direct naar inhoud van Regels
Plan: Geluidszone Industrieterrein Heimanswetering
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0484.B147geluidheimans-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 inleidende regels

Artikel 1 Reikwijdte regels

1.1 Toepasselijke bestemmingsplannen

De artikelen van dit plan hebben uitsluitend betrekking op de bestemmingsplannen welke zijn genoemd in de bijlage bij deze regels.

1.2 Toepasselijke regels

De regels van dit bestemmingsplan zijn een herziening van de in de bijlage I genoemde bestemmingsplannen met inbegrip van de wijzigingen, uitwerkingen en herzieningen die naar deze bestemmingsplannen wijzen, uitsluitend voor zover het betreft de aanpassing van de geluidszone ex artikel 52 van de Wet geluidhinder rond het industrieterrein Heimanswetering te Alphen aan den Rijn.

De regels van de in de bijlage genoemde bestemmingsplannen blijven buiten toepassing indien er sprake is van strijdigheid met de regels van dit plan. Voor het overige blijven de in de bijlage genoemde bestemmingsplannen onverminderd van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 2.

Artikel 2 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

2.1 plan

het bestemmingsplan 'Geluidszone Industrieterrein Heimanswetering' van de gemeente Alphen aan den Rijn.

2.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0484.B147geluidheimans-VA01 met bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

2.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of bebouwen van deze gronden.

2.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

2.5 bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen en aan huis gebonden bedrijvigheid daaronder niet begrepen.

2.6 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

2.7 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

2.8 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

2.9 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

2.10 geluidsbelasting vanwege industrieterrein

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

2.11 geluidszone - industrie

geluidszone rondom industrieterrein waar geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn toegelaten en welke op de verbeelding van het bestemmingsplan Geluidszone Heimanswetering is weergegeven en deel uitmaakt van dit plan.

2.12 hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, dan wel het Besluit geluidhinder.

2.13 industrieterrein

terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven van de vestiging van inrichtingen, en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken.

2.14 peil

de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

2.15 verbeelding

de analoge voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie neergelegd op een als zodanig gewaarmerkte tekening (plankaart) met nummer…

2.16 Wgh-inrichtingen

bedrijven, zoals bedoeld in onderdeel D van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken.

2.17 woning

(een gedeelte van) een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouding.

Artikel 3 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

3.1 de afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst is.

3.2 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

3.3 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.

3.4 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

3.5 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk testellen constructiedeel.

3.6 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

3.7 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

3.8 aanvullende bepalingen

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 0,5 meter wordt overschreden.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 4 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de in de bijlage genoemde bestemmingsplannen voor zover gelegen binnen het plangebied van dit plan wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken ten behoeve van een geluidszoneringsplichtige inrichting.

Artikel 5 Algemene aanduidingsregels

5.1 geluidzone - industrie

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone - industrie' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van gronden en gebouwen, welke deel uitmaken van een industrieterrein, waar geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn toegelaten.

5.2 geluidzone - industrie - verwijderd

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie verwijderd' vervalt de aanduiding 'geluidzone - industrie', zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1991, nr 91.008626, in de bestemmingsplannen zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels.

5.3 geluidzone - gezoneerd industrieterrein

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - gezoneerd industrieterrein' is een gezoneerd industrieterrein gelegen. Onverminderd het bepaalde in de bouwregels per bestemming- mogen in deze zone geen geluidsgevoelige bestemmingen worden opgericht, tenzij voldaan wordt aan het gestelde in de Wet geluidhinder.

5.4 geluidzone - gezoneerd industrieterrein - verwijderd

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone - gezoneerd industrieterrein - verwijderd' is geen gezoneerd industrieterrein gelegen. Onverminderd het bepaalde in de bouwregels per bestemming- mogen in deze zone geluidsgevoelige bestemmingen worden opgericht, mits voldaan wordt aan het gestelde in de Wet geluidhinder.

5.5 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'Geluidszone - industrie' is het realiseren van woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 1 Wet geluidhinder binnen de op de verbeelding opgenomen 'Geluidszone - industrie', maar buiten de grens van het gezoneerd industrieterrein niet toegestaan, zonder dat is aangetoond dat voor wat betreft de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein kan worden voldaan aan de bij de geluidzone vastgestelde hogere grenswaarden dan wel de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Artikel 6 Algemene wijzigingsregels

Het bevoegd gezag is overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' en/of 'geluidzone - gezoneerd industrieterrein' te wijzigen en/of op te heffen indien daartoe als gevolg van wijziging in gebruik, bedrijfsvoering, regelgeving of vergunningverlening aanleiding toe bestaat.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%, mits voldaan blijft worden aan de gestelde geluidseisen;

Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Bestemmingsplan Geluidszone Industrieterrein Heimanswetering van de gemeente Alphen aan den Rijn

Behorend bij het besluit van ……

Bijlage I Van toepassing zijnde bestemmingsplannen

 

Plan   Gemeente   Vaststelling  
2de Herziening Buitengebied 2010   Alphen aan den Rijn   30-06-2011  
Buitengebied West   Alphen aan den Rijn   22-11-1990  
Heimanswetering (+geluidsplannen)   Alphen aan den Rijn   01-03-2007  
Ridderveld   Alphen aan den Rijn   25-06-2009