direct naar inhoud van Regels
Plan: Breekwagen 7, Bergharen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBreekwagen7-VGBP

Regels

met dien verstande dat de regels en verbeelding op onderstaande onderdelen worden aangepast:

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Breekwagen 7, Bergharen' met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBBreekwagen7-VGBP van de gemeente Wijchen;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3 bestemmingsplan Buitengebied herziening 2014

het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2014',met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBHerziening2014-DF01 door de gemeenteraad van Wijchen, vastgesteld 16 oktober 2014;

1.4 Buitengebied Wijchen

het bestemmingsplan 'Buitengebied Wijchen', met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02 door de gemeenteraad van Wijchen, vastgesteld 31 januari 2013;

1.5 vigerend bestemmingsplan:

het bestemmingsplan Buitengebied Wijchen, alsmede het bestemmingsplan Buitengebied herziening 2014.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch met waarden - 1

De regels van Agrarisch met waarden - 1 (artikel 4 vigerend bestemmingsplan) zijn van toepassing.

Artikel 3 Wonen - 1

De regels van Wonen - 1 (artikel 21 vigerend bestemmingsplan) zijn van toepassing met dien verstande dat het volgende wordt aangepast:

21.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

i. Breekwagen 7

  • 1. Ter plaatse van Breekwagen 7 wordt als bestaande woning aangemerkt: de bebouwing ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - bestaande woning'.
  • 2. Voor mogelijke uitbreiding/ herbouw van de woning geldt voor Breekwagen 7 de volgende aanvullende voorwaarde: uitbreiding van woonruimte, dat leidt tot een kortere afstand tot de westelijke en/of zuidelijke bestemmingsgrens, kan uitsluitend worden toegestaan, indien en voorzover aangetoond is, dat voor wat betreft de nieuw gesitueerde woonruimte, sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat een situering dichter bij Breekwagen 9, niet leidt tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkeling van het ter plaatse aanwezige bedrijf, voortvloeiende uit milieuregelgeving.

Artikel 4 Waarde - Archeologie 2

De regels van Waarde - Archeologie 2 (artikel 28 vigerend bestemmingsplan) zijn van toepassing.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 3

De regels van Waarde - Archeologie 3 (artikel 29 vigerend bestemmingsplan) zijn van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

6.1 milieuzone - hydrologische beschermingszone

De regels van artikel 37.1 vigerend bestemmingsplan zijn van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

De regels van artikel 39 vigerend bestemmingsplan zijn van toepassing.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Breekwagen 7, Bergharen.