direct naar inhoud van Regels

Paraplubestemmingsplan wonen

Status: voorontwerp
Identificatie: NL.IMRO.0362.PP07-OW01
Plantype: bestemmingsplan

TOELICHTING

paraplubestemmingsplan Wonen

 

 

 
Inhoudsopgave

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling

1.2 Paraplubestemmingsplan

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

1.4 Geldende bestemmingsplannen

1.5 Leeswijzer

HOOFDSTUK 2 VISIE PLANGEBIED

2.1 Uitgangspunten

2.2 Functionele en ruimtelijke uitwerking

2.3 Motivatie gemaakte keuzes

HOOFDSTUK 3 PLANOPZET

3.1 Algemeen

3.2 De bestemmingen

HOOFDSTUK 4 UITVOERBAARHEID

4.1 Economische uitvoerbaarheid

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.3 Handhaving

HOOFDSTUK 5 BELEIDSKADER

5.1 Inleiding

5.2 Gemeentelijk beleid

HOOFDSTUK 6 OMGEVINGSKWALITEIT

6.1 Bodem

6.2 Water

6.3 Archeologie

6.4 Geluid

6.5 Luchtkwaliteit

6.6 Externe veiligheid

6.7 Flora en fauna

6.8 Duurzaam bouwen en energie

 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

 

1.1 Aanleiding en doelstelling

 

Momenteel is er geen ruimtelijk beleid om bestaande woningen te wijzigen in meerdere wooneenheden of woningen te verhuren als vakantiewoningen dan wel kamers te verhuren aan derden voor wonen. Daarnaast zijn de huidige regels en begripsbepalingen van de bestemmingsplannen vaak onvoldoende duidelijk om ongewenst gebruik van woonruimte zoals o.a. splitsing tegen te gaan of juist het gedeelde gebruik via bijvoorbeeld hospitakamers toe te staan.

 

Vooruitlopend op dit paraplubestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 14 februari 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat in de periode, totdat een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, woningen/gronden zodanig worden gebruikt dat deze het toekomstige (planologische) regime frustreren. Het voorbereidingsbesluit borgt dat nieuwe ongewenste ontwikkelingen, waarvoor het vigerende bestemmingsplan geen weigeringsgrond biedt, kunnen en moeten worden aangehouden totdat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Passende ontwikkelingen kunnen uiteraard wel worden vergund. Het voorbereidingsbesluit is van toepassing op gewijzigd gebruik van woningen zoals voor hospitakamers, vakantieverhuur (inclusief B&B), woningdelen en woningsplitsen.

 

Op woensdag 26 september 2018 heeft de raad de huisvestingsverordening 2018 vastgesteld die per 1 januari 2019 in werking is getreden. Dit bestemmingsplan is een ruimtelijke uitwerking van deze verordening. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd om de kwaliteit van de Amstelveense woningvoorraad en de leefbaarheid te behouden.

 

 

1.2 Paraplubestemmingsplan

Vanuit efficiency is gekozen om niet alle bestemmingsplannen opnieuw vast te stellen,

maar één parapluplan te maken voor het hele grondgebied van Amstelveen.

Een parapluplan is een partiële herziening van meerdere bestemmingsplannen. Op één of

meer aspecten worden diverse bestemmingsplannen met een paraplubestemmingsplan

aangepast of aangevuld, voor het overige blijven de desbetreffende bestemmingsplannen

van kracht.

 

 

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Voorliggend paraplubestemmingsplan voorziet in een partiële herziening van alle Amstelveense bestemmingsplannen en dient als aanvulling op de vigerende bestemmingsplannen. De vigerende bestemmingsplannen blijven dus gelden. Met het voorliggende paraplubestemmingsplan wordt het gebruik van woningen geregeld en kunnen omgevingsvergunningen worden getoetst aan de regels en aan de dat moment geldende huisvestingsverordening van de gemeente. De ligging en begrenzing van het

plangebied waar dit paraplubestemmingsplan betrekking op heeft betreft het gehele

grondgebied van Amstelveen.

 

Het paraplubestemmingsplan voorziet in een partiële herziening van zowel analoog als

digitaal geldende bestemmingsplannen.

 

 

1.4 Geldende bestemmingsplannen

Dit paraplubestemmingsplan vervangt/herziet gedeeltelijk alle Amstelveense

bestemmingsplannen, zowel de analoog geldende als de digitaal geldende.

Hieronder volgt een overzicht (in willekeurige volgorde) van de bestemmingsplannen die

met dit paraplubestemmingsplan gedeeltelijk worden herzien.

 

De volgende digitaal geldende bestemmingsplannen worden met dit

paraplubestemmingsplan gedeeltelijk herzien:

 

Naam bestemmingsplan Planidentificatie Vastgesteld

1e Herziening Amstelveen Stadshart -Palet-Noord

NL.IMRO.0362.08A-OH01 15-09-2010

3e Herziening Amstelveen Midden-West -Sportpark Janselaan West

NL.IMRO.0362.07C-OH01 15-09-2010

Zijdelweg 21-23 NL.IMRO.0362.11D-OH01 21-09-2011

N201 - Natuurcompensatie 2e fase

NL.IMRO.0362.09D-OH01 21-09-2011

Uitwerkingsplan Amstelveen Midden-West - Olmenlaan-Lindenlaan

NL.IMRO.0362.07E-OH01 05-07-2011

N201 - Zijdelweg NL.IMRO.0362.09A-OH01 07-07-2010

1e Wijziging Amstelveen Noord-West - Mr. S. van Houtenlaan

NL.IMRO.0362.05A-OH01 20-12-2011

Golfbaan NL.IMRO.0362.09E-VG01 12-12-2012

1e Herziening Amstelveen Noord-West - Tulpenburg-De Schulp

NL.IMRO.0362.05B-OH01 28-03-2012

2e Wijziging Amstelveen Noord-West - Amsterdamseweg 441

NL.IMRO.0362.05C-OH01 31-01-2012

4e Herziening Amstelveen Midden-West - Hortensialaan

NL.IMRO.0362.07F-OH01 19-09-2012

7e Herziening Amstelveen Midden-West -Parkeerterreinen Laan Nieuwer Amstel

NL.IMRO.0362.07J-VG01 06-02-2013

Landelijk Gebied Zuid NL.IMRO.0362.09C-VG01 13-03-2013

3e Herziening Amstelveen Noord-West - Amsterdamseweg 73-77

NL.IMRO.0362.05G-VG01 13-03-2013

4e Herziening Amstelveen Noord-West - Laan Rozenburg 15-17

NL.IMRO.0362.05H-VG01 25-09-2013

Amsteleiland NL.IMRO.0362.09B-VG03 24-04-2013

2e Herziening Amstelveen Noord-West - Graaf Aelbrechtlaan

NL.IMRO.0362.05E-VG01 29-05-2013

Amstelveen Noord-Oost NL.IMRO.0362.10-VG01 29-05-2013

2e Herziening Landelijk Gebied - Ringdijk BP 11

NL.IMRO.0362.09L-VG01 05-02-2014

1e Herziening Landelijk Gebied - Amsteldijk Zuid 202bis

NL.IMRO.0362.09F-VG01 04-06-2014

Legmeerpolder NL.IMRO.0362.11-VG02 02-07-2014

Uitwerkingsplan Amstelveen Stadshart - van Heuven Goedhartlaan 15-17

NL.IMRO.0362.08B-VG01 23-09-2014

6e Herziening Amstelveen Midden-West - Hortensialaan

NL.IMRO.0362.07P-VG01 01-10-2014

2e Herziening Bestemmingsplan Amstelveen Stadshart

NL.IMRO.0362.08E-VG01 01-10-2014

Legmeerpolder Zuid NL.IMRO.0362.11E-VG02 12-11-2014

1e Herziening Legmeerpolder - Legmeerdijk 246

NL.IMRO.0362.11J-VG01 12-11-2014

1e Herziening Legmeerpolder Zuid - De Loetenweg

NL.IMRO.0362.11F-VG01 17-12-2014

Amstelveen Zuid-West 2014 NL.IMRO.0362.12-VG01 18-03-2015

Amstelveen Zuid-Oost 2015 NL.IMRO.0362.13-VG01 30-09-2015

9e Herziening Amstelveen Midden-West - Van der Hooplaan 180

NL.IMRO.0362.07N-VG02 11-11-2015

8e Herziening BP Amstelveen Midden-West, Appellaan Notenlaan

NL.IMRO.0362.07H-VG01 11-11-2015

1e Wijziging Amstelveen Zuid-Oost 2015 - Groenelaan 3-5

NL.IMRO.0362.13A-VG01 16-08-2016

 

5e Herziening Amstelveen Midden-West - Startbaan 12

NL.IMRO.0362.07M-VG01 01-10-2014

Amsterdamse Bos 2018 NL.IMRO.0362.15A-VG01 17-11-2018

Wester Amstel 2018 NL.IMRO.0362.14A-VG01 12-12-2018

 

Deze digitale plannen zijn zowel beschikbaar op de landelijke website

http://www.ruimtelijkeplannen.nl als op de gemeentelijke website https://0362.ropubliceer.nl/.

 

 

De volgende analoog geldende bestemmingsplannen worden ook met een

paraplubestemmingsplan gedeeltelijk herzien:

 

Naam Bestemmingsplan Vastgesteld Onherroepelijk

Amstelveen Noord-West 28-11-2007 17-09-2009

Amstelveen Stadshart 26-11-2008 23-07-2009

Amstelveen Midden-West 26-11-2008 17-07-2009

Uitwerkingsplan Amstelveen

Midden-West, Fokkerlaan 18-02-2008 17-07-2009

Eerste Herziening Amstelveen

Midden-West, Sportlaan 37 10-03-2010 07-05-2010

Bp Landelijk Gebied 02-06-2010 26-05-2011

 

Deze analoge plannen zijn zowel beschikbaar op de landelijke website

http://www.ruimtelijkeplannen.nl als op de gemeentelijke website https://0362.ropubliceer.nl/.

 

 

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk twee worden de uitgangspunten van het ruimtegebruik voor de komende

tien jaar gegeven en de motivatie. Hoofdstuk drie bevat de juridische vertaling van de

visie van het bestemmingsplan. In hoofdstuk vier komt de uitvoerbaarheid van het

bestemmingsplan aan bod. Om een indruk te krijgen wat met het bestemmingsplan

wordt beoogd en hoe het juridisch vertaald wordt, is het lezen van deze hoofdstukken

voldoende.

 

Hoofdstuk vijf en zes geven de achtergronden op de gemaakte keuzen weer die

uiteindelijk hebben geleid tot de planopzet. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de

beleidskaders. In het laatste hoofdstuk komen de omgevingsaspecten aan bod.

HOOFDSTUK 2 VISIE PLANGEBIED

 

2.1 Uitgangspunten

 

Huisvestingsverordening 2018

Op 26 september 2018 is de huisvestingsverordening 2018 vastgesteld door de gemeenteraad van Amstelveen. De druk op de woningmarkt is enorm toegenomen.

Het doel van de huisvestingsverordening is om zo veel als mogelijk de negatieven effecten van de schaarste aan passende en betaalbare woonruimte tegen te gaan.

Deze huisvestingsverordening is per 1 januari 2019 in werking getreden (zie bijlage 1 van de toelichting).

 

Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2018

In deze uitvoeringsregels wordt beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders de in de Huisvestingsverordening 2018 opgenomen regels over het onder andere gebruik van woningen en het onttrekken van woonruimte uitvoert.

Hier staat ook beschreven waar je nog meer aan moet voldoen, behoudens het gestelde in het bestemmingsplan (zie bijlage 2 van de toelichting).

 

 

2.2 Functionele en ruimtelijke uitwerking

 

Met de Huisvestingsverordening en de uitvoeringsregels beoogt de gemeente regels en voorwaarden te stellen die er aan bijdragen dat de schaarse zelfstandige woonruimte in onze gemeente ook daadwerkelijk beschikbaar is en blijft voor diegenen die in Amstelveen willen wonen. In dit verband zijn in deze Huisvestingsverordening regels gesteld omtrent het onttrekken van (delen) van woonruimte voor woningdelen, vakantieverhuur en Bed and Breakfast.

 

 

Woningsplitsing

Bij het splitsen van woningen wordt een woningen gesplitst in meerdere zelfstandige woningen. Dit is alleen toegestaan bij woningen die in het verleden zijn samengevoegd.

 

Samenvoegen woningen

Bij het samenvoegen van woningen worden 2 of meerdere zelfstandige woningen samengevoegd tot 1 grote(re) woning. Dit is alleen toegestaan bij woningen die in het verleden zijn gesplitst.

 

Bed & Breakfast

Een bed & breakfast is een kleinschalige verblijfsaccommodatie die deel uitmaakt van een woning. Dit is onder voorwaarde toegestaan.

 

Vakantieverhuur

Hierbij stel je je woning beschikbaar aan andere voor een vakantie. Dit is onder voorwaarde toegestaan voor maximaal 30 dagen per jaar.

 

Woningdelen Hospitaverhuur

Een hoofdbewoner verhuurt een kamer aan derden. Diegene moet er dan wel zelf wonen.

 

Woningdelen kamergewijze verhuur

Een eigenaar verhuurt een woning aan derden. De huurders huren dan onzelfstandige woonruimte(n). Om clusteringen te voorkomen geldt er een criteria afstand van de woningen.

 

 

2.3 Motivatie gemaakte keuzes

 

Woningsplitsing

Door eengezinswoningen te splitsen in meerdere woningen verandert daarmee het straatbeeld en de opbouw van een wijk en kan er op termijn problemen ontstaan op het gebied van bijvoorbeeld parkeren. Tot voor kort waren vooral drive-in woningen in trek om deze per bouwlaag te splitsen. Dit word vervolgens gekopieerd waardoor straten en of wijken langzaam aan veranderen en er een onwenselijke situatie ontstaat voor bestaande en toekomstige bewoners. Met deze regel wil de gemeente Amstelveen een halt roepen dat speculanten eengezinswoningen opkopen om deze te transformeren naar meergezinswoningen. Om die reden is het alleen toegestaan bij woningen die in het verleden zijn samengevoegd.

 

Samenvoegen woningen

Bij het samenvoegen van woningen worden veelal de wat kleinere en goedkopere woningen onttrokken aan de woningvoorraad van de gemeente. Dit is geen gewenste ontwikkeling aangezien er een tekort is aan woningen binnen de gemeente. Om die reden is alleen toegestaan bij woningen die in het verleden zijn gesplitst.

 

Vakantieverhuur

Door een maximum te stellen aan het aantal dagen per jaar, 30 dagen, waarbij iemand zijn of haar woning beschikbaar stelt aan een ander terwijl diegene zelf ook met vakantie is of afwezig is zal er nauwelijks sprake zijn van overlast.

 

Woningdelen Hospitaverhuur

Indien er kamers over zijn in een woning is het mogelijk deze aan een derde te verhuren. Door een maximum te stellen aan maximaal 4 personen (inclusief eigenaar) en het feit dat de eigenaar zelf ook in de woning woont zal dit geen overlast geven in een woonomgeving.

 

Woningdelen kamergewijze verhuur

Bij kamergewijze verhuur wordt een woning onttrokken uit de woningvoorraad. Dit kan alleen middels een omgevingsvergunning. Om de leefbaarheid in een buurt te behouden en te grote parkeerdruk te vermijden is het aantal personen gemaximaliseerd tot 4 en is er een onderlinge afstandcriteria opgenomen bij grondgebonden woningen en een percentage bij appartementencomplexen.

 

Bed & Breakfast

De Bed & Breakfast sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. De gemeente krijgt dan soms het verzoek voor het starten van een Bed & Breakfast of het gebeurt zonder toestemming (illegaal). Omdat het structureel onderdak bieden aan passanten gevolgen kan hebben voor de directe woonomgeving, lenen met name de vrijstaande woningen en woningen in een gemengd gebied zich hiervoor mits er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig zijn. Een Bed & Breakfast is toelaatbaar indien zij een bijdrage levert aan een gewenste diversiteit van functies. In gemengde gebieden, waar het streven is deze te positioneren als aantrekkelijk gebied voor recreanten of toeristen, kan een Bed & Breakfast een waardevolle toevoeging zijn, zoals gebieden langs de Amstel en de Bovenkerkerweg. Voor deze gebieden geldt dat het een belangrijke functie heeft als trekpleister voor de stedelijke recreant en bovendien dat gestreefd wordt naar verbreding van functies van (voormalige) agrarische bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook gebieden waar als een diversificatie van functies aanwezig zijn.

 

Een Bed & Breakfast in een bijgebouw is geen wenselijke ontwikkeling. Het is niet toegestaan een keuken te realiseren in de accommodatie aangezien er dan gewoond kan worden. Het perceel moet groot genoeg zijn om de auto’s van gasten te kunnen parkeren.

 

HOOFDSTUK 3 PLANOPZET

 

3.1 Algemeen

 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het plangebied juridisch is vertaald. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven welke ontwikkelingen in het plangebied plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke juridisch-planologische instrumenten daarbij worden ingezet.

 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) die per 1 juli 2008 in werking is getreden verplicht gemeenten tot het opstellen van een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan.

 
Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. Deze onderdelen zijn bindend. De regels bevatten samen met de verbeelding het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De toelichting is niet juridisch bindend, maar wordt als handvat en beleidskader/interpretatiekader voor het bestemmingsplan gebruikt.

 
De bruikbaarheid van deze instrumenten is geheel afhankelijk van het doel van het bestemmingsplan en de gewenste bestemmingsmethodiek van de gemeente Amstelveen. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de komende tien jaar, dit is de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.

 

3.2 De bestemmingen

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Begrippen (artikel 1)

hierin worden de begrippen gedefinieerd die in de planregels worden gebruikt.

 

Reikwijdte (artikel 2)

Hierin staat welke begrippen er worden aangevuld en welke regels worden herzien.

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Partiële herziening inzake woningsplitsing, vakantieverhuur, bed&breakfast en woningdelen (artikel 3)

Hierin staan regels die van toepassing zijn voor de functies wonen op het gebied van woningsplitsen en -samenvoegen, bed&breakfast, vakantieverhuur, en woningdelen. Naast de ruimtelijk regels wordt er ook verwezen naar de uitvoeringsregels voor niet ruimtelijke regels die er bestaan, zoals het inschrijven in een nachtregister bij een B&B.

 

  

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

 

Overgangsrecht (artikel 4)

Samengevat wordt hierin gewaarborgd dat bouwwerken en gebruiksvormen die bij de totstandkoming van het plan reeds bestaan, maar nu in strijd raken met het plan, mogen blijven bestaan. Daarbij wordt het hierin mogelijk gemaakt om op te treden tegen eerder ontstaan illegaal gebruik.

 

Slotregel (artikel 5)

Voor de duidelijkheid, o.a. bij benoeming en verwijzing, is hierin een eenduidige naam voor het gehele plan inclusief de toelichting aangegeven.

 

 

HOOFDSTUK 4 UITVOERBAARHEID

 

 

4.1 Economische uitvoerbaarheid

 

4.1.1 Financieel-economische haalbaarheid

De financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt gewaarborgd doordat de

ambtelijke kosten die nodig zijn voor de vervaardiging van het bestemmingsplan worden

gedekt uit de algemene middelen van de gemeente.

 

4.1.2 Verhaal van kosten

Het bestemmingsplan bevat geen bouwtitel die voldoet aan de genoemde criteria in

artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Om deze reden is er geen sprake van

wettelijk verplicht kostenverhaal en is het niet nodig een exploitatieplan vast te stellen.

 

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

 

4.2.1 Inspraak

Het ontwerp is gedurende zes weken ter inzage gelegd van 6 februari 2019 tot

en met 19 maart 2019.

Gedurende de termijn van ter inzage legging heeft een ieder de gelegenheid gekregen

om schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken. Er zijn wel/geen zienswijzen ingediend binnen de termijn.

 

 

4.3 Handhaving

 

Wanneer een bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, dan is de discussie over de inhoud van het plan afgerond en dienen overheid en burgers zich aan het plan te houden. Gebruik en/of bouwen dat niet in overeenstemming is met de verbeelding en/of de planregels is dan in strijd met het geldende bestemmingsplan. De zorg dat situaties gedurende de planperiode in overeenstemming zijn en blijven met het geldende bestemmingsplan valt onder het begrip handhaven. Goede handhaving vereist dat, naast de overheid ook belanghebbenden en de gebruikers van een plangebied op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de inhoud van het geldende bestemmingsplan. Om dit te bereiken zijn bestemmingsplannen digitaal toegankelijk via het internet. In de opzet van voorliggend bestemmingsplan is al rekening gehouden met deze nieuwe ontwikkeling.

 

 

HOOFDSTUK 5 BELEIDSKADER

 

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ruimtelijke beleidskaders. Het provinciaal woonbeleid is vastgelegd in de Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de Provinciale woonvisie, een uitwerking van de Structuurvisie op het gebied van wonen. Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met het provinciaals beleid. Het beleid en de wetgeving op milieugebied wordt behandeld in hoofdstuk 7.

 

 

5.2 Gemeentelijk beleid

 

5.2.1 Huisvestingsverordening 2018

Op woensdag 26 september 2018 heeft de raad de huisvestingsverordening 2018 vastgesteld die per 1 januari 2019 in werking is getreden. De aanleiding om de Huisvestingsverordening van 2016 te herzien is de druk op de gehele Amstelveense woningmarkt. Deze is groot en neemt nog steeds toe. In vrijwel alle sectoren en voor alle woningtypen overstijgt de vraag het aanbod. Amstelveen is, als onderdeel van de woningmarktregio Amsterdam, voor veel woningzoekenden een gewenste vestigingsplaats. Ook in de sociale huursector is deze schaarste voelbaar. Het aanbod van woonruimte in dit segment is al jaren beperkt hetgeen leidt tot steeds langere wachttijden voor jongeren en starters. Door de overspannen woningmarkt is het vrijwel niet mogelijk vanuit de sociale huursector door te stromen naar andere passende en betaalbare woonruimte (huur dan wel koop) in Amstelveen.

 

In lijn met de ambities van het coalitie akkoord voor de periode 2018-2022 is vanuit dit perspectief met de Huisvestingsverordening dan ook in eerste instantie zodanige regels en voorwaarden stellen dat de beschikbaar komende woonruimte in Amstelveen op een zo doelmatig en rechtvaardig mogelijke wijze door de verhuurders wordt toegewezen.

 

Daarnaast wordt onder andere met deze Huisvestingsverordening regels en voorwaarden gesteld die er aan bijdragen dat de schaarse zelfstandige woonruimte in onze gemeente ook daadwerkelijk beschikbaar is en blijft voor diegenen die in Amstelveen willen wonen. In dit verband zijn in deze Huisvestingsverordening ook regels gesteld omtrent het onttrekken van (delen) van woonruimte voor woningdelen, vakantieverhuur en B&B.

 

Met name voor het onderdeel woningdelen (het splitsen van een zelfstandige woning in twee of meer onzelfstandige woonruimte voor kamergewijze verhuur) dient, vanuit het perspectief van veiligheid en leefbaarheid, in aanvulling op deze verordening, dit paraplubestemmingsplan te worden vastgesteld.

 

Ook zijn er regels opgenomen voor vakantieverhuur, woningdelen, kamergewijze huur (zonder dat de woning wordt gesplitst) en Bed en Breakfast.

 

 

5.2.2 Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2018

Met de nieuwe Huisvestingsverordening dient ook de oude uitvoeringsregels over urgenties uit 2015 in lijn te worden gebracht met de nieuwe Huisvestingsverordening. In de nieuwe Huisvestingsverordening is een nieuw hoofdstuk (hoofdstuk 3) opgenomen als uitwerking van het Coalitieakkoord 2018-2022, waarin onder andere is opgenomen:

 

Op basis van de Huisvestingsverordening zijn beleids- en uitvoeringsregels mogelijk die regels aanvullen dan wel specificeren. Deze uitvoeringsregels zullen naar verwachting op 1 februari 2019 in werking treden.

 

 

5.2.3 Nota Parkeernormen 2016

Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad de 'Nota Parkeernormen 2016' vastgesteld. Deze nota vervangt de parkeernormen uit de Parkeernota 2005-2010.

De nieuwe landelijke richtlijnen van de CROW zijn aanleiding voor het actualiseren van de oude normen. De normen uit de parkeernota 2005 dateren uit 2004 en zijn op bepaalde onderdelen niet meer actueel. Bij de toetsing van bouwplannen blijkt vaak dat de oude parkeernormen niet meer hanteerbaar zijn.

 

Voldoende parkeergelegenheid is een belangrijke voorwaarde voor elke ruimtelijke ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd voor nieuwe ontwikkelingen wordt in de regels verwezen naar de geldende 'Nota Parkeernorm Amstelveen'. Op grond van artikel 3.1.2. tweede lid Bro mogen parkeernormen worden neergelegd in een beleidsregel (Nota Parkeren). In een planregel dient dan tot uitdrukking worden gebracht dat bij de toets op het onderdeel parkeren, de beleidsregel betrokken moet worden. Dit mag een dynamische verwijzing zijn. Dat betekent dat in de planregel tot uitdrukking kan worden gebracht dat te allen tijde wordt getoetst aan de meest actuele versie van het beleid. Tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn dus hangende de planperiode van het bestemmingsplan mogelijk. Hierdoor kan elke initiatief waarvoor een omgevingsvergunning wordt ingediend getoetst worden aan de meest actuele parkeernormen.

 

Bij het toepassen van de parkeernorm worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Elke initiatiefnemer van (bouw)plannen dient zorg te dragen voor het realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

  2. Een bouwinitiatief of wijziging van functie van een locatie mag geen parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen in de openbare ruimte veroorzaken of vergroten.

  3. De Nota parkeernormen is van toepassing op ruimtelijke plannen voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of wijziging van functie(s) voor zover zij van invloed zijn op het parkeren.

  4. Een initiatiefnemer kan een gemotiveerd voorstel indienen om af te wijken van de vastgestelde parkeernorm, onderbouwd door een goed mobiliteits- en bereikbaarheidsplan en een goed verhaal waarom met minder parkeerplaatsen kan worden volstaan en hoe overlast voorkomen wordt. Burgemeester en wethouders kunnen op basis hiervan gemotiveerd afwijken van de parkeernorm.

Indien voor projecten in het voortraject normen zijn vastgesteld in het programma van eisen van deze projecten wordt aan deze normen vastgehouden.

 

 

Conclusie

In het bestemmingsplan worden de parkeernormen uit de Nota Parkeernormen van toepassing verklaard. Hierbij is het uitgangspunt dat in beginsel de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost.

 

 

HOOFDSTUK 6 OMGEVINGSKWALITEIT

 

6.1 Bodem

Met het voorliggende bestemmingsplan worden geen nieuwe planologische ruimten ge-

boden. Een nadere beoordeling voor dit aspect kan achterwege blijven.

 

 

6.2 Water

Met het voorliggende bestemmingsplan worden geen nieuwe planologische ruimten ge-

boden. Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

 

 

6.3 Archeologie

Met het voorliggende bestemmingsplan worden geen nieuwe planologische ruimten ge-

boden. Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit

plan.

 

 

6.4 Geluid

Met het voorliggende bestemmingsplan worden geen nieuwe planologische ruimten ge-

boden om het aantal geluidgevoelige functies ten opzichte van de vigerende

bestemmingsplannen te vergroten. Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de

uitvoerbaarheid van het plan.

 

 

6.5 Luchtkwaliteit

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt geen nieuwe planologische ruimte ge-

boden om het aantal milieugevoelige functies ten opzichte van de vigerende

bestemmingsplannen te vergroten. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering

voor de uitvoerbaarheid van het plan.

 

 

6.6 Externe veiligheid

Met het voorliggende bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk

gemaakt die van invloed kunnen zijn op het gebied van veiligheid. Het aspect externe

veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

 

 

6.7 Flora en fauna

Dit bestemmingsplan voorziet planologisch gezien niet in nieuwe ontwikkelingen die

ecologische waarden zouden kunnen schaden. Een onderzoek naar flora en fauna is

daarom in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk.

 

 

6.8 Duurzaam bouwen en energie

Dit bestemmingsplan voorziet planologisch gezien niet in nieuwe ontwikkelingen die

ecologische waarden zouden kunnen schaden. Een onderzoek naar flora en fauna is

daarom in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk.