ARTIKEL 8 Bedrijf – Brandweerkazerne

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf – Brandweerkazerne' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. een brandweerkazerne met milieucategorie 3.1;

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen, in- en uitritten;

 2. fiets- en voetpaden;

 3. groen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 5. parkeren;

 6. nutsvoorzieningen.

 

8.2 Bouwregels

8.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' zijn de aangegeven maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage toegestaan.

 

8.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

 2. de hoogte van een zend-/ ontvangstinstallatie mag niet meer zijn dan 20 meter;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn 6 meter.

 

8.3 Afwijken van de bouwregels

8.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 1. het bepaalde in 8.2.1. onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat: