direct naar inhoud van Regels
Plan: Lisse Dorp - partiële herziening Jachthavendam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0553.bpJachthavendam-onx1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Lisse Dorp - partiële herziening Jachthavendam met identificatienummer NL.IMRO.0553.bpJachthavendam-onx1 van de gemeente Lisse.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 geluidzone - industrie

de met de gebiedsaanduiding geluidzone - industrie aangegeven zone, zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.

Artikel 2 Wijze van meten

 • 1. Het bepaalde in artikel 2 Wijze van meten van het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 (NL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1), zoals deze geldt na:
 • Eerste herziening Lisse Dorp (NL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1);
 • Herziening begrippen (NL.IMRO.0553.PPGebruiksregels-vax1);

blijft onverkort van toepassing op dit plan, tenzij hierna anders is bepaald.

 • 2. Voor de toepassing van dit plan worden de planregels als volgt gewijzigd:
  • a. Een nieuw meetvoorschrift wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden: ''2.13 bebouwingspercentage: het deel van het bouwperceel uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden''

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

 • 1. Het bepaalde in artikel 10 Groen van het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 (NL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1), zoals deze geldt na:
 • Eerste herziening Lisse Dorp (NL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1);
 • Herziening begrippen (NL.IMRO.0553.PPGebruiksregels-vax1);

blijft onverkort van toepassing op dit plan, tenzij hierna anders is bepaald.

 • 2. Voor de toepassing van dit plan worden de planregels als volgt gewijzigd:
  • a. Artikel 10.1 onder d, e en f wordt vernummerd naar 10.1 onder e, f en g;
  • b. Het bepaalde in sub c wordt als volgt gewijzigd: ''ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - jachthaven 1': tevens ten behoeve van de naastgelegen jachthaven''
  • c. Een nieuw sub d wordt ingevoegd dat als volgt komt te luiden: '''ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - jachthaven 2': tevens ten behoeve van de naastgelegen jachthaven''
  • d. Artikel 10.2 onder d en e wordt vernummerd naar 10.2 onder e en f ;
  • e. Het bepaalde in sub c wordt als volgt gewijzigd: ''in afwijking van sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - jachthaven 1' gebouwen en overkappingen toegestaan met een oppervlakte van in totaal ten hoogste 90 m² en een goothoogte van ten hoogste 3 meter''
  • f. Een nieuw sub d wordt ingevoegd dat als volgt komt te luiden: ''in afwijking van sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - jachthaven 2' gebouwen en overkappingen toegestaan met een oppervlakte van in totaal ten hoogste 90 m² en een goothoogte van ten hoogste 3 meter''

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

Het bepaalde in artikel 18 Verkeer- Verblijfsgebied van het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 (NL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1), zoals deze geldt na:

 • Eerste herziening Lisse Dorp (NL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1);
 • Herziening begrippen (NL.IMRO.0553.PPGebruiksregels-vax1);

blijft onverkort van toepassing op dit plan.

Artikel 5 Water

 • 1. Het bepaalde in artikel 19 Water van het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 (NL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1), zoals deze geldt na:
 • Eerste herziening Lisse Dorp (NL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1);
 • Herziening begrippen (NL.IMRO.0553.PPGebruiksregels-vax1);

blijft onverkort van toepassing op dit plan, tenzij hierna anders is bepaald.

 • 2. Voor de toepassing van dit plan worden de planregels als volgt gewijzigd:
  • a. Artikel 19.2 onder b wordt vernummerd naar 19.2 onder e;
  • b. Een nieuw sub b wordt ingevoegd dat als volgt komt te luiden: ''in afwijking van sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' gebouwen en overkappingen toegestaan'';
  • c. Een nieuw sub c wordt ingevoegd dat als volgt komt te luiden: ''ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' bedraagt de goothoogte ten hoogste 3 meter'';
  • d. Een nieuw sub d wordt ingevoegd dat als volgt komt te luiden: ''ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' bedraagt het maximum bebouwingspercentage 10%''.

Artikel 6 Waarde - Ecologie

Het bepaalde in artikel 25 Waarde - Ecologie van het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 (NL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1), zoals deze geldt na:

 • Eerste herziening Lisse Dorp (NL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1);
 • Herziening begrippen (NL.IMRO.0553.PPGebruiksregels-vax1);

blijft onverkort van toepassing op dit plan.

Artikel 7 Waterstaat - Waterkering

Het bepaalde in artikel 26 Waterstaat - Waterkering van het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 (NL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1), zoals deze geldt na:

 • Eerste herziening Lisse Dorp (NL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1);
 • Herziening begrippen (NL.IMRO.0553.PPGebruiksregels-vax1);

blijft onverkort van toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

9.1 Milieuzone - geurzone

Het bepaalde in artikel 30 lid 1 Milieuzone - geurzone van het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 (NL.IMRO.0553.bplissedorp2010-vax1), zoals deze geldt na:

 • Eerste herziening Lisse Dorp (NL.IMRO.0553.1eherlissedorp2010-vax1);
 • Herziening begrippen (NL.IMRO.0553.PPGebruiksregels-vax1);

blijft onverkort van toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 10 Overgangsrecht

10.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
10.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Lisse Dorp - partiële herziening Jachthavendam'.