direct naar inhoud van Regels
Plan: WTC Utrecht, Stationsgebied
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.WPWTCUTRECHTSTATIO-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan:

het wijzigingsplan WTC Utrecht, Stationsgebied met identificatienummer NL.IMRO.0344.WPWTCUTRECHTSTATIO-VA01 van de gemeente Utrecht.

1.2 Moederplan:

het op 29 januari 2015 vastgestelde het bestemmingsplan Van Sijpesteijnkwartier-Jaarbeursplein.

Artikel 2 Wijziging moederplan

 

2.1 Wijziging bestemming

Op grond van artikel 13, onder b, van het moederplan wordt de bestemming gewijzigd in Kantoor zoals aangegeven op de bij dit plan horende verbeelding.

2.2 Regeling van de gewijzigde bestemming

De regels van artikel 3 treden in de plaats van artikel 3 van het moederplan, de verbeelding en de aanduidingen daarop treden in de plaats van de verbeelding van het moederplan.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Kantoor

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren tot een maximum van 30.000 m2 b.v.o.;
 • b. in de plint zijn de volgende functies tot een maximum van in totaal 2.000 m2 toegestaan:
 • dienstverlening;
 • horeca in de categorie B t/m D1 en D2 van de lijst van horeca-activiteiten ;
 • detailhandel;
 • c. de bij de bestemming behorende verkeer- en verblijfsvoorzieningen; onderdoorgangen; laad- en losvoorzieningen; parkeervoorzieningen, waarvan maximaal 1.000 m2 ten behoeve van fietsparkeren; groenvoorzieningen; (dak)terrassen; balkons; nutsvoorzieningen; water en terreinen.
3.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

3.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen slechts worden gebouwd als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. er wordt een verbinding gerealiseerd en in stand gehouden tussen het kantoorgebouw en het verhoogde maaiveld van het forum;
  • 2. de bebouwing vormt geen belemmering voor een vrije, overzichtelijke en veilige verkeersafwikkeling op de Mineurslaan en op de hoek Mineurslaan/Jaarbeursplein;
 • b. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden, met dien verstande dat indien er sprake is van een verhoogd maaiveld (forum) die hoogte ten opzichte van de meest nabijgelegen openbare weg dient te worden afgetrokken van de maximale bouwhoogte;
 • c. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
 • d. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met dien verstande dat, indien er sprake is van een verhoogd maaiveld, de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt gemeten vanaf de bovenkant van het verhoogde maaiveld;
 • b. het bepaalde onder a. geldt niet voor noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van het verbeteren van het windklimaat;
 • c. in afwijking van het gestelde onder a. mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.
3.3 Nadere eisen

De nadere eisen die gesteld worden in lid 3.3 van het moederplan zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel


Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan WTC Utrecht, Stationsgebied.