direct naar inhoud van 3.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Heveadorp 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04

3.5 Gemeentelijk beleid

Woonvisie gemeente Renkum

In de woonvisie 2010-2014 verwoordt de gemeente Renkum haar doelen en ambities op gebied van wonen. Deze woonvisie is een vervolg op de woonvisie 2005-2009. De woonvisie 2005-2009 is geëvalueerd. Daarnaast is voor het actualiseren van de woonvisie een werkbijeenkomst georganiseerd. Het resultaat van de werkbijeenkomst en de evaluatie is vastgelegd in de nota Rode Draad. De Rode Draad is het vertrek voor de nieuwe woonvisie 2010-2014. Hierin staan 6 thema's centraal:

1. Krimpscenario;

2. Inzetten op evenwichtige bevolkingopbouw;

3. Duurzame en levensloopgeschikte woningen;

4. Herstructureren bestaande voorraad;

5. Wonen en zorg;

6. Gemeente is regisseur en wil samenwerken met alle bij het wonen betrokken

partijen.

De woonvisie 2010-2014 geeft de gewenste ontwikkeling van het wonen in de gemeente Renkum in hoofdlijnen weer. De rol van de gemeente bij de uitvoering van dit beleid is één van de punten die in de nota Rode Draad nadrukkelijk benoemd zijn. In de woonvisie heeft de gemeente aangegeven hoe zijn vorm wil geven aan haar rol: hoe gaat de gemeente zich inzetten om het woonbeleid te realiseren, hoe wordt de samenwerking met andere partijen georganiseerd en hoe wordt gemonitord. Voor het uitvoeren van het beleid is dan ook een uitvoeringsprogramma opgezet. Dit uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt in een tweejaarlijks actieplan met een financiële paragraaf.

Landschapsontwikkelingsplan

Het landschapsontwikkelingsplan is in 2002 opgesteld voor het buitengebied van de gemeente. Het plan bevat twee componenten: een landschapsontwikkelingsvisie en een uitvoeringsplan. De landschapsontwikkelingsvisie geeft aan in welke mate de verschillende landschapsaspecten (zoals cultuurhistorie, ecologie, watersysteem) moeten worden ontwikkeld en beschermd. Daarnaast geeft het de gebieden en functies (landbouw, natuur, wonen) aan met accenten op behoud dan wel vernieuwing, scheiding of verweving van functies. Het uitvoeringsplan omvat een financieringsplan en benoemt concrete projecten, die zorgdragen voor de uitvoering van de landschapsontwikkelingsvisie. Daarbij wordt een prioritering en tijdsplanning van de voorgestelde maatregelen gegeven.

De landschapsontwikkelingsvisie van de gemeente Renkum gaat uit van duurzaam behoud en versterking van bestaande kwaliteiten en pas daarna van ontwikkeling. De recreatieve mogelijkheden en de beleving van het landschap blijven een belangrijke rol spelen. Het bosgebied is een belangrijk onderdeel van het groene buitengebied van de gemeente. De huidige kwaliteiten worden behouden of versterkt. Bestaande lanen in het bosgebied krijgen waar nodig een aanvulling. Op strategische plekken wordt de beleving van de stuwwal vergroot door uitzichtpunten te creëren. Hierbij is het uitgangspunt dat hiervoor geen waardevolle beplanting wordt gekapt.

Ook de beekdalen zijn een kenmerkend onderdeel in het Renkumse landschap. Ze vormen de verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden.

De doelstelling voor de beekdalen is ze als aaneengesloten landschappelijke eenheden zichtbaar en herkenbaar te maken. Versterken van de ecologische kwaliteiten en ecologische verbindingsfunctie is een tweede hoofddoelstelling.

Ruimtelijke visie

Op 22 september 2011 heeft het College van Burgemeester en wethouders de Ruimtelijke Visie Renkum (ver)bindt 2025 vastgesteld. De visie geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gehele grondgebied van de gemeente (fysiek-ruimtelijk) in de komende 15 jaar. Ten behoeve van onderhavig plangebied zijn in de visie geen concrete ontwikkelingen aangegeven. Wel geldt een aantal algemene aspecten zoals het verhogen van de kwaliteit van dorpsentrees en toegangswegen, het vergroten van de toegankelijkheid van het bosgebied en het streven naar een sterkere visuele relatie met het buitengebied.

Voorop staat echter dat Heveadorp in hoofdzaak een woonkern blijft en dat de inwoners blijven aangewezen op voorzieningen in de andere dorpen.

Conclusie

Het bestemmingsplan is een consoliderend plan en is niet in strijd met de uitgangspunten uit de woonvisie. In voorliggend plan zijn geen mogelijkheden voor nieuwbouw opgenomen. Het landschapsontwikkelingsplan staat voor behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten van het landschap. De beekdalen worden als kenmerkend onderdeel van het Renkumse landschap gezien. Hiervan zijn onder andere de ecologische kwaliteiten en verbindingsfunctie van belang. De delen van het natuurgebied de Veluwe en de Seelbeek welke binnen het plangebied zijn gelegen, zijn opgenomen en beschermd in voorliggend bestemmingsplan. Ten slotte staat dit bestemmingsplan ook het gestelde in de Ruimtelijke Visie niet in de weg aangezien het plan gericht is op beheer van de bestaande situatie.

Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan past binnen het gemeentelijke beleid.