direct naar inhoud van Regels
Plan: Bevershoek te Smitshoek
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0613.Bevershoek-VST1

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Van toepassing verklaring

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan "Portland", vastgesteld op 24 februari 2014 door de gemeenteraad van Albrandswaard, van toepassing, voor zover in de regels van dit wijzigingsplan niet anders is bepaald en met dien verstande dat in geval van discrepantie tussen de regels van het bestemmingsplan "Portland" en het wijzigingsplan, de regels van het wijzigingsplan van toepassing zijn.

Artikel 2 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

2.1 plan:

het wijzigingsplan Bevershoek te Smitshoek met identificatienummer NL.IMRO.0613.Bevershoek-VST1 van de gemeente Albrandswaard.

2.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

 

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. beroeps-/praktijkruimten;
 • d. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • e. groen en water;
3.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" mag de goothoogte en de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan de waarden die in de aanduiding zijn opgenomen;
 • c. het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • d. aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd mits:
  • 1. de gezamenlijke grondoppervlakte niet meer bedraagt dan:
   • 75 m2 voor vrijstaande- en hoekwoningen;
   • 40 m2 voor tussenwoningen;
  • 2. het perceelsgedeelte gelegen achter de woning tussen het verlengde van de zijgevels en/of gemeenschappelijke scheidingsmuur (-muren) van de woning voor ten minste 40% onbebouwd en onoverdekt blijft met een minimum van 35 m2;
  • 3. indien het voorgaande (d2) er toe zou leiden dat in het geheel geen erfbebouwing mag worden opgericht, mag desondanks een bijgebouw van 10 m2 worden gebouwd;
  • 4. de bouw van praktijkruimten altijd aan de bestaande woning dient te geschieden;
  • 5. met betrekking tot de bouwhoogte van bijgebouwen en uitbouwen geldt:
   • voor vrijstaande bijgebouwen de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m en een bouwhoogte niet meer dan 4,50 m;
   • voor aangebouwde bijgebouwen en/of uitbouwen mag de goothoogte niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de bijbehorende woning tot een maximum van 4 m en de bouwhoogte 6 m;
 • e. met betrekking tot de andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte van andere bouwwerken mag bedragen:
  • 1. 2,70 m voor pergola's;
  • 2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
  • 3. 3 m voor overige bouwwerken.
3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 voor:

 • a. de bouw van een extra bouwlaag (met kap) op een aanbouw of uitbouw aan de woning, mits:
  • 1. de aanbouw of uitbouw met kap als bouwmassa ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
  • 2. geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;
  • 3. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning, privacy);
  • 4. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10 m;
  • 5. de goothoogte niet meer bedraagt dan 6,50 m.
 • b. de bouw van een dakterras op een aanbouw of uitbouw aan de woning, mits:
  • 1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 1 m boven de bouwhoogte van de aanbouw of uitbouw;
  • 2. geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;
  • 3. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning, privacy).

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan Bevershoek te Smitshoek.