direct naar inhoud van Regels
Plan: Exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening
Plannummer: N1701EPGST
Status: vastgesteld
Plantype: exploitatieplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N1701EPGST-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Aanbestedingsbeleid gemeente Amsterdam

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Amsterdam, versie 1 juli 2016.

1.2 Anterieure overeenkomst

Een overeenkomst tussen de gemeente en de exploitant over grondexploitatie, gesloten vóór vaststelling van het bestemmingsplan Buiksloterham.

1.3 Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Buiksloterham 2009.

1.4 Bouwplan

Een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro.

1.5 Bvo

Brutovloeroppervlak, de totale oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, dienstruimten, bergingen, etc., en met uitzondering van gebouwde parkeervoorzieningen, gemeten zoals bepaald in artikel 2.2 van het bestemmingsplan.

1.6 Exploitatiebijdrage

De door een particuliere eigenaar op grond van een anterieure of posterieure overeenkomst, dan wel via de omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigde vergoeding in de kosten van de grondexploitatie.

1.7 Exploitatiegebied

Het gebied waarop dit exploitatieplan van toepassing is, één en ander zoals aangegeven in bijlage 3.

1.8 Exploitatieplan

Een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro.

1.9 Gebiedsinventarisatie

De inventarisatie van uitgiftecategorieën, bouwmogelijkheden, gewogen eenheden, bruto-exploitatiebijdragen en aftrek inbrengwaarden, zoals weergegeven in bijlage 6.

1.10 Omgevingsvergunning

Een vergunning verleend op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen.

1.11 Openbare ruimte

De gronden waarop hoofdinfrastructuur wordt aangelegd of aangepast, zoals weergegeven op de kaart Werkzaamheden openbare ruimte (bijlage 5).

1.12 Posterieure overeenkomst

Een overeenkomst tussen de gemeente en een exploitant over grondexploitatie, gesloten na vaststelling van een exploitatieplan.

Hoofdstuk 2 Exploitatieregels

Artikel 2 Uitvoering werken en werkzaamheden openbare ruimte

Artikel 3 Verbodsregels

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2.

Artikel 4 Citeertitel

Dit herziene exploitatieplan wordt aangehaald als Exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening.