direct naar inhoud van Regels
Plan: Vierde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham
Plannummer: N1405BPSTD
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham' met identificatienummer NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01 van de gemeente Amsterdam.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 bestemmingsplan Buiksloterham

Het bestemmingsplan dat door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam op 16 december 2009 is vastgesteld

1.6 bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.7 bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.8 bruto vloeroppervlakte (bvo)

De totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, dienstruimten, bergingen etc.

1.9 derde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham

Het bestemmingsplan 'derde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham' met identificatienummer NL.IMRO.0363.N1212BPSTD- van de gemeente Amsterdam, vastgesteld door de stadsdeelraad van stadsdeel Noord op 30 oktober 2013.

1.10 eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham

Het bestemmingsplan 'eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham' met identificatienummer NL.IMRO.0363.N1201BPSTD- van de gemeente Amsterdam, vastgesteld door de deelraad van stadsdeel Noord op 29 november 2012.

1.11 floorspace-index

De omvang van de bruto vloeroppervlakte in verhouding tot het grondoppervlak.

1.12 tweede partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham

Het bestemmingsplan 'tweede partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham' met identificatienummer NL.IMRO.0363.N1205BPSTD- van de gemeente Amsterdam, vastgesteld door de stadsdeelraad van stadsdeel Noord op 29 mei 2013.

1.13 verbeelding

De kaart van het bestemmingsplan Vierde partiële herziening van het bestemmingsplan Buiksloterham met identificatiecode NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01

1.14 wijzigingsplan

Het wijzigingsplan 'Waterkavel Buiksloterham' met identificatienummer NL.IMRO.03630000N1312BPSTD- van de gemeente Amsterdam, vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam op 3 maart 2015.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Bedrijf

 • a. In afwijking van artikel 3 lid 3 onder a van het bestemmingsplan Buiksloterham, geldt, ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1' (sb-1), dat uitsluitend functies zijn toegestaan voor zover deze in de, van de regels van het bestemmingsplan Buiksloterham deel uitmakende, 'Staat van Inrichtingen' vallen in de milieuhinder categorie 1, 2 of 3.1.
 • b. De functies als bedoeld onder a, die vallen in de milieuhindercategorie 3.1, zijn uitsluitend toegestaan voor zover:
  • 1. de betreffende functie op grond van milieuhinder aspecten gevaar, geur en stof niet hoger scoort dan milieuhindercategorie 2;
  • 2. de activiteiten niet tijdens de nachtperiode plaatsvinden;
  • 3. de activiteiten hoofdzakelijk inpandig plaatsvinden;
  • 4. de betreffende functie geen gemeenschappelijke muur of vloer/plafond hebben met een geluidgevoelige functie.
 • c. De functies als bedoeld onder a, zijn uitsluitend toegestaan voor zover deze in de, van de regels van het bestemmingsplan Buiksloterham deel uitmakende, 'Staat van Inrichtingen' voor wat betreft de indice 'vrachtverkeer' niet hoger scoren dan 1 en voor wat betreft de indice 'personenverkeer' niet hoger scoren dan 2.
 • d. De gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – bevi (10-6 contour)' zoals aangegeven op de plankaart van het bestemmingsplan Buiksloterham wijzigt zoals aangegeven op de verbeelding van de Vierde partiële herziening Buiksloterham.
 • e. Aan artikel 3 lid 3 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder h toegevoegd: 'Ter plaatse van de functieaanduiding 'verkeer' (v) is een weg, ten behoeve van langzaam verkeer, toegestaan'.

Artikel 3 Gemengd

 • a. Aan artikel 4 lid 1 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder o toegevoegd: 'een onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de bouwaanduiding (ond)'.
 • b. De bouwhoogte wijzigt zoals aangegeven op de verbeelding van de Vierde partiële herziening Buiksloterham.
 • c. De floorspace-index wijzigt zoals aangegeven op de verbeelding van de Vierde partiële herziening Buiksloterham.
 • d. Ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is het aangegeven maximum bebouwingspercentage per bouwkavel toegestaan, met dien verstande dat bij het ontbreken van een percentage een bebouwingspercentage van 100% geldt.
 • e. De aanduiding 'relatie', zoals genoemd in artikel 4 lid 2 onder l van het bestemmingsplan Buiksloterham, wijzigt zoals op de verbeelding is aangegeven.
 • f. Ter plaatse van de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' (aeg) wijzigt het aantal aaneengesloten hoofdgebouwen zoals op de verbeelding is aangegeven.
 • g. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 2 onder o van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt aan artikel 4 lid 4 onder g van het bestemmingsplan Buiksloterham toegevoegd: 'Het bevoegd gezag is bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 2 onder o van het bestemmingsplan Buiksloterham, uitsluitend ter plaatse van de bouwkavel met perceelnummers 7220, 6660, 2216, 4470, 7310, 7311, indien is aangetoond dat:
  • 1. de realisatie van een geluidluwe zijde onredelijk bezwarend is vanwege stedenbouwkundige, architectonische en financiële redenen;
  • 2. het gaat om een ondergeschikt aantal woningen van een groter bouwplan, dat wil zeggen niet meer dan 20% van het totale bouwplan en;
  • 3. er in de nachtperiode de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer niet hoger is dan de hoogst toegestane grenswaarde van 38 dB +3 dB en van industrielawaai niet hoger dan de hoogst toegestane grenswaarde van 40 dB(A) +3 dB'.
 • h. De 'specifieke bouwaanduiding – dove gevel' (sba-dg), wijzigt ter plaatse van de bouwkavel met perceelnummers 4470, 7310 en 7311, zoals op de verbeelding is aangegeven.
 • i. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt aan artikel 4 lid 2 van het bestemmingsplan Buiksloterham onder v toegevoegd: 'Het is toegestaan de bestemmingsgrens ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven bouwkavels met perceelnummers 7220, 6660, 2216, 4470, 7310, 7311, 8924 en 8426 voor zover niet grenzend aan de bestemming Verkeer - 1 en Water - 1, ten behoeve van balkons te overschrijden, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 2,5 meter en de balkons niet lager zijn gelegen dan 4,2 meter boven de rijweg of boven een strook ter breedte van 1,5 meter langs een rijweg dan wel 2,4 meter boven een rijwielpad of voetpad, dat geen deel uitmaakt van de bedoelde strook van 1,5 meter.
 • j. Aan artikel 4 lid 2 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder w toegevoegd: 'Ter plaatse van de bouwaanduiding (ond) dient een onderdoorgang gehandhaafd te blijven, waarvan de hoogte niet minder dan 4,5 meter mag bedragen'.
 • k. Artikel 4 lid 5 onder e van het bestemmingsplan Buiksloterham, zevende gedachtestreepje 'Distelweg 89-91, een assemblagebedrijf' van het bestemmingsplan Buiksloterham vervalt.
 • l. Artikel 4 lid 5 onder e van het bestemmingsplan Buiksloterham, negende gedachtestreepje 'Distelweg 99-105 en Asterweg 49, een bedrijf voor het vervaardigen van industriële gassen' van het bestemmingsplan Buiksloterham vervalt.
 • m. Het maximum percentage woningbouw wijzigt zoals aangegeven op de verbeelding van de Vierde partiële herziening Buiksloterham.
 • n. Artikel 4 lid 5 onder h, van het bestemmingsplan Buiksloterham vervalt.
 • o. In afwijking van artikel 4 lid 5 onder m en p van het bestemmingsplan Buiksloterham geldt ter plaatse van het westelijke deel van de bouwkavel met perceelnummer 8426 (kavel 2) een minimum parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein te realiseren.
 • p. In afwijking van artikel 4 lid 5 onder m en p van het bestemmingsplan Buiksloterham geldt ter plaatse van het westelijke deel van bouwkavel met perceelnummer 8426 (kavel 2) geen minimum parkeernorm voor woningen kleiner dan 65 m2.
 • q. In afwijking van artikel 4 lid 5 onder m en p van het bestemmingsplan Buiksloterham gelden ter plaatse van de bouwkavels met de perceelnummers 7220, 6660, 2216, 4470, 7310, 7311; het deel van de bouwkavel met perceelnummer 8924 (kavel 20) en het oostelijke deel van bouwkavel met perceelnummer 8426 de volgende parkeernormen:
  • 1. sociale huurwoningen: 1 parkeerplaats per 200 m2 bruto vloeroppervlak;
  • 2. marktwoningen: 1 parkeerplaats per 125 m2 bruto vloeroppervlak;
  • 3. zelfbouwwoningen: 1 parkeerplaats per woning;
  • 4. bedrijven: 1 parkeerplaats per 125 m2 bruto vloeroppervlak;
  • 5. overige functies: 1 parkeerplaats per 100 m2 bruto vloeroppervlak.
   met dien verstande dat voor de bouwkavels met de perceelnummers 7220, 6660, 2216, 4470, 7310, 7311 geldt dat:
   • voor zover de normen onder sub 1, 2 en 3 afwijken van het geldende parkeerbeleid en
   • blijkt uit de vergelijking tussen de vóór vaststelling van dit bestemmingsplan verrichte nulmeting en de telling die plaatsvindt binnen een jaar na de voltooiing van de laatste woning, er voor de gerealiseerde woningen en andere functies binnen de bouwkavels een tekort aan parkeerplaatsen aanwezig is,
   • die parkeerplaatsen alsnog binnen de betreffende kavels worden gerealiseerd, dan wel daar - op andere de parkeerdruk niet belastende wijze - in wordt voorzien en
   • die verplichting als voorschrift in de te verlenen omgevingsvergunningen wordt doorgelegd.
 • r. Het bevoegd gezag is bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het minimum aantal op eigen terrein te realiseren parkeerplaatsen zoals bepaald onder m en p van het bestemmingsplan Buiksloterham voor de functie wonen en een lager aantal toe te staan, indien voor het betreffende bouwplan aantoonbaar minder parkeerplaatsen voldoende zijn.
 • s. Parkeren ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven bouwkavels met perceelnummer 8426 is uitsluitend toegestaan aan de achterzijde van de bouwkavels, ter plaatse van de Kaasjeskruidstraat.
 • t. Aan artikel 4 lid 5 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder cc toegevoegd: 'ter plaatse van de bouwkavels met perceelnummer 8426 geldt dat per bouwkavel maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak gebruikt mag worden voor andere functies dan wonen'.
 • u. Aan artikel 4 lid 5 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder dd toegevoegd: 'Ter plaatse van de bouwkavels met de perceelnummers 7220, 6660, 2216, 4470, 7310, 7311 geldt dat woningbouw is toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor weg- en industrielawaai zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel wordt voldaan aan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de ter plaatse vastgestelde hogere grenswaarden en de in dat kader gestelde voorwaarden.
 • v. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 2 onder q van het bestemmingsplan Buiksloterham dienen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – dove gevel' (sba-dg), te zijn voorzien van een dove gevel, tenzij:
  • 1. de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen voldoen aan het door het bevoegd gezag vastgestelde en bij dit bestemmingsplan behorende Besluit hogere waarde Wet geluidhinder, en de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen voldoen aan de in het maatwerk genoemde geluidswaarden, behorende tot de representatieve bedrijfssituatie van de aan de Distelweg 91-95 gelegen inrichting, mits de woningen een maximaal toelaatbare binnenwaarde hebben van 35 dB(A) etmaalwaarde; of,
  • 2. de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.
 • w. Aan artikel 4 lid 5 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder ee toegevoegd: 'Ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeergarage' (pg) zijn uitsluitend gebouwde parkeervoorzieningen toegestaan waarvan de in- en uitgang tenminste 5 meter van de bestemmingsgrens is gelegen'.
 • x. Aan artikel 4 lid 5 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder ff toegevoegd: 'Ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen – uitgesloten' (–w) zijn geen woningen toegestaan'.
 • y. De gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – bevi (10-6 contour)' zoals aangegeven op de plankaart van het bestemmingsplan Buiksloterham vervalt.

Artikel 4 Groen

De regels zijn ongewijzigd.

Artikel 5 Verkeer - 1

De functieaanduiding 'specifieke vorm van verkeer - uitneembare brug' ter plaatse van het Tolhuiskanaal zoals opgenomen op de plankaart van het bestemmingsplan Buiksloterham wijzigt zoals op de verbeelding van de Vierde partiële herziening Buiksloterham is aangegeven.

Artikel 6 Verkeer - 2

De regels zijn ongewijzigd.

Artikel 7 Water - 1

 • a. Aan artikel 7 lid 2 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder g toegevoegd: 'Ter plaatse van de functieaanduiding specifieke vorm van water - uitneembare brug (swa-ubr) is maximaal één uitneembare brug, ten behoeve van langzaam verkeer, toegestaan waarvan de minimum doorvaarthoogte 2,5 meter +NAP bedraagt'.
 • b. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 onder i van de herzieningsregels van de Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham, is het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein zoals bepaald in artikel 4, lid 5 onder p van het bestemmingsplan Buiksloterham niet van toepassing ter plaatse van het aanduidingsvlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' (sgd-1).
 • c. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 onder i van de herzieningsregels van de Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham, geldt in afwijking van artikel 4 lid 5 onder m en p van het bestemmingsplan Buiksloterham ter plaatse van het aanduidingsvlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' (sgd-1) een parkeernorm van 1 parkeerplaats per waterkavel.
 • d. Het bevoegd gezag is bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 2 onder i, van de herzieningsregels van de Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham, voor het realiseren van een ruimte voor het houden van collectieve bijeenkomsten op maximaal één waterkavel, uitsluitend ter plaatse van het aanduidingsvlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' (sgd-1) en met een maximum bruto vloeroppervlak van 90 m2.
 • e. Het bevoegd gezag is bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 2 onder k, onderdeel n, van de herzieningsregels van de Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham, voor steigers, ter plaatse van de figuur 'relatie' binnen het aanduidingsvlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' (sgd-1) met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. de maximum breedte bedraagt 3,00 meter;
  • 2. de maximum oppervlakte bedraagt 50 m2;
  • 3. de vrije hoogte bedraagt maximaal 1,00 meter ten opzichte van het wateroppervlak;
  • 4. per relatie is maximaal één steiger toegestaan;
  • 5. aan deze steigers mogen geen woonboten worden verbonden.
 • f. Het bevoegd gezag is bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 2 onder k, onderdeel n, van de herzieningsregels van de Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham, voor maximaal twee collectieve drijvende eilanden, geen gebouwen zijnde, uitsluitend ter plaatse van de figuur 'relatie' binnen het aanduidingsvlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' (sgd-1) met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. de maximum bruto vloeroppervlakte bedraagt per eiland 45 m2;
  • 2. de drijvende eilanden zijn uitsluitend toegestaan in de eerste en derde relatie gezien vanaf de Ridderspoorweg;
  • 3. de maximum hoogte van de drijvende eilanden ten opzichte van het wateroppervlak is 1.00 meter;
  • 4. tussen de eilanden en de omliggende drijvende woningen dient minimaal 4 meter open water aanwezig te zijn.
 • g. Het bevoegd gezag is bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 2 onder k, onderdeel n, van de herzieningsregels van de Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham, voor een onderschrijding van de minimaal aangegeven breedte van de zichtlijnen ter plaatse van de figuur 'relatie' binnen het aanduidingsvlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' (sgd-1) met maximaal 2 meter voor ten hoogste één woning.

Artikel 8 Water - 2

De regels zijn ongewijzigd.

De overige bestemmingsregels van het bestemmingsplan Buiksloterham en bijbehorende herzienings- en wijzigingsplannen blijven van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 9 Algemene bouwregels

Aan artikel 10 van het bestemmingsplan Buiksloterham wordt onder e toegevoegd: 'overstekende delen van drijvende woningen tot een maximum van 1,50 meter, mits deze werken niet hoger zijn gelegen dan 1.50 meter ten opzichte van het wateroppervlak'.

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

Artikel 11 lid 5 'maximum percentage woningbouw' wordt aan het bestemmingsplan Buiksloterham toegevoegd: 'Het maximum percentage uitgeefbaar terreinoppervlak voor wonen in het plangebied Buiksloterham bedraagt 50%'.

Artikel 11 Algemene aanduidingsregels

11.1 Veiligheidszone - bevi

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels lid 1 'veiligheidszone - bevi' wordt aan het bestemmingsplan Buiksloterham toegevoegd: 'Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - bevi' zijn geen kwetsbare objecten toegestaan'.

11.2 Overige zone - gezoneerd industrieterrein

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels lid 2 'overige zone - gezoneerd industrieterrein' wordt aan het bestemmingsplan Buiksloterham toegevoegd: 'Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - gezoneerd industrieterrein' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder'.

11.3 Geluidzone - industrie 1

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels lid 3 'geluidzone- industrie 1' wordt aan het bestemmingsplan Buiksloterham toegevoegd: 'De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie 1' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor een zone als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder'.

11.4 Milieuzone - zone Wet milieubeheer

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels lid 4 'milieuzone - zone wet milieubeheer' wordt aan het bestemmingsplan Buiksloterham toegevoegd en wijzigt zoals op de verbeelding is aangegeven.

De overige algemene regels van het bestemmingsplan Buiksloterham en bijbehorende herzienings- en wijzigingsplannen blijven van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig ontheffing verlenen van het gestelde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 • c. Het gestelde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het gestelde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
12.3 Hardheidsclausule

Voor zover van toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer personen kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Vierde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham.

De volledige naam is de aanhaaltitel.