ARTIKEL 35 Waarde - Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam

 

35.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam' aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en herstel van de ter plaatse voorkomende cultuurhistorische waarden, welke met name bestaan uit:

wat betreft bebouwing en structureren in hun onderlinge samenhang:

 1. hoofdverdedigingslijn van dijken, kades en liniewallen met accesssen (en met bruggen) als de hoofdstructuurdrager;

 2. voorstellingen en voorposities met bijbehorende bouwwerken;

 3. kazematten, kruitmagazijnen, munitiedepots, genieloodsen, groepsschuilplaatsen en overige militaire bouwwerken;

 4. inundatiewerken, (dam)sluizen, duikers, hevels, kokers, peilschalen.

 

en wat betreft de openheid van het landschap:

 1. schootcirkels van forten en batterijen;

 2. voorstellingen;

 3. vrij zicht op aanvalszijde en verdedigingszijde van de hoofdverdedigingslinie van dijken, kades en liniewallen met accessen;

 4. vrij zicht in schootscirkels rond de forten en batterijen;

 5. delen van karakteristieke, nog open (inundatie)gebieden

 

35.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: er mag niet worden gebouwd ten behoeve van de voor deze gronden andere aangewezen bestemming, indien als gevolg daarvan onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarde van de gronden.

 

35.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

35.3.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 1. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;

 2. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;

 3. het aanbrengen van verhardingen;

 4. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;

 5. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;

 6. het aanleggen van ligplaatsen voor vaartuigen;

 7. het aanbrengen van drainage;

 8. het aanleggen van leidingen.

35.3.2 Het in l35.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 1. het normale onderhoud betreffen;

 2. behoren tot de constructie van een bouwwerk;

 3. reeds in uitvoering of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

35.3.3 De in 35.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden.