Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, Kreiel 12
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0770.WPBKreiel120055-VAST
1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
 
De begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1 van het bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eersel op 3 april 2012, zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande dat in deze regels wordt verstaan onder:
 
1.1 plan:
het wijzigingsplan 'Buitengebied, Kreiel 12', met identificatienummer NL.IMRO.0770.WPBKreiel120055-VAST van de gemeente Eersel.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Toepassingsverklaring
 
2.1 Toepassingsverklaring verbeelding
 
Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Eersel, zoals vastgesteld op 3 april 2012, overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig wijzigingsplan.
 
2.2 Toepassingsverklaring regels
 
Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Eersel, zoals vastgesteld op 3 april 2012, van toepassing, met dien verstande dat tevens dient te worden voldaan aan de regeling zoals opgenomen in het volgende lid.
 
2.2.1. Voorwaardelijke verplichting slopen bebouwing
Op het perceel is 426 m² aan vrijstaande bijgebouwen aanwezig. Volgens de sloopbonusregeling mag daarvan per woning maximaal 80 m² plus 25% van het surplus behouden blijven. Dit houdt in dat na splitsing 80 m² per woning plus 67 m², te verdelen over de twee woningen, aan vrijstaande bijgebouwen is toegestaan. In totaal is dus 227 m² aan vrijstaande bijgebouwen toegestaan.
Alvorens door het bevoegde gezag een omgevingsvergunning voor het splitsen van een boerderij kan worden afgegeven, dient het teveel aan vrijstaande bijgebouwen te worden gesloopt.
 
2.2.1 Parkeren
Er dient te worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen, waarbij voldaan moet worden aan het Parkeerbeleidsplan van de gemeente Eersel.
 
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan “Buitengebied, Kreiel 12”.