direct naar inhoud van Regels

Paraplubestemmingsplan wonen

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0362.PP07-VG01
Plantype: bestemmingsplan

REGELS

 

Paraplubestemmingsplan wonen

 

 

 
Inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Reikwijdte

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Partiële herziening inzake woningsplitsing en -samenvoeging, bed & breakfast en woningdelen

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 overgangsrecht

Artikel 5 slotregel

 

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

 

 

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan wonen" van de gemeente Amstelveen;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0362.PP07-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

 

In de regels van de in het plangebied (zie bijlage voor kaarten plangebiedgrens en paragraaf 1.4 van de Toelichting) geldende bestemmingsplannen worden de onderstaande begripsbepalingen toegevoegd of vervangen:

 

 

1.3 bed & breakfast

het gedeeltelijk gebruik van een zelfstandige woonruimte voor kort verblijf bij de hoofdbewoner van die woonruimte, al dan niet met ontbijt;

1.4 bestaand bouwwerk

een bouwwerk, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan en gebouwd conform een vergunning, dan wel bebouwing zoals die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;

1.5 bestaand gebruik

het gebruik, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan en in gebruik is genomen conform de geldende gebruiksregels of een omgevingsvergunning;

1.6 hoofdverblijf:

de plaats waar een persoon gedurende een jaar het merendeel van de nachten doorbrengt en waar het sociale leven van deze persoon zich afspeelt;

1.7 huishouden:

een alleenstaande dan wel twee personen met of zonder kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren;

1.8 onzelfstandige woonruimte

woonruimte, niet-zijnde woonruimte bestemd voor inwoning, welke geen eigen toegang heeft of welke niet door een huishouden zelfstandig kan worden bewoond, zonder dat dit huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte, waarbij als wezenlijke voorzieningen worden aangemerkt: keuken en sanitaire voorzieningen;

1.9 Wet:

de Wet ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan;

1.10 wonen

het met het oogmerk daar permanent verblijf te houden gebruiken van woonruimte door één huishouden;

1.11 woning:

zelfstandige woonruimte;

1.12 woonruimte

besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden;

1.13 zelfstandige woonruimte

woonruimte die een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten de woonruimte.

 

 

Artikel 2 Reikwijdte

 

2.1 Herziening bestemmingsplannen

Dit bestemmingsplan herziet de bestemmingsplannen zoals opgesomd in paragraaf 1.4 van de toelichting op de wijze zoals is aangegeven in artikel 2.2 en 2.3 van dit bestemmingsplan.

 

2.2 Aanvullende of vervangende begrippen

De begrippen van de bestemmingsplannen zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van de toelichting worden aangevuld of vervangen met de begrippen zoals is aangegeven in artikel 1 van dit bestemmingsplan.

 

2.3 Herziening regels

De regels van de bestemmingsplannen zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van de toelichting worden gewijzigd in die zin dat alle regels die betrekking hebben op wonen worden aangevuld door de regels zoals opgenomen in artikel 3 van dit bestemmingsplan.

 

 

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

 

 

Artikel 3 Partiële herziening inzake woningsplitsing en -samenvoeging, bed & breakfast en woningdelen

 

Onderstaande regels hebben betrekking op de bestemmingen die de functie wonen en/of woonhuizen en/of woningen, woongebouwen dan wel andere benamingen die zien op de functie wonen in de betreffende bestemmingsomschrijving mogelijk maken.

 

3.1 bestemmingsomschrijving

Binnen de betreffende bestemmingsomschrijving wordt toegevoegd, voor zover nog niet aanwezig:

 1. woningen ten behoeve van het wonen.

 

3.2 bouwregels

Binnen de betreffende bestemmingsomschrijving wordt onder de genoemde functies toegevoegd, voor zover nog niet aanwezig:

 1. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 2. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan.

 

3.3 afwijken van de bouwregels

 

3.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

3.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

3.4 specifieke gebruiksregels

 

3.4.1 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

 

3.4.2 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

3.5.1 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van artikel 3.1, worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

 

Artikel 4 overgangsrecht

 

4.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning of een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 

4.2 Afwijken

Met een omgevingsvergunning kan eenmalig afgeweken worden van lid 4.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 4.1 met maximaal 10%.

 

4.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 4.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

4.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 

4.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 4.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 

4.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 4.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 

4.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 4.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

 

 

Artikel 5 slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan wonen.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juni 2019

De griffier, de voorzitter,