direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Partiele herziening Uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0588.BPZBPHBhp0116-VG01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Begin 2013 zijn de bestemmingsplannen voor de uitbreidingen van Piershil en Zuid-Beijerland vastgesteld. In deze bestemmingsplannen is in de regels vastgelegd dat er in Piershil ten hoogste 60 woningen mogen worden gebouwd en in Zuid-Beijerland ten hoogste 74 woningen. Vanwege veranderende marktomstandigheden heeft de gemeenteraad de kaders bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat in Piershil 6 woningen minder worden gebouwd en in Zuid-Beijerland 5 meer. Om deze verandering mogelijk te maken dienen beide bestemmingsplannen te worden herzien.

1.2 Ligging plangebied

Plandeel Zuid-Beijerland

Het plangebied bevindt zich ten oosten van Zuid-Beijerland, tussen de Noord-Achterweg en de Dorpsstraat.

Plandeel Piershil

Het plangebied bevindt zich ten (zuid)oosten van de kern Piershil, ingesloten tussen de Oud Piershilseweg aan de noordzijde, het kerkhof aan de oostzijde, de Buitenom aan de zuidzijde en het Klaasgat aan de westzijde. De binnen het plangebied aanwezige agrarische bedrijven en volkstuinen zijn gesaneerd.

In figuur 1.1 zijn de plangrenzen van de uitbreidingen van beide kernen aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0588.BPZBPHBhp0116-VG01_0001.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0588.BPZBPHBhp0116-VG01_0002.png"  

Figuur 1.1 Plangrens Uitbreidingen Zuid - Beijerland en Piershil

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Plandeel Zuid-Beijerland

Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan 'Uitbreiding Zuid - Beijerland'. Dit bestemmingsplan is 29 januari 2013 vastgesteld. De herziening heeft enkel betrekking op het gedeelte met de bestemming Woongebied. Het aantal woningen bedraagt ten hoogste 74 woningen waarvan ten hoogste 30 appartementen.

Plandeel Piershil

Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan 'Uitbreiding Piershil'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 29 januari 2013. Deze herziening heeft enkel betrekking op het gedeelte met de bestemming Woongebied. Het aantal woningen bedraagt ten hoogste 60, waarvan ten hoogste 14 appartementen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0588.BPZBPHBhp0116-VG01_0003.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0588.BPZBPHBhp0116-VG01_0004.png"  

Figuur 1.2 Verbeelding BP Uitbreiding Zuid-Beijerland en BP Uitbreiding Piershil

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de geschiedenis, bestaande situatie en het plan beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het ruimtelijk beleid uiteengezet. Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillende (milieu)onderzoeken die ten grondslag hebben gelegen aan het voorliggende bestemmingsplan. Hoofdstuk 5 bevat de juridische plantoelichting. Hoofdstuk 6 ten slotte beschrijft de uitvoerbaarheid van het plan.

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

Eind januari 2013 zijn de bestemmingsplannen voor de uitbreiding van Zuid - Beijerland en Piershil vastgesteld. In deze bestemmingsplannen is in de regels vastgelegd dat er in Piershil ten hoogste 60 woningen mogen worden gebouwd en in Zuid-Beijerland ten hoogste 74 woningen. Inmiddels zijn de uitbreidingsplannen aanbesteed en is de bouw in Zuid-Beijerland begonnen.

Omdat in de afgelopen periode is geconstateerd dat er sprake was van een verslechterde woningmarkt en economische recessie, heeft de gemeenteraad de kaders bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat in Piershil 6 woningen minder worden gebouwd en in Zuid-Beijerland 5 woningen meer. Dit wordt middels deze partiele herziening juridisch verankerd.

De aangepaste woningaantallen per kern zijn inmiddels verwerkt in het woningbouwprogramma van de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard (zie paragraaf 3.2).

Hoofdstuk 3 Ruimtelijk beleid

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Barro

De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. De doelen uit de structuurvisie en de genoemde belangen uit het Barro zijn wel van belang maar gezien de regeling die deze herziening beoogd, hebben ze in het kader van dit bestemmingsplan vrijwel geen consequenties.

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro)

Belangrijk uitgangspunt van het Bro is de toepassing van de zogenaamde 'duurzaamheidsladder' (artikel 3.1.6. van het Bro). Via de duurzaamheidsladder stimuleert het Rijk de herstructurering van bestaand stedelijk gebied om de ontwikkeling van nieuwe terreinen te verminderen. Dit draagt bij aan economische dynamiek, zorgvuldig gebruik van ruimte en infrastructuur en behoud van de leefbaarheid van het stedelijk en landelijk gebied.

De ladder heeft betrekking op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In de vigerende bestemmingsplannen is reeds aangetoond dat voldaan wordt aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze herziening maakt de verschuiving in woningbouwaantallen mogelijk tussen 2 kernen. Het totaal aantal woningen neemt met 1 af. Verdere toetsing aan de ladder kan daarbij achterwege blijven.

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

Visie Ruimte en Mobiliteit (2014)

De provincie stuurt op (boven)regionaal niveau op de inrichting van de ruimte in Zuid-Holland. De Visie ruimte en mobiliteit (VRM), vastgesteld op 9 juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer.

Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De herziening past binnen deze visie.

Verordening ruimte

In deze verordening zijn specifieke eisen gesteld waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. In het vigerende bestemmingsplan is de functie wonen reeds getoetst. De aanpassing in woningbouwaantallen (in totaal sprake van afname van 1 woning) is niet in strijd met de Verordening Ruimte.

Regionale woonvisie Hoeksche Waard

In de regionale woonvisie Hoeksche Waard zijn de woningbouwaantallen als volgt aangepast:

Woningbouwprogramma en fasering Zuid-Beijerland zoals in vigerend bestemmingsplan opgenomen 

Type woning
Oplevering:  
2014   2015   2016   2017   2018  
Appartementen levensloopbestendig (huur in alle prijscategorieën)   10               10  
Appartementen levensloopbestendig (duurdere koop)           10          
Vrije kavels particulier opdrachtgeverschap   4   2   2   2      
Starterswoningen voor jonge gezinnen       5       5      
Woningen voor 55+/levensloopbestendig (huur in alle prijscategorieën)   2   4   2   4   2  
Tww-onder-een-kapwoningen met garage levensloopbestendig   4   2   2   2      
Totaal                  74   20   13   16   13   12  

Woningbouwontwikkeling en fasering Zuid-Beijerland in nieuwe woonvisie

Woningtypen   Aantallen   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
Appartementen ca. 80-90 m2 GBO, huur   13     13          
Grondgebonden woningen, accent op 55+ (ca 115 m2 GBO, huur & koop)   14     5   5   4      
Grondgebonden woningen voor gezinnen (ca 125 m2 GBO, koop)   16   4   4   5
 
3      
Grondgebonden woningen voor starters (ca 120 m2 GBO, koop)   10   4   4     2      
2-onder 1-kapwoningen (ca. 140 m2 GBO, koop)   14   8   2   4        
Vrije kavels (ca 550 m2 perceel, koop)   12   7   3   2        
Totaal   79   23   31   16   9      

Woningbouwprogramma en fasering Piershil zoals in vigerend bestemmingsplan opgenomen

Type woning
Oplevering:  
2014   2015   2016  
Appartementen middeldure tot dure huurwoningen levensloopbestendig   14          
Vrije kavel particulier opdrachtgeverschap   2   2      
Starterswoningen voor jonge gezinnen   5       5  
Levensloopbestendige woningen huur in alle prijscategorieën /accent 55+       8   8  
Levensloopbestendige woningen koop in alle prijscategorieën       8   8  
Totaal   60   21   18   21  

Woningbouwprogramma en fasering Piershil in nieuwe woonvisie

Woningtypen   Aantallen   2016   2017   2018   2019   2020  
Appartementen ca. 80-90 m2 GBO, huur   12       12      
Grondgebonden woningen, accent op 55+ (ca 115 m2 GBO, huur & koop)   11         6   5  
Grondgebonden woningen voor gezinnen (ca 125 m2 GBO, koop)   11     5     6    
Grondgebonden woningen voor starters (ca 120 m2 GBO, koop)   10     6       4  
2-onder 1-kapwoningen (ca. 140 m2 GBO, koop)   6     4     2    
Vrije kavels (ca 550 m2 perceel, koop)   4     3       1  
Totaal   54     18   12   14   10  

Met deze herziening worden de woningbouwaantallen in lijn gebracht met de Regionale woonvisie Hoeksche Waard.

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Korendijk

Het gemeentelijk beleid komt hoofdzakelijk tot uiting in de 'Structuurvisie Korendijk'. Voor de toekomstige ontwikkelingsrichting van Korendijk 2020 zijn drie thema's leidend:

  • duurzame omgeving: gericht op het behouden en versterken van waarden en kwaliteiten van de fysieke omgeving, nu en in de toekomst. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere natuur en landschap, waterkwaliteit en -kwantiteit, cultuurhistorie en milieu. De gemeente Korendijk wil gaan voorzien in een deel van de recreatiebehoefte van de nabijgelegen stedelijke regio's. Een extensieve recreatieve ontwikkeling past bij de aanwijzing van de Hoeksche Waard als nationaal landschap. Daarbij is het belangrijk de dorpen compact te houden en de eigen identiteit te behouden;
  • leefbaarheid: gericht op een aantrekkelijke leefomgeving, niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal-maatschappelijk. Bijzondere aandacht gaat uit naar beleving (woonmilieus en landschapstypen) en voorzieningen (sport, sociaalmaatschappelijke functies, etc.). De leefbaarheid van Korendijk hangt in grote mate samen met de geringe omvang van de dorpen en de daaruit voortvloeiende sociale samenhang binnen die dorpen. Er is gekozen voor een voortzetting van deze kwaliteit;
  • vitaliteit: alle kansen voor een economisch gezonde gemeente. Landbouw, bedrijven, infrastructuur en recreatie kunnen hier aan bijdragen. In de landbouw kan dit door ontwikkeling van neven takken in de recreatie, zorg of duurzame energie. Door wering van vervuilende bedrijvigheid en concentratie van bedrijven op een centraal bedrijventerrein, wordt doorstroming bevorderd en herstructurering mogelijk.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

In het kader van de vigerende bestemmingsplannen is voor alle sectorale aspecten de ontwikkeling getoetst. De wijziging naar wonen is getoetst in de vigerende bestemmingsplannen en de grenzen van de woonbestemmingen wijzigen niet. Deze herziening betreft slecht de verschuiving van woningaantallen binnen de kernen Piershil en Zuid - Beijerland. De beschrijvingen in de vigerende bestemmingsplannen worden ook voor deze herziening nog actueel geacht. De aanpassing van de woningbouwaantallen hebben kunnen wel effect hebben op de aspecten verkeer, parkeren en luchtkwaliteit. Deze worden onderstaand kort toegelicht.

aspect   kader   beoordelingsaspect   toelichting noodzaak/aandachtpunten  
verkeer   CROW   De ontwikkeling mag niet leiden tot ontwrichting van het verkeerssysteem.   In het vigerende bestemmingsplan is opgenomen dat de ontsluiting van de verschillende vervoerswijzen goed is. In Piershil neemt het aantal woningen af, dus zal de planherziening tot een verbetering leiden ten opzichte van het vigerende plan. In Zuid-Beijerland worden 5 extra woningen gerealiseerd. Als gevolg van de ontwikkeling zal de verkeersintensiteit op de wegen rondom het plangebied van Zuid-Beijerland beperkt toenemen. Verwacht wordt echter dat er geen problemen op zullen treden bij de afwikkeling van het verkeer. Het aspect verkeer zal daarom de ontwikkeling niet in de weg staan.  
parkeren   CROW/
gemeentelijke normen  
Er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.   In de algemene regels van het bestemmingsplan is een parkeerregeling opgenomen. Voldaan dient te worden aan de parkeernorm. Hiermee is het aspect parkeren juridisch geborgd.  
luchtkwaliteit   Wet lucht-kwaliteit   Wordt voldaan aan de genoemde grenswaarden in de Wet luchtkwaliteit?   De ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit en nader onderzoek is niet noodzakelijk.  

De wijzigingen die deze herziening voorstaat ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen zijn niet van dergelijke aard dat deze wijzigingen leiden tot andere conclusies dan reeds in de vigerende bestemmingsplannen zijn opgenomen. De herziening past binnen de huidige sectorale wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 5 Inhoud van de herziening

5.1 Inleiding

Deze herziening dient de aanpassing van het aantal toegestane woningen binnen de uitbreidingen Zuid - Beijerland en Piershil mogelijk te maken. Er is voor gekozen om de planvorm herziening toe te passen. De geldende regelingen, de bestemmingsplannen 'Uitbreiding Zuid-Beijerland' en 'Uitbreiding Piershil' blijven van toepassing.

5.2 Aanpassing in de regels

In de regels is opgenomen dat de regels van de bestemmingsplannen 'Uitbreiding Zuid-Beijerland' en 'Uitbreiding Piershil' overeenkomstig van toepassing zijn. Deze regels worden als volgt aangepast:

In de regels wordt het lid waarin de woningbouwaantallen zijn geregeld aangepast.

Daarnaast is een algemene regel opgenomen voor parkeren. In de vigerende bestemmingsplannen werd nog verwezen naar de aanvullende werking van de bouwverordening. Deze bouwverordening is niet meer van kracht.

5.3 Aanpassing op de verbeelding

De begrenzing van de herziening betreft de begrenzing van de bestemming Woongebied in de bestemmingsplannen 'Uitbreiding Zuid-Beijerland' en 'Uitbreiding Piershil'.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voortraject

Start

Het woningbehoefteonderzoek, de Structuurvisie HW en de Regionale Woonvisie zijn gebruikt bij het opstellen van het woningbouwprogramma en de eerste stedenbouwkundige schetsen. Deze schetsen zijn met het woningbouwprogramma tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de inwoners van Korendijk. Verder zijn gesprekken gevoerd met HW Wonen, de projectgroep Wonen en het maatschappelijk middenveld. Op basis van de gemaakte opmerkingen zijn de plannen voor de uitbreiding aangepast en wederom getoond tijdens een informatieavond.

Bestemmingsplannen uitbreidingen

Beide uitbreidingsplannen hebben inmiddels een bestemmingsplanprocedure doorlopen (inspraak, overleg en zienswijzen) en de plannen zijn in 2013 vastgesteld.

Vooroverleg

De concept herziening is toegezonden aan diverse overleginstanties in het kader van het vooroverleg. Het vooroverleg heeft niet geleid tot aanpassingen in het plan.

Zienswijzen

Na de verwerking van de reacties uit het vooroverleg heeft de ontwerp herziening ter inzage gelegen van 26 september t/m 14 november 2016. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

6.2 Economische uitvoerbaarheid

De gemeente heeft een Europese – niet openbare – aanbesteding uitgeschreven met als doel een partij te selecteren die de uitbreiding op eigen risico en voor eigen rekening zal ontwikkelen. Onderdeel van de selectie-procedure is een bieding op de gronden. Met één van deze biedende partijen is een overeenkomst gesloten, waarmee ook het kostenverhaal is verzekerd. De gemeente zal geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal middels de overeenkomst anderszins verzekerd is en de gemeente heeft geen aanvullende uitvoeringsgerelateerde locatie-eisen gesteld die in een exploitatieplan moeten worden geregeld. De economische uitvoerbaarheid is reeds aangetoond in het vigerende bestemmingsplan.