direct naar inhoud van 3.8 Ecologie
Plan: Heveadorp 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04

3.8 Ecologie

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. De Nederlandse wetgeving maakt voor bescherming van natuur onderscheid in de bescherming van gebieden en van soorten.

Gebiedsbescherming

In het kader van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van belang. De kern Heveadorp wordt omringd door de Veluwe, welke aangewezen is als EHS en als Vogel- en Habitatrichtlijngebied (Natura 2000), zie onderstaande afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04_0010.jpg"

De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin zijn de reeds bestaande staatsnatuurmonumenten ook opgenomen. Het is verboden projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Binnen de EHS-gebieden geldt een 'nee-tenzij' benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reƫle alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.

Soortenbescherming

Voor wat betreft soortenbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige beschermde soorten. Als hiervan sprake is, moet ontheffing worden aangevraagd.

Gezien het consoliderende karakter van voorliggend bestemmingsplan, kan er geen sprake zijn van negatieve effecten op eventueel voorkomende soorten of de aangrenzende EHS. Het deel van de EHS binnen het plangebied is bestemd voor Natuur. Aan deze bestemming is een aanlegvergunningstelsel gekoppeld, waarin is bepaald dat werken en werkzaamheden uitsluitend met een aanlegvergunning mogen worden uitgevoerd.

Ecologisch gezien zijn er hiermee geen beperkingen voor de uitvoering van het bestemmingsplan.