Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Paraplu Bestemmingsplan Parkeren
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0575.BPPLUparkeren-VA01

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 Plan
het Bestemmingsplan Paraplu Bestemmingsplan Parkeren   met identificatienummer NL.IMRO.0575.BPPLUparkeren-VA01 van de Gemeente Noordwijk ;
 
1.2 Bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
 
2 Bestemmingsregels
De 'Bestemmingsregels' van de geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied blijven van toepassing.
Artikel 2 Administratieve bepaling
  1. De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing aanvullend op de alle bestemmingsplannen welke ten tijde van de terinzage legging van dit ontwerp bestemmingsplan in werking waren
  2. In afwijking van het bepaalde onder a is dit bestemmingsplan niet van toepassing op het bestemmingsplan 'Landgoed Sancta Maria' zoals vastgesteld op 9 oktober 2015;
  3. Voor het overige blijven de regels van de bovengenoemde ruimtelijke plannen onverminderd van kracht;
  4. In afwijking van het bepaalde onder b komen de navolgende bepalingen van de vigerende plannen te vervallen:
Bestemmingsplan:
Artikelnr.
ESTEC en de Noordwijkse bedrijvenparken
 
3.4.2, 4.4.2, 5.4.4, 6.4.4 en 20.3
Bedrijfskavels ’s Gravendijck
3.4.2 en 8.3
Offem-Zuid (2013)
10.2.g
Offem Zuid 1e fase
6.2.8
-Residence Opduin
6.3.b.
-Alexander Hotel en Residence
13.1
-Pickestraat
3.5
-Losplaatskade
10.3
Zeewaardig
  
5.3.3 , 7.3.3 , 9.3
Noordwijk aan Zee
-
-Witte mavoterrein
7.3.b.
Landelijk gebied
44.3
Middengebied 21-1223.3 en 24.3
Duineveld 21-1213.1
Beheersverordening:Artikelnr.
Noordwijkerduin 2018
16.2
3 Algemene regels
Artikel 3 Overige regels
3.1 Parkeernormen
3.1.1 Parkeernorm
Het gebruiken en / of bebouwen van gronden is uitsluitend toegestaan indien voldaan wordt aan de gemeentelijke parkeernormen (met bijbehorende eisen voor locatie en inrichting) ten behoeve van (vracht)auto's en overige verkeersvoertuigen en de bijhorende bepalingen omtrent de ontsluiting en bevoorrading zoals die zijn neergelegd in 'Nota Parkeren en Stallen Noordwijk 2013', dan wel de opvolger daarvan. Deze eis geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
 
3.1.2 Afwijken
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1.1, overeenkomstig het beleid zoals neergelegd in ‘Nota Parkeren en Stallen Noordwijk 2013’ dan wel de opvolger daarvan, indien het voldoen aan die bepalingen gezien het gebruik en/of het bouwplan van het desbetreffende plangebied, mede gezien de omgeving, niet noodzakelijk is en/of op overwegende bezwaren stuit. Het afwijkingsbesluit moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder geval blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit en een goede parkeersituatie geborgd is.
 
3.1.3 Nadere eis
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 3 lid 1.1, overeenkomstig het beleid zoals neergelegd in ‘Nota Parkeren en Stallen Noordwijk 2013’ dan wel de opvolger daarvan, ten einde een hogere parkeereis en/of zwaardere eisen ten aanzien van de bijbehorende bepalingen omtrent de ontsluiting en bevoorrading toe te passen indien het gebruik en/of het bouwplan van het desbetreffende plangebied, mede gezien de omgeving, op overwegende bezwaren stuit. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder geval blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit en een goede parkeersituatie te borgen.
 
Artikel 4 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 5 Overgangsrecht
5.1 Overgangsrecht gebruik
  
5.1.1 Algemeen
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 
5.1.2 Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 5 lid 1.1 , te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 
5.1.3 Onderbroken gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 5 lid 1.1 , na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 
5.1.4 Uitzonderingen
artikel 5 lid 1.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
 
Artikel 6 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: regels van het bestemmingsplan Paraplu Bestemmingsplan Parkeren  
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van @@.
Griffier,