ARTIKEL 15 Gemengd - 1

 

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. detailhandel;

 3. dienstverlening;

 4. horeca in ten hoogste categorie 2 van de bij dit plan behorende Staat van horeca-activiteiten;

met daarbij behorend(e):

 1. tuinen;

 2. verhardingen, in- en uitritten;

 3. fiets- en voetpaden;

 4. groen;

 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 6. nutsvoorzieningen;

 7. parkeren;

 8. reclame-uitingen;

met dien verstande dat:

 1. detailhandel, horeca en dienstverlening alleen zijn toegestaan op de begane grond.

 

15.2 Bouwregels

15.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. enkel de bestaande woningen zijn toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ zijn de aangegeven maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage toegestaan;

 5. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

 6. de bouwhoogte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, tot een maximum van 4 meter;

 7. de diepte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de zijgevel dan wel de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw c.q. het denkbeeldige verlengde daarvan;

 8. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter;

 9. op de gronden buiten het bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen niet meer zijn dan 50% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden tot een maximum van 60 m², dan wel de gezamenlijke oppervlakte van bestaande bouwwerken met inachtneming van de bestaande lengte, breedte, goot- en bouwhoogte per gebouw;

 

15.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van terrasafscheidingen en windschermen mag niet meer zijn dan 1,5 meter;

 2. de hoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel of voorgevels van het hoofdgebouw niet meer mag zijn dan 1 meter;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 10 meter.

 

15.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 15.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:

 1. de omvang per gebouw niet meer mag zijn dan 20 m²;

 2. de goothoogte niet meer mag zijn dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer mag zijn dan 5 meter.

 

15.4 Specifieke gebruiksregels

15.4.1 Het gebruik van een woning ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van de woning met een maximum van 50 m².

15.4.2 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

 1. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan;

 2. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een hogere categorie dan categorie 1 uit de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie.