direct naar inhoud van Samenvatting
Plan: Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0307BHaagsBuite-50VA

Samenvatting

Waarom is dit voorstel nodig?

In het Uitvoeringskader Erasmusveld (2008) is voor deze locatie woningbouwontwikkeling, de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg en een rietlandzone aan de zijde van de Carry van Bruggenhof voorzien. De nieuwe woonwijk zal een duurzaam karakter kennen. Ruim 10 jaar geleden is om die reden het volkstuinencomplex 'De Haagse Lente' opgeheven en het naastgelegen terrein, waarop gemengde functies toegelaten waren, geruimd.

Op basis van het geldende bestemmingsplan is de aanleg van een woonwijk, verbindingszones en het groenblauwe gebied niet mogelijk. Met dit bestemmingsplan wordt voorzien in een passende juridisch-planologische regeling om de duurzame woonwijkontwikkeling en de nieuwe ecologische verbindingszones mogelijk te maken.

Wat verandert er door dit voorstel?

In 2008 heeft de gemeenteraad het Masterplan Erasmusveld-Leywegzone (RIS156419) vastgesteld. Daarin werden een aantal locaties ten zuiden van de Erasmusweg en ten noorden van het Wateringse Veld voor woningbouw aangewezen. Woningbouw in een groen/blauw raamwerk van natuur en water. Het gebied 'Haags Buiten' was daar een van.

De gemeente was voornemens deze locaties zelf te ontwikkelen. De economische crisis gaf aanleiding om dat uit handen te geven. Bij het 'Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling' (IPSO) in 2010 (RIS 15882C) heeft de gemeenteraad besloten om het masterplan door private partijen uit te laten voeren. De gronden zijn vervolgens verkocht aan verschillende private partijen en de gemeentelijke rol is veranderd van trekker naar faciliterend. ' Haags Buiten' is nu als eerste deelgebied klaar voor realisatie. De andere deelgebieden volgen later.

Omdat haar rol wijzigde in 'faciliterend', werd het Masterplan door Burgemeester en Wethouders vervangen door het 'Uitvoeringskader Erasmusveld' (RIS181470 ). Daarin werd op de locatie 'Haags Buiten' het volgende voorzien:

 • woningbouwontwikkeling;
 • de versterking van de bestaande ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg;
 • de versterking van en een groen/blauwe zone aan de zijde van de Carry van Bruggenhof;
 • verduurzaming:
 • wonen in het groen staat voorop,
 • een landschappelijk uitgewerkt woonklimaat,
 • woningen zonder aardgasaansluiting,
 • woningen die hun eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen en WKO (warmte- koude opslag) – installaties,
 • uitstekend geïsoleerde woningen,
 • een wijk met woningen die duurzaam omgaat met water onder andere door gescheiden rioolstelsels en een eigen regenton per woning,
 • woningen die optioneel over een eigen oplaadpunt voor een elektrische auto kunnen beschikken,
 • tuinen bij woningen die klimaat adaptief zijn ingericht,
 • een openbare ruimte die klimaat adaptief is ingericht – RIS298835 en
 • gescheiden afval inzameling middels ondergrondse containers.

Het wonen aan een ecologische zone gecombineerd met de ambities op het gebied van duurzaamheid, maken deze locatie tot een uniek woonmilieu.

Het geldend bestemmingsplan “Wateringse Veld – Noord” dat in 2016 door de gemeenteraad werd vastgesteld, liet die ontwikkeling niet toe. Ten tijde van de vaststelling van voornoemd plan waren de plannen voor Haags Buiten nog niet voldoende uitgewerkt. Er moesten nog nadere onderzoeken worden uitgevoerd en de stedenbouwkundige uitgangspunten waren nog niet duidelijk. De voorgestelde herziening bestemmingsplan “Wateringse Veld Noord 1e herziening (Haags Buiten)” biedt die mogelijkheid wel.

Het plangebied zal zowel gestapelde als grondgebonden woningen kennen en minimaal 250 tot maximaal 300 woningen tellen. Daarvan worden 124 sociale huurwoningen door een woningcorporatie afgenomen. Het percentage sociale woningbouw varieert tussen 41 en 45. Zie ook de commissiebrief over de gebiedsontwikkeling Erasmus Veld (RIS298837).

Het plangebied ligt aan de zuidkant van de Erasmusweg, langs een bestaande ecologische zone. Onderdeel van het plan is het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers in deze zone ter bevordering van de ecologie. Op de hoek van het gebied langs de Leyweg en de Erasmusweg komt een appartementencomplex. De grondgebonden woningen bestaan uit rijwoningen op een parkeergarage aan de noordkant en drie blokken met rijwoningen en half vrijstaande woningen in het midden. Tussen deze blokken worden groene scheggen ingericht om het wonen in het groen te versterken. Aan de zuidkant van de woonwijk op de grens met de bestaande bebouwing van het Carry van Bruggenhof, wordt een groen-blauwe zone ingericht. Deze zone staat in verbinding met het bestaande groen langs de Leyweg en het toekomstige eco-lint door Erasmusveld. Het plangebied wordt tot slot ontsloten via een centrale straat richting de Leyweg.

Bij het wonen in het groen behoren ook bomen. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat de locatie vervuild is en dat de bestaande bodemkwaliteit niet voldoet voor de functie wonen of publiekstoegankelijk openbaar gebied. Daarom zal het terrein volledig gesaneerd worden door middel van het aanbrengen van leeflaagconstructie van minimaal 1 meter grond. Het ophogen van het maaiveld met meer dan 10 centimeter nabij een boom is zeer schadelijk voor een boom. Een ophoging van 1 meter is fataal. De 1.086 bomen zijn om deze reden gekapt. De kapvergunning is januari van dit jaar verleend. Om het bomenbestand op peil te houden worden nieuwe bomen in het plan geplant, 1.129 bomen en boomvormers en 1.063 struiken. Dat zijn er meer dan er voorheen stonden en volgens de herplantplicht noodzakelijk was. Het waren er namelijk 1.086.

In het plan worden maximaal 358 parkeerplaatsen gerealiseerd, hetgeen gelijk is aan het aantal benodigde parkeerplaatsen conform de gemeentelijke parkeernorm. Het merendeel van de parkeerplaatsen komt niet op eigen terrein. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het namelijk wenselijk het parkeren zoveel mogelijk te clusteren in een parkeergarage en in parkeerhoven.

De belangen van de waterhuishouding spelen eveneens een grote rol: bij de bestaande boezemwatergang bij de Erasmusweg en haar twee dwarssloten in het plangebied. Deze twee zijtakken verdwijnen en omwille van de vervangende waterbergingscapaciteit wordt de resterende boezemwatergang verbreed in de ecologische verbindingszone. Verder wordt door de aanpassing van deze waterlopen de waterkering verlegd. Voor het polderdeel van het plangebied geldt dat als gevolg van de toename van verharding door gebouwen en straten de waterbergingscompensatie leidt tot de inrichting van een rietzone ten zuiden van de woonwijk.

Hoe zijn de omwonenden bij het plan betrokken?

Voor de besluitvorming van het Masterplan is een procedure gevolgd, die tot een raadsbesluit in 2008 heeft geleid. Eerst werd een Nota van Uitgangspunten besproken, daarna het Masterplan. Betrokkenen waren daarbij in de gelegenheid gesteld hun aan- en opmerkingen naar voren te brengen in de raadscommissie- en in de raadsvergadering. Op 5 juni en 8 juli 2017 is de duurzaamheidsambitie in stedenbouwkundige opzet van het plangebied met betrokkenen doorgesproken en door hen onderschreven. Op 24 oktober van dat jaar heeft een informatieavond plaatsgevonden waarbij de omwonenden zijn geïnformeerd. De avond werd redelijk bezocht.

Tot slot

De locatie biedt een goede bijdrage aan de leefkwaliteit, de economie en de waterbescherming in dit deel van Den Haag.