direct naar inhoud van 3.4 Regionaal beleid
Plan: Heveadorp 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04

3.4 Regionaal beleid

Regionaal Plan 2005-2020 Stadsregio Arnhem Nijmegen

Met het Regionaal Plan 2005-2020 Stadsregio Arnhem Nijmegen, 'Werken aan een aantrekkelijke en concurrerende stadsregio in Noordwest Europa' legt de Stadsregio beleidsambities vast voor de ontwikkeling van de regio. Het Regionaal Plan betreft een regiospecifieke uitwerking van voornoemd streekplan. Het doel van dit Regionaal Plan is het werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van de regio Arnhem-Nijmegen voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. De Stadsregio wil burgers en bedrijven aan de regio binden door hen mogelijkheden te bieden om in een mooi en aantrekkelijk landschap te wonen en werken. Daarnaast acht ze het snel en comfortabel kunnen verplaatsen van groot belang.

De Stadsregio wil voorzien in meer kwaliteit en een grotere variatie in woonmilieus. De leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van dorpen zijn een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkeling van de eigenheid en identiteit van dorpen is nodig om te voorkomen dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Ontwikkeling van dorpen moet aansluiten op de karakteristieken van de historisch gegroeide dorpsstructuur, om te voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de ruimtelijke verscheidenheid en identiteit van de dorpen bedreigen.Om Heveadorp ligt een bebouwingscontour. Hierbinnen bepaalt de gemeente zelf de te ontwikkelen locaties en de aantallen nieuw te bouwen woningen.

Conclusie

Door het consoliderende karakter van voorliggend bestemmingsplan, blijft de eigen identiteit van Heveadorp behouden. Ontwikkelingen zijn mogelijk, maar op dusdanig beperkte schaal dat dit geen bedreiging vormt voor de eigenheid van Heveadorp.

Geconcludeerd wordt dat het plan past binnen het regionale beleid.