuhinderlijk voor de omgeving. Het enige effect is een bezoeker die naar de bouwkundig adviseur gaat (of de notaris, de pedicure, de huisarts). Dit extra verkeer valt weg tegen het overige verkeer dat een woonwijk of – buurt kent. Belangrijk is wel dat het ondergeschikt is aan de woonfunctie. Een woning is in de eerste plaats woning. Het is daarom van belang dat het kleinschalig is en blijft. Dit houdt in dat de bewoner van de woning de beroepsuitoefenaar is. De mogelijkheid voor aan huis verbonden beroepen zorgt ook voor wat levendigheid in de wijk en het straatbeeld, en dat is gewenst. Grootse reclameborden of neonreclame en andere opvallende uitingen ten behoeve van het beroep dat wordt uitgeoefend zijn uiteraard niet toegestaan.

In Heveadorp zijn op dit moment geen locaties aanwezig met een aan-huis-verbonden-bedrijf. Wel is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om een aan-huis-verbonden-bedrijf toe te kunnen staan.

Zorg en wonen

Er is een duidelijke trend aanwezig om zorgbehoevenden in een gewone woonomgeving te laten wonen. De hulpvraag kan voortkomen vanuit fysieke, psychische en/of sociale achtergrond. Hoe de zorgbehoefte hierbij binnen de woning ingevuld wordt kan divers zijn. Soms is de hulp tijdelijk noodzakelijk en soms permanent, soms intensief en soms extensief. Dit valt allemaal onder mantelzorg en onder de bestemming “wonen”. Omdat mantelzorg soms ook om extra ruimte vraagt, is in dit plan een afwijkingsmogelijkheid opgenomen dat binnen het bouwvlak zorgwoningen zijn toegestaan, in plaats van een bestaande woning. Ook is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om een zorgwoning, kamerbewoning en een zogenaamde twee- of driegeneratiewoning toe te kunnen staan.

2.4.2 Maatschappelijke voorzieningen

In het voormalige schoolgebouw aan de Middellaan, in het noordwesten van het dorp, is via de Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars (SLAK) een atelier gevestigd voor professionele kunstenaars. Het atelier is in het bestemmingsplan algemeen bestemd als Maatschappelijk. Het bestaande gebouw is voorzien van een passende bestemming en van strakke bouwgrenzen. Gezien de nabijheid van woningen zijn grootse bouwuitbreidingen niet mogelijk.

2.4.3 Horeca

In het plangebied bevindt zich één horecabedrijf, te weten een restaurant, die is gevestigd op de hoek Oude Oosterbeekseweg/Beeklaan. Het bestaande restaurant is voorzien van een passende bestemming en van strakke bouwgrenzen. Grote uitbreidingen zijn binnen de genoemde functies in beginsel niet toelaatbaar en kunnen slechts worden gerealiseerd door gehele of gedeeltelijke verplaatsing van de activiteiten.

2.4.4 Bedrijf

In het plangebied bevindt zich één nutsvoorziening aan de Middenlaan, achter het voormalige schoolgebouw. Nutsvoorzieningen vallen onder de bestemming Bedrijf en zijn voorzien van een aanduiding.

2.4.5 Verkeer

De bestaande wegenstructuur is in het bestemmingsplan vastgelegd. Ten aanzien van de inrichting van wegen, voet- en fietspaden met bijbehorende bermen, snippergroen en uitritten biedt het bestemmingsplan een grote mate aan flexibiliteit. Wegen zijn inclusief genoemde bijbehorende voorzieningen globaal als Verkeer bestemd. Dit is gedaan om aan de praktijk van alle dag tegemoet te komen. De inrichting van de openbare ruimte wil namelijk nog wel eens veranderen. De loop van een wandelpad, de aanpassing van een bocht in een weg en het verleggen van een groenstrook zal binnen de plantermijn op meerdere locaties kunnen voorkomen. Dit plan voorziet in die aanpassingen.

2.4.6 Water

Aan de oostzijde van de kern loopt de Seelbeek. De Seelbeek is aangewezen als water met het hoogste ecologische niveau (HEN) en geniet daarmee een hoog beschermingsniveau vanuit provinciaal beleid. De beek heeft, samen met een brede oeverstrook, de bestemming water gekregen. Binnen deze bestemming geldt de hoofdfunctie water. Vanwege de hoge ecologische kwaliteiten heeft de beek in dit plan een hoog beschermingsniveau toegekend gekregen. Om ongewenste ontwikkelingen uit te sluiten is daarnaast aan weerszijden van de beek een beschermingszone van 15 meter opgenomen in dit bestemmingsplan. Binnen deze zone is het gebruik van meststoffen of bestrijdingsmiddelen uitgesloten. Bebouwing is niet toegestaan, tevens is het onwenselijk de grond te gebruiken voor agrarische functies waarbij deze middelen nodig zijn.

2.4.7 Bos

Binnen het plangebied bevinden zich delen van de Veluwe, waarvoor een hoog beschermingsniveau geldt. Bebouwing is in deze bossen niet aanwezig en, gezien de functie als bosgebied, ongewenst. Alleen bouwwerken zoals terreinomheiningen en nutsvoorzieningen kunnen binnen deze functie gebouwd worden. Het bosgebied vervult eveneens een recreatieve en waterhuishoudkundige functie.

2.4.8 Groen

Binnen de bebouwde kom en aan de rand van de bebouwde kom bevinden zich groengebieden, voornamelijk in de vorm van park, bermen en grasland met soms enkele bomen. In het park is een speelplaats aanwezig. Deze groengebieden staan ten dienste aan de omliggende woon- en verkeersfuncties. Gebouwen zijn in deze groengebieden niet gewenst. In het plangebied is tevens een volkstuincomplex aanwezig.