direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.BUIcorrectie2016-BVA1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0668.BUIcorrectie2016-BVA1;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage.

Op dit bestemmingsplan zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied West Maas en Waal, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente West Maas en Waal d.d. 27 juni 2013 te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0668.BUIWestMenW-BOH1, met dien verstande dat die regels en verbeelding als volgt worden aangepast:

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch - Oeverwal

Aan artikel 4.2.1 wordt het volgende sub f toegevoegd:

f. In afwijking van het vermelde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' dat er geen bedrijfswoning is toegelaten.

Na artikel 4.2.2. wordt het volgende nieuwe artikel 4.2.3 Geen bebouwing toegevoegd:

4.2.3 Geen bebouwing

Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing' mogen geen gebouwen, bijbehorende bouwwerken of andere bouwwerken worden gebouwd.

Artikel 4.4.3 Vergroten inhoud bedrijfswoning binnen het gebouw wordt vervangen door het volgende artikel 4.4.3:

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van de inhoudsmaat van de bedrijfswoning, als bedoeld in art. 4.2.1, sub c, om een uitbreiding van een woning toe te staan tot maximaal de inhoud van het gebouw waarin de bedrijfswoning is gelegen onder de volgende voorwaarde:

 • a. Deze bevoegdheid geldt uitsluitend voor bedrijfswoningen die gelegen zijn onder de kap van het hoofdgebouw;
 • b. De belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 4.4.5 Bouw verblijfsruimten voor zorgboerderij wordt vervangen door het volgende artikel 4.4.5:

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van artikel 4.2.1,sub a, om bestaande bedrijfsbebouwing in te richten/te verbouwen voor een zorgfunctie onder de volgende voorwaarden:

 • a. De belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. maximaal 25% van de oppervlakte van bestaande bedrijfsgebouwen mag worden gebruikt tot een totale maximale vloeroppervlakte van 350 m².

Na artikel 4.4.9 wordt het volgende nieuwe lid 4.4.10 toegevoegd:

4.4.10 Bouw bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van artikel 4.2.1, sub f, om een bedrijfswoning toe te staan onder de volgende voorwaarden:

De initiatiefnemer moet op basis van een advies van een onafhankelijke door de gemeente aan te wijze deskundige aantonen dat de bedrijfswoning noodzakelijk is voor het houden van toezicht en en voor een doelmatige bedrijfsvoering. De noodzaak van de bedrijfswoning moet op het moment van de aanvraag en op de lange termijn worden aangetoond;

 • c. De bedrijfswoning moet in beginsel worden gerealiseerd binnen het bouwvlak;
 • d. De bedrijfswoning dient aan de wegzijde van het agrarische bouwperceel te worden opgericht;
 • e. Het bouwvlak mag worden vergroot met maximaal 200 m2 als dit leidt tot een ruimtelijk betere situatie;
 • f. De belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • g. Een aanvaardbaar woonmilieu moet gewaarborgd zijn;
 • h. De aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' komt te vervallen.

In art. 4.8.5, sub m wordt het begrip 'Wonen' vervangen door 'Bedrijf'.

In de aanhef van art. 4.8.8 wordt '...en een ter plaatse aan agrarische bedrijf....' vervangen door ...en ter plaatse een agrarisch bedrijf....'

De aanhef van artikel 4.8.8. luidt nu als volgt:

4.8.8 Wijziging glastuinbouwbedrijf in agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen de functie-aanduiding 'glastuinbouw' verwijderen en ter plaatse een agrarisch bedrijf toestaan onder de volgende voorwaarden:

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Komgebied

Artikel 5.4.3 Vergroten inhoud bedrijfswoning binnen het gebouw wordt vervangen door het volgende artikel 5.4.3:

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van de inhoudsmaat van de bedrijfswoning, als bedoeld in art. 5.2.1, sub c, om een uitbreiding van een woning toe te staan tot maximaal de inhoud van het gebouw waarin de bedrijfswoning is gelegen onder de volgende voorwaarde:

 • a. Deze bevoegdheid geldt uitsluitend voor bedrijfswoningen die gelegen zijn onder de kap van het hoofdgebouw;
 • b. De belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 5.4.5 Bouw verblijfsruimten voor zorgboerderij wordt vervangen door het volgende artikel 5.4.5:

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van artikel 5.2.1,sub a, om bestaande bedrijfsbebouwing in te richten/te verbouwen voor een zorgfunctie onder de volgende voorwaarden:

 • a. De belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. maximaal 25% van de oppervlakte van bestaande bedrijfsgebouwen mag worden gebruikt tot een totale maximale vloeroppervlakte van 350 m².

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Uiterwaard

Het hieronder vermelde lid b van artikel 6.8.3 Wijziging agrarisch bedrijf in niet-agrarische functie komt te vervallen en de leden c tot en met n worden vernummerd in b tot en met m.

b. De regeling voor functieverandering geldt niet alleen voor recent vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen (met een agrarische bestemming) maar ook voor eerder vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen (waarvan de bestemming reeds is omgezet in bijvoorbeeld een woonbestemming);

Artikel 5 Bedrijf

De regels van de bestemming 'Bedrijf' in artikel 7 van het bestemmingsplan "Buitengebied West Maas en Waal' zijn overeenkomstig van toepassing verklaard op de gronden die aangewezen zijn voor 'Bedrijf'.

Artikel 6 Sport

In artikel 16 Sport wordt het volgende lid f toegevoegd:

f. ondergeschikte horeca in sportkantines.

Artikel 7 Wonen

In artikel 21.4.6, sub c, wordt 'bedrijfswoning' vervangen door 'woning'.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 Algemene bouwregels

In artikel 34.1 wordt lid a, onder 1 vervangen door het volgende lid a, onder 1:

1. de herbouw plaats vindt binnen het bestemmingsvlak;

Lid a, onder 2 vervalt en lid a, onder 3 en 4 worden vernummerd tot 2 en 3.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 10 Overgangsrecht

10.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
 • c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.


Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016.