ARTIKEL 44 wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - Wijzigingsgebied 2' de bestemming wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', 'Tuin', 'Groen' en 'Verkeer' onder voorwaarde dat:

 1. er maximaal 36 woningen zijn toegestaan;

 2. de woningblokken bestaan uit 4 tot maximale 5 aaneengeschakelde woningen passend bij het dorpse karakter van het dorp Rijsenhout;

 3. uitsluitend grondgebonden kapwoningen in een of twee lagen met mogelijkheid voor architectonische accenten op de hoeken zijn toegestaan;

 4. de goot- en bouwhoogte van de woningen mag maximaal 4 en 9 meter zijn;

 5. In afwijking van sub d mag op de hoeken de maximale goot- en bouwhoogte van de woningen 6 en 10 meter zijn;

 6. parkeren dient te geschieden in parkeerhoven die uit het zicht vanuit de openbare weg worden gerealiseerd door een muurtje in dezelfde rooilijn als de woningen door te zetten;

 7. achtertuinen en afscheidingen naar de openbare ruimte maken volledig deel uit van de ontwerpopgave;

 8. binnen het wijzigingsgebied dient een hoofdontsluiting te komen op de Loefzijde;

 9. langs de openbare weg Stuurboord dient een groenzone te komen van minimaal 24 meter breed

 10. de totale oppervlakte van de binnen het plangebied op te nemen groenzone bedraagt minimaal 2000 m²;

 11. binnen de groenzone zijn ook waterpartijen, speelvoorzieningen en fiets- en voetpaden toegestaan;

 12. De langs de Loefzijde en Stuurboord aanwezige watergang dient behouden te blijven;

 13. de maximale bouwhoogte van woningen mag niet meer zijn dan 10 meter;

 14. de minimale afstand van hoofdgebouwen tot de oorspronkelijke achtergevel van de bestaande woningen aan de Heermanszwet dient 20 meter te zijn;

 15. er dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid.