Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Partiële herziening 'Limmen - Zandzoom'
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0383.BPL16ZZpartherz-ON01

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1 plan
het bestemmingsplan Partiële herziening 'Limmen - Zandzoom' van de Gemeente Castricum.
 
1.2 bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0383.BPL16ZZpartherz-ON01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).
 
1.3 bestemmingsplan 'Limmen - Zandzoom'
het bestemmingsplan 'Limmen - Zandzoom' met identificatienummer NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-VS01, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 februari 2011, met de bijbehorende regels.
  
2 Bestemmingsregels
 
Artikel 2 Administratieve regel
Op de onderhavige Partiële herziening 'Limmen - Zandzoom' zijn de regels van het bestemmingsplan 'Limmen - Zandzoom' van overeenkomstige toepassing, zulks met dien verstande dat de regels worden aangepast zoals voorzien in hoofdstuk 2 van de regels van dit bestemmingsplan.
 
Artikel 3 Agrarisch - hobbymatig
 
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Agrarisch - hobbymatig’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. hobbymatig agrarisch grondgebruik;
 2. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van landschapswaarden; 
met de daarbij behorende:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 2. paden;
 3. groenvoorzieningen;
 4. waterlopen en –partijen;
 5. voorzieningen voor de waterhuishouding.
3.1.1 Spedifieke gebruiksregel
Als hobbymatig agrarisch gebruik wordt aangemerkt:
 1. het houden van maximaal 15 stuks kleinvee zoals bijvoorbeeld schapen en geiten;
 2. het houden van klein pluimvee zoals bijvoorbeeld kippen;
 3. het houden van gezelschapsdieren zoals bijvoorbeeld konijnen;
 4. het hebben en onderhouden van een moestuin en grasland.
3.2 Bouwregels
 
3.2.1 Gebouwen
 1. in of op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 2. in afwijking van het bepaalde in  artikel 3 lid 2.1 sub a is maximaal 25 m² aan kassen en één gebouw met een oppervlakte van maximaal 25 m² ten behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik toegestaan.
 3. de bouwhoogte van de in artikel 3 lid 2.1 sub b bedoelde bebouwing bedraagt maximaal 3 meter.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
 1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 2. de milieusituatie;
 3. het straat- en bebouwingsbeeld;
 4. de verkeersveiligheid;
 5. het woon- en leefklimaat in de omgeving,
nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 
3.4.1 Verbodsbepaling
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 3 lid 1 , bedoelde gronden de volgende andere werken uit te voeren:
 1. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren, diepploegen, omzetten of omspuiten van grond, alsmede scheuren of frezen van grasland; dit laatste met uitzondering van scheuren of frezen van gras ten behoeve van graslandverbetering, mits dit gevolgd wordt door het direct weer inzaaien van gras;
 2. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeerplaatsen en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 3. het bebossen van gronden, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit niet als bosgronden kunnen worden aangemerkt, voorzover de Boswet of krachtens deze wet vastgestel-de verordeningen daarop niet van toepassing zijn;
 4. het toepassen van chemische en/of biologische bestrijdingsmiddelen en meststoffen tot 1 m vanaf de insteek van waterlopen en beken;
 5. het maaien van oevers van waterlopen en beken vaker dan tweemaal per jaar;
 6. het doorbemaling, afwatering, ontwatering, afdamming en toevloeiing doen wijzigen van de waterstand of de waterhuishouding, welke- ten opzichte van het peil zoals dat is vastgesteld in het peilbesluit, dat ten tijde van het onherroepelijk worden van dit plan van kracht is- een verlaging van meer dan 10 cm ten gevolge heeft;
 7. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen;
 8. het aanleggen of inrichten van volkstuinen of boomgaarden;
 9. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur;
 10. het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor handelsreclame;
 11. het vergroten of verkleinen van bestaande kolken of sloten, danwel het wijzigen van het profiel en/of beloop van bestaande waterlopen en het graven of dempen van sloten;
 12. werken en/of werkzaamheden uit te voeren in het kader van een ruilverkaveling;
 13. het veroorzaken van ontploffingen;
 14. het verrichten van onderzoeks- en exploratieboringen voor de winning van delfstoffen en ander materiaal;
 15. het uitvoeren van werken of werkzaamheden voor bodemdrainage.
3.4.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is nodig voor:
 1. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 2. andere werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning;
 3. andere werken die worden uitgevoerd binnen het bouwvlak.
 
Artikel 4 Gemengd - Uit te werken 1
Artikel 17 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:
 
Artikel 17.2 lid n wordt gewijzigd in:  
 
Het gemiddeld aantal woningen per hectare mag niet meer bedragen dan op de verbeelding aangeduid met een maximum van 305 woningen voor dit deelgebied, met dien verstande dat:
 1. het totale aantal nieuw te bouwen woningen binnen het gehele plangebied niet meer dan 566 mag bedragen 
Artikel 17.2 lid o wordt gewijzigd in: 
 
Het aandeel sociale huur- en/of koopwoningen minimaal 30% van het totaal aantal te realiseren woningen in categorie 1 tot en met 4, zoals omschreven in onderstaande tabel: 
 
 Huur Koop Streefpercentage Zandzoom
 TypePrijsTypePrijs 
Categorie 11e aftoppingsgrenstot €586goedkope kooptot €181.00030%
Categorie 2maximale huurtoeslaggrens€586 - €711betaalbare koop€181.000 - €225.000
Categorie 3vrije sector huur> €711middeldure koop€225.000 - €325.00035%
Categorie 4vrije sector huur> €711dure koop€325.000 - €535.00035%
Categorie 5, Topsegment  topsegment> €535.000max. 63 woningen
 
Artikel 5 Gemengd - Uit te werken 2
Artikel 18 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:
 
Artikel 18.2 lid g wordt gewijzigd in:  
 
Het gemiddeld aantal woningen per hectare mag niet meer bedragen dan op de verbeelding aangeduid met een maximum van 70 woningen voor dit deelgebied, met dien verstande dat:
 1. het totale aantal nieuw te bouwen woningen binnen het gehele plangebied niet meer dan 566 mag bedragen 
Artikel 18.2 lid h wordt gewijzigd in: 
 
Het aandeel sociale huur- en/of koopwoningen minimaal 30% van het totaal aantal te realiseren woningen in categorie 1 tot en met 4, zoals omschreven in onderstaande tabel:
 
 Huur Koop Streefpercentage Zandzoom
 TypePrijsTypePrijs 
Categorie 11e aftoppingsgrenstot €586goedkope kooptot €181.00030%
Categorie 2maximale huurtoeslaggrens€586 - €711betaalbare koop€181.000 - €225.000
Categorie 3vrije sector huur> €711middeldure koop€225.000 - €325.00035%
Categorie 4vrije sector huur> €711dure koop€325.000 - €535.00035%
Categorie 5, Topsegment  topsegment> €535.000max. 63 woningen
 
Artikel 6 Woongebied - Uit te werken
Artikel 19 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:
 
Voor de kavel gelegen aan het Dronenlaantje met de bestemming Wonen - Uit te werken geldt dat de regels van het bestemmingsplan 'Limmen -  Zandzoom' van overeenkomstige toepassing worden verklaard met inbegrip van de onderstaande wijzigingen.
 
Artikel 19.2 lid j wordt gewijzigd in:  
 
Het gemiddeld aantal woningen per hectare mag niet meer bedragen dan op de verbeelding aangeduid met een maximum van 290 woningen voor dit deelgebied, met dien verstande dat:
 1. het totale aantal nieuw te bouwen woningen binnen het gehele plangebied niet meer dan 566 mag bedragen.
 2. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “maximum aantal wooneenheden” het aantal woningen niet meer dan het aangegeven aantal mag bedragen. 
Artikel 19.2 lid k wordt gewijzigd in: 
 
Het aandeel sociale huur- en/of koopwoningen minimaal 30% van het totaal aantal te realiseren woningen in categorie 1 tot en met 4, zoals omschreven in onderstaande tabel:
 
 Huur Koop Streefpercentage Zandzoom
 TypePrijsTypePrijs 
Categorie 11e aftoppingsgrenstot €586goedkope kooptot €181.00030%
Categorie 2maximale huurtoeslaggrens€586 - €711betaalbare koop€181.000 - €225.000
Categorie 3vrije sector huur> €711middeldure koop€225.000 - €325.00035%
Categorie 4vrije sector huur> €711dure koop€325.000 - €535.00035%
Categorie 5, Topsegment  topsegment> €535.000max. 63 woningen
  
3 Overgangs- en slotregels
 
Artikel 7 Overgangsrecht
 
7.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%.
 3. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
7.2 Overgangsrecht gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
 
Artikel 8 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het bestemmingsplan Partiële herziening 'Limmen - Zandzoom' 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van