direct naar inhoud van 6.4 Geluid
Plan: Katendrecht-Pols
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1007KatendrPols-oh01

6.4 Geluid

Geluidhinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Deze normen geven de hoogst acceptabele geluidsbelasting bij geluidsgevoelige functies zoals woningen.

Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wet onderscheid tussen bestaande situaties en nieuwe situaties. Nieuwe situaties zijn nieuw te bouwen geluidsgevoelige functies of nieuwe geluidhinder veroorzakende functies.

Voor het bestemmingsplan Katendrecht-Pols is in samenhang met de bestemmingsplannen Scharnier en Fenix door het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam een akoestisch onderzoek uitgevoerd (d.d. 28 mei 2010). De uitkomsten van dit onderzoek voor het bestemmingsplan Katendrecht-Pols zijn hieronder weergegeven. Binnen Katendrecht-Pols zijn aan drie locaties bestemmingen gegeven die de realisatie van geluidgevoelige functies mogelijk maken. Deze locaties worden in het akoestisch onderzoek als locaties B, D en E aangeduid. Voor locatie B (zuidelijk gedeelte) en E op de plankaart van dit plan is de gebiedsaanduiding "wro-zone-wijzigingsbevoegdheid" opgenomen. Conform deze wijzigingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders de bestemming wijzigen in de bestemming "Gemengd" waardoor realisatie van woningen en/of onderwijs-/gezondheidsfuncties mogelijk wordt gemaakt.

6.4.1 Wegverkeer

Als in een zone langs een weg nieuwe situaties mogelijk worden gemaakt, dan moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken, het stedelijk gebied en de maximum snelheid. In het akoestisch onderzoek kunnen wegen waar een snelheid van maximaal 30 km/u geldt buiten beschouwing blijven.

In nieuwe situaties is de voorkeursgrenswaarde aan de gevel 48 dB. Het college van Burgemeester en Wethouders hebben volgens artikel 83 van de Wet geluidhinder de bevoegdheid om een hogere waarde vast te leggen. De onderbouwing van dit voornemen, het ontwerpbesluit, wordt tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Om na te gaan in hoeverre aan de normen van de Wet geluidhinder kan worden voldaan zijn geluidberekeningen uitgevoerd.

Op locatie B (het zuidelijk gedeelte van het European China Center; het noordelijk gedeelte is reeds vergund via artikel 19 WRO) is de hoogste geluidbelasting vanaf de Hillelaan, Brede Hilledijk en de Rijnhaven Zuidzijde respectievelijk 61 dB, 61 dB en 60 dB. Dit is aanzienlijk hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar lager dan de maximale grenswaarde voor woningen en onderwijs van 63 dB. Een besluit hogere waarden zal hiervoor geregeld worden in het kader van de vaststellingsprocedure van het wijzigingsplan. De maximale grenswaarde voor andere gezondheidszorggebouwen is 53 dB. Deze functie kan derhalve alleen worden gerealiseerd met toepassing van een "dove gevel". Dit wordt alsnog opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid. De geluidbelasting van andere wegen dan de drie genoemde is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op locatie C (ten noorden van de Brede Hilledijk en ten zuiden van Codrico) worden geen geluidgevoelige functies mogelijk gemaakt.

Bij locatie D (ten zuiden van de Brede Hilledijk) zijn er vijf wegen die zorgen voor een geluidbelasting op de gevel die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, namelijk: de Hillelaan (61 dB), Maashaven Oostzijde (55 dB), de Brede Hilledijk (61 dB), de Maashavenstraat (51 dB) en Maashaven Noordzijde (63 dB). De geluidbelastingen vanaf deze wegen zijn kleiner of gelijk aan de maximale grenswaarde van 63 dB zodat ten behoeve van de woningen en de onderwijsvoorzieningen een hogere waarde kan worden aangevraagd. Andere gezondheidszorggebouwen dienen voorzien te worden van een dove gevel, omdat de maximale grenswaarde voor deze functie 53 dB bedraagt.

Op locatie E (Codrico) kunnen na het voeren van een wijzigingsprocedure geluidgevoelige functies worden gerealiseerd. De geluidbelasting vanaf de Brede Hilledijk, Rijnhaven Zuidzijde en Silostraat op de grenzen van de wijzigingsbevoegdheid is respectievelijk 61 dB, 59 dB en 60 dB. De maximale grenswaarde voor andere gezondheidszorggebouwen is 53 dB. Deze functie kan derhalve alleen worden gerealiseerd met toepassing van een "dove gevel". Dit wordt alsnog opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid. Voor andere wegen is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde.

6.4.2 Railverkeer

Overeenkomstig de systematiek van verkeerswegen hebben ook spoorwegen een toetsingzone voor geluidhinder. De omvang van deze zone is per traject opgenomen in het 'Besluit geluidhinder spoorwegen'. Voor metrolijnen geldt altijd een toetsingszone van 100 meter. De locaties B en D liggen binnen de toetsingszone van de metro die direct ten oosten van het plangebied is gelegen (traject 625). De geluidbelasting vanaf de metro op locatie B is berekend op 67 dB en de geluidbelasting op locatie D is 65 dB. De voorkeurswaarde voor woningen en onderwijs is bij railverkeer 55 dB, voor andere gezondheidszorggebouwen is de voorkeurswaarde 53 dB. De voorkeurswaarden voor railverkeer worden dus overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde is voor railverkeer 68 dB, deze maximale grenswaarde wordt niet overschreden.

6.4.3 Industrielawaai

De geluidbelasting vanaf het industrieterrein Maas-Rijnhaven op het bestemmingsplan Katendrecht-Pols is berekend met twee varianten. In variant 1 is het bedrijf Codrico B.V. nog gevestigd op locatie E. In variant 2 is Codrico op locatie E vervangen door de bestemming "Gemengd" waarbinnen onder anderen woningen en onderwijs-/gezondheidszorgfuncties zijn toegestaan. De bovengenoemde varianten hebben geen invloed op de geluidbelasting vanaf het industrieterrein Waal-Eemhaven. Daarom is voor dit industrieterrein alleen variant 2 onderzocht.

Maas-Rijnhaven

Het bedrijf Codrico B.V. is in het bestemmingsplan Katendrecht-Pols als zodanig bestemd. Zolang Codrico in de huidige vorm gehandhaafd blijft is de geluidbelasting vanaf het industrieterrein Maas-Rijnhaven op locatie B maximaal 58 dB(A). Bij industrielawaai is de maximaal toegestane geluidbelasting voor woningen en andere gezondheidszorggebouwen 55 dB(A). Dit betekent dat woningen en andere gezondheidszorggebouwen die worden gesitueerd op die delen van de locatie B waar de maximale grenswaarde wordt overschreden, alleen kunnen worden gerealiseerd met toepassing van een zogenaamde dove gevel. Deze overschrijding vindt plaats op het noordwestelijke deel van de locatie, welk deel reeds vergund is na het doorlopen van een artikel 19 WRO procedure.

Voor onderwijsgebouwen is de maximale grenswaarde 60 dB(A).De noodzakelijke hogere grenswaarden zijn inmiddels verleend.

De geluidbelasting van het industrieterrein Maas-Rijnhaven op locatie D is minder dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Indien gebruik wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, waarbij de bedrijfsbestemming op locatie E verdwijnt, dan voldoet de geluidbelasting van het industrieterrein Maas-Rijnhaven op alle locaties aan de voorkeursgrenswaarde.

Waal-Eemhaven

Een deel van het bestemmingsplan Katendrecht-Pols (waaronder delen van de locaties D en E) valt binnen de toetsingszone geluidhinder rondom het gezoneerde industrieterrein Waal-Eemhaven. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanaf het industrieterrein Waal-Eemhaven op de locaties D en E respectievelijk 52 dB(A) en 52 dB(A) bedraagt. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) maar lager dan de maximaal vast te stellen grenswaarden van 55 dB(A) voor woningen/andere gezondheidszorggebouwen en 60 dB(A) voor onderwijsgebouwen.

6.4.4 Conclusie

De geluidbelasting van het wegverkeer vanwege de Hillelaan, Brede Hilledijk, Rijnhaven Zuidzijde, Silostraat, Maashaven Oostzijde, Maashavenstraat en Maashaven Noordzijde is hoger dan de voorkeurswaarde maar lager dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting voor woningen en onderwijsgebouwen. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor andere gezondheidszorggebouwen wordt op locaties B, D en E vanwege een of meerdere genoemde wegen overschreden. Maatregelen zijn noodzakelijk bij realisatie van deze functie op locaties waar de maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden. De geluidbelasting vanwege de overige relevante zoneplichtige wegen voldoet aan de voorkeurswaarde.

De geluidbelasting ten gevolge van de metro op locaties B en D is hoger de voorkeurswaarde maar lager dan de maximaal toelaatbare waarde.

De geluidbelasting vanwege de Waal-Eemhaven bij locaties D en E is hoger dan de voorkeurswaarde maar lager dan de maximaal toelaatbare waarde voor woningen en onderwijsgebouwen en andere gezondheidszorggebouwen.

De geluidbelasting vanwege Maas-Rijnhaven bij locatie B is hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximaal toelaatbare waarde onderwijsgebouwen. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor woningen en andere gezondheidszorggebouwen wordt op locatie B overschreden. Maatregelen zijn noodzakelijk. Het is niet mogelijk de geluidbelasting vanwege Maas-Rijnhaven bij locatie B met bron- en/of overdrachtsmaatregelen tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting voor woningen en andere gezondheidszorggebouwen van 55 dB(A) terug te dringen. Locatie B is alleen op het noordelijke deel van de westgevel te hoog belast. Situering van niet geluidgevoelige functies aan de aan dit geveldeel (b.v. kantoor, trappenhuis, liftschacht enz.) of toepassing van dove gevel op dit geveldeel zijn mogelijke oplossingen voor de locatie B.

Het is niet mogelijk gebleken in het kader van het bestemmingsplan bron- en of overgangsmaatregelen om de geluidbelasting terug te dringen te borgen. Daarom kunnen dergelijke maatregelen niet als uitgangspunt dienen bij het vaststellen van hogere grenswaarden.