direct naar inhoud van Bijlagen regels
Plan: Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN-VA01

Bijlagen regels

Bijlage 2 Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Toelichting regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:

 • geluid;
 • geur;
 • stof;
 • gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.


Toepassing Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Algemeen
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee Voorbeeldstaten voor milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' en de ' Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van Bedrijven 'functiemenging' (LvB 'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De LvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie (en de LvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria.

Functiemengingsgebieden
In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), wordt de LvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:

 • stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
 • horecaconcentratiegebieden;
 • zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
 • (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.


Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of gewenst is de LvB 'functiemenging' worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten
De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in hoofdzaak om:

 • kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
 • bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvindt;
 • activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van Bedrijven 'functiemenging'
De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn opgenomen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals aangegeven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering') in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens dezelfde methodiek als de betreffende Voorbeeldstaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere werkwijze toegepast:

 • 1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn opgenomen, maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten.
 • 2. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.

Categorie-indeling
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.

Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.

Categorie C
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.  

Flexibiliteit
De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om te kunnen afwijken moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan. Om te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.

Lijst van afkortingen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging':

- niet van toepassing of niet relevant
< kleiner dan
> groter
= gelijk aan
cat. categorie
e.d. en dergelijke
kl. klasse
n.e.g. niet elders vermeld
 
  o.c. opslagcapaciteit
p.c. productiecapaciteit
p.o. productieoppervlak
b.o. bedrijfsoppervlak
v.c. verwerkingscapaciteit
u uur
d dag
w week
j jaar
 
SBI-CODE
1993  
SBI-CODE 2008       OMSCHRIJVING      
    nummer     CATEGORIE  
01   01   -   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW      
014   016   0   Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:      
014   016   2   - algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m²   B1  
014   016   4   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²   B1  
                 
15   10, 11   -   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN
 
   
151   101, 102   0   Slachterijen en overige vleesverwerking:      
151   101   6   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²   B2  
1552   1052   2   Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²   B1  
1581   1071   1   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2.500 kg meel/week   B1  
1584   10821   0   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:      
1584   10821   3   - cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²   B1  
1584   10821   6   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²   B1  
1593 t/m 1595   1102 t/m 1104       Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke   B1  
17   13   -   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL      
174, 175   139       Vervaardiging van textielwaren   B2  
176, 177   139, 143       Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   B2  
           
18   14   -   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT      
181   141       Vervaardiging kleding van leer   B2  
20   16   -   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE      
203, 204, 205   162   1   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²   B2  
205   162902       Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   B1  
22   58   -   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA      
2222.6   18129       Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   B1  
2223   1814   A   Grafische afwerking   A  
2223   1814   B   Binderijen   B1  
2224   1813       Grafische reproductie en zetten   B1  
2225   1814       Overige grafische activiteiten   B1  
223   182       Reproductiebedrijven opgenomen media   A  
           
24   20   -   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN      
2442   2120   0   Farmaceutische productenfabrieken:      
2442   2120   2   - verbandmiddelenfabrieken   B1  
26   23   -   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN      
2615   231       Glasbewerkingsbedrijven   B2  
262, 263   232, 234   0   Aardewerkfabrieken:      
262, 263   232, 234   1   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   B1  
267   237   0   Natuursteenbewerkingsbedrijven:      
267   237   2   - zonder breken, zeven en drogen indien p.o. < 2.000 m²   B2  
2681   2391       Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   B2  
           
28   25   -   VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN)      
281   251, 331   1a   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m²   B2  
284   255, 331   B1   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m²   B2  
2852   2562, 3311   2   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m²   B2  
287   259, 331   B   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²   B2  
30   26, 28, 33   -   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS      
30   26, 28, 33   A   Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparaties   B1  
           
33   26, 32, 33   -   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN      
33   26, 32, 33   A   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, inclusief reparaties   B  
36   31   -   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.      
361   9524   2   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²   A  
362   321       Fabricage van munten, sieraden en dergelijke   B1  
363   322       Muziekinstrumentenfabrieken   B1  
3663.1   32991       Sociale werkvoorziening   B1  
40   35   -   PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER      
40   35   C0   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:      
40   35   C1   - < 10 MVA   B1  
40   35   D0   Gasdistributiebedrijven:      
40   35   D3   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A   A  
40   35   D4   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C   B1  
40   35   E0   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:      
40   35   E2   - blokverwarming   B1  
41   36   -   WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER      
41   36   B0   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:      
41   36   B1   - < 1 MW   B1  
45   41, 42, 43   -   BOUWNIJVERHEID      
45   41, 42, 43   3   Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m²   B1  
50   45, 47   -   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS      
501, 502, 504   451, 452, 454       Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   B1  
5020.4   45204   B   Autobeklederijen   A  
5020.5   45205       Autowasserijen   B1  
503, 504   453       Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   B1  
           
51   46   -   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING      
5134   4634       Groothandel in drank   C  
5135   4635       Groothandel in tabaksproducten   C  
5136   4636       Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk   C  
5137   4637       Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen   C  
514   464, 46733       Groothandel in overige consumentenartikelen   C  
5148.7   46499   0   Groothandel in vuurwerk en munitie:      
5148.7   46499   1   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   C  
5153   4673   0   Groothandel in hout en bouwmaterialen:      
5153   5153   1   - algemeen   C  
5153   4673   2   - indien b.o. < 2.000 m²   B1  
5153.4   5153.4   4   Zand en grind:      
5153.4   46735   6   - indien b.o. < 200 m²   B1  
5154   4674   0   Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:      
5154   5154   1   - algemeen   C  
5154   4674   2   - indien b.o. < 2.000 m²   B1  
5156   4676       Groothandel in overige intermediaire goederen   C  
52   47   -   DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN      
527   952       Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)   A  
60   49   -   VERVOER OVER LAND      
6022   493       Taxibedrijven   B1  
6024   494   0   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²   C  
603   495       Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   B1  
63   52   -   DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER      
64   53   -   POST EN TELECOMMUNICATIE      
641   531, 532       Post- en koeriersdiensten   C  
71   77   -   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN      
711   7711       Personenautoverhuurbedrijven   B2  
712   7712, 7739       Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)   C  
713   773       Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   C  
72   62   -   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE      
72   62   A   Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke   A  
72   58, 63   B   Datacentra   B1  
73   72   -   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK      
732   722       Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   A  
74   63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   -   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING      
7481.3   74203       Foto- en filmontwikkelcentrales   C  
7484.4   82992       Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke   A  
90   37, 38, 39       MILIEUDIENSTVERLENING      
9001   3700   B   Rioolgemalen   B1  
93   96   -   OVERIGE DIENSTVERLENING      
9301.3   96013   A   Wasverzendinrichtingen   B1