direct naar inhoud van Regels
Plan: Verkamering woningen
Status: ontwerp
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BGBBVO20200006-CP01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

de beheersverordening Verkamering woningen met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBVO20200006-CP01 van de gemeente Zaltbommel;

1.2 beheersverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 arbeidsmigranten:

personen die hun vaste woon-, of verblijfplaats in een ander Europees land dan Nederland hebben en op grond van een EU-paspoort of tewerkstellingsvergunning legaal in Nederland werkzaam zijn;

1.4 huishouden:

een persoon of groep personen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling;

1.5 wonen:

het huisvesten van een huishouden in een woning/wooneenheid;

1.6 woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat uitsluitend mag worden gebruikt voor de huisvesting van één huishouden;

1.7 wooneenheid:

een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat uitsluitend mag worden gebruikt voor de huisvesting van één huishouden.

1.8 zorg- of begeleidingsafhankelijke bewoning:

twee of meerdere personen, die geen huishouden vormen, maar in een situatie of traject afhankelijk van zorg- en begeleiding, zoals bedoeld in de Woonzorgvisie, voor een bepaalde periode of regulier gezamenlijk in een woning of woonvorm wonen, waarbij iedereen minimaal beschikt over een eigen onzelfstandige wooneenheid (kamer) en er sprake is van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

Artikel 2 Van toepassingsverklaring

2.1 Herziening vigerende beheersverordening

Deze beheersverordening herziet voor zover in deze beheersverordening daarin wordt voorzien voor zover in dit bestemmingsplan daarin wordt voorzien de beheersverordeningen die staan weergegeven in de onderstaande tabel van de gemeente Zaltbommel. Voor het overige blijven de regels van de betreffende beheersverordeningen onverminderd van kracht.

Naam beheersverordening   Identificatienummer   Datum vaststelling  
Brakel, Gameren (ged.), Zaltbommel (ged.) en Kerkwijk (ged.)   NL.IMRO.0297.BKLBVO20150012-VS01   1 oktober 2015  
Beheersverordening Poederoijen en Zaltbommel   NL.IMRO.0297.ZBMBVO20160005-VS01   22 september 2016  
Beheersverordening Aalst, Kerkwijk en Delwijnen   NL.IMRO.0297.AALBVO20170005-VS01   29 juni 2017  
Bruchem en Nieuwaal   NL.IMRO.0297.BRUBVO20180014-VS01   26 september 2019  
2.2 Herziening regels
 • a. De regels van de beheersverordeningen als bedoeld in lid 2.1 worden gewijzigd in die zin, dat alle regels die betrekking hebben op wonen worden aangevuld door de regels zoals opgenomen in Artikel 4, lid 4.1, sub a, onder 1°, van deze beheersverordening.
 • b. Voor zover de regels van de beheersverordeningen als bedoeld in lid 2.1 niet voorzien in bepalingen die betrekking hebben op aantallen woningen, bedrijfswoningen en/of wooneenheden gelden de regels zoals opgenomen in Artikel 4 van deze beheersverordening als een aanvulling.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Verkamering wonen

4.1 Strijdig gebruik
 • a. Onder strijdig gebruik wordt in deze beheersverordening mede verstaan:
  • 1. het gebruik van bedrijfswoningen, voormalige agrarische bedrijfswoning, dienstwoningen, woningen en/of wooneenheden anders dan voor de huisvesting van één huishouden, waaronder in ieder geval wordt begrepen kamerverhuur en het gebruik voor zorg- en begeleidingsafhankelijke bewoning.
 • b. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing indien er sprake is van een op legale wijze tot stand gekomen gebruik door meer dan één huishouden, dan wel door een bestaande zorg- of begeleidingsafhankelijke woning.
4.2 Afwijken van de gebruiksregels
4.2.1 Wonen in een zorg- of begeleidingsafhankelijke woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het plan voor het huisvesten van wonen in de vorm van een zorg- of begeleidingsafhankelijke woning, mits dit in overeenstemming is met de 'Woonzorgvisie Bommelerwaard 2020-2024', die op 7 november 2019 is vastgesteld of haar de rechtopvolger van deze beleidsregel.

4.2.2 Huisvesting arbeidsmigranten
 • a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het plan voor het huisvesten van arbeidsmigranten, niet zijnde geconcentreerde huisvesting, mits één en ander past binnen de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten die zijn gesteld in het 'Beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019', dat op 20 juni 2019 is vastgesteld of de rechtsopvolgers van deze beleidsregel.
 • b. Bij de beslissing omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning kan het college van burgemeester en wethouders voorwaarden stellen met betrekking tot de situering en maatvoering van bebouwing, indien en voor zover dit noodzakelijk is:
  • 1. om de ruimtelijke samenhang met de overige bebouwing veilig te stellen;
  • 2. om een milieuhygiënisch verantwoorde situering te bevorderen;
  • 3. om een onevenredige inbreuk op het aanwezige woon- en leefmilieu te voorkomen;
  • 4. om een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen te voorkomen.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van de verordening, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met de daarvoor geldende verordening, daaronder begrepen de overgangsbepaling van die verordening.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met die verordening strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van die verordening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de voorheen geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van die verordening.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van de beheersverordening Verkamering woningen.