direct naar inhoud van Regels
Plan: I Landhof, fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0772.80208-0301

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan met identieficatienummer NL.IMRO.0772.80208-0301 van de gemeente Eindhoven;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 aan-huis-verbonden beroep

Een vrij beroep, dat in of bij een woongebouw wordt uitgeoefend, waarbij het woongebouw in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Hieronder wordt tevens verstaan het enkel uitoefenen van een administratie ten behoeve van een bedrijf alsmede detailhandel via internet zonder opslag en/of verkoop aan huis, dat in of bij een woongebouw wordt uitgevoerd, waarbij het woongebouw in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is .

Onder vrije beroepen worden in dit plan verstaan: (para)medische, juridische, therapeutische, ontwerp-technische, administratieve, kunstzinnige en daarmee gelijk te stellen beroepen.

1.4 aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.5 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.8 bebouwingspercentage

een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.9 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte

de totale oppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.10 bestaand

bij bouwwerken: bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp;

bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het desbetreffende gebruiksverbod;

bij verkeersdoeleinden: de ligging van, en het aantal rijbanen ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp.

1.11 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.12 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.13 bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.14 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.15 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.16 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.17 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.18 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde verbonden is;

1.20 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.21 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.22 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio´s en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.23 dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.24 erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.25 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.26 hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.27 horecabedrijf:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.28 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, dan wel in een apart daarvoor bestemde bebouwing, kan worden uitgeoefend (niet zijnde prostitutie);

1.29 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, medische, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie, wooneenheden voor beschermd en/of verzorgd wonen en daarbij behorende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening;

1.30 obstakelvrije zone

een zone waarbinnen geen gebouwen en bouwwerken geen gebouwen mogen worden opgericht maar wel erf- en terreinafscheiding en bomen.

1.31 pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.32 peil:

0.30 m boven de kruin van de weg;

1.33 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.34 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden;
onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.35 uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.36 voorkeursgrenswaarde:

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;

1.37 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. Een woonwagen wordt niet tot een woning gerekend;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

2.7 bruto vloeroppervlakte

norm volgens NEN 2580 waarbij de op vloerniveau gemeten oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten (bijvoorbeeld een woning of kantoorgebouw), die geschikt is voor het beoogde gebruik van deze ruimte of groep van ruimten, met uitzondering van de ondergrondse ruimten.

2.8 ondergeschikte bouwdelen

bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Gemengd´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grondgebonden woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep;
 • b. gebouwen ten behoeven van:
  • 1. maatschappelijke voorzieningen;
  • 2. dienstverlenende bedrijven/instellingen

met de daarbij behorende :

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. water;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

met dien verstande dat:

 • k. de woningen alleen gebouwd mogen worden als voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde zoals opgenomen in de Wet geluidhinder. Met dien verstande dat dient te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevel, niet zijnde een dove-gevel;

de bebouwing op een kavel qua bebouwingsbeeld en eenvormige kenmerken op elkaar afgestemd dienen te worden en één ensemble te vormen zoals opgenomen in de kavelpaspoorten deel uit makende van dit bestemmingsplan (Bijlage 1 Kavelpaspoorten);

 • l. de inrit haaks dient te liggen op de weg-as van de oprijlaan en niet in het verlengde mag liggen van de aansluiting van een tegenoverliggende kavel;
 • m. een directe ontsluiting vanaf de Graslinnen en Grasstreppe is uitgesloten;
 • n. met betrekking tot parkeren dient voor de bestemming wonen, opgenomen in artikel 3.1.a, te worden voldaan aan de parkeernorm van 1,7 per woning en 0,4 per woning voor bezoekersparkeerplaatsen, waarbij de bezoekersparkeerplaatsen openbaar toegankelijk dienen te zijn;
 • o. met betrekking tot parkeren dient voor de overige bestemmingen, opgenomen in artikel 3.1.a, te worden voldaan aan de parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 2;
 • p. de oppervlakte van een ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep mag per woning ten hoogste 50 m2 bedragen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouw

Voor het bouwen van de in lid 3.1 genoemde grondgebonden woningen en gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de woningen en gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding `bouwvlak´ worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1 (sgd-1) mag niet worden gebouwd met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen (zoals plinten, luifels, balkons en daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen) worden gebouwd mits de overschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1 (sgd-1) dient de zone minimaal 4 meter te bedragen;
 • d. indien een kavel wordt gesplitst in 2 of meerdere delen dient een obstakelvrije zone van 8 meter tussen de kavels in acht te worden genomen zoals omschreven onder a en de kavelpaspoorten;
 • e. bij het splitsen van een kavel in meerdere kavels dienen het aantal woningen en het maximaal te realiseren totaal bruto vloeroppervlak, zoals opgenomen in de kavelpaspoorten, naar evenredigheid verdeeld te worden;
 • f. de maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw mag maximaal datgene bedragen dat ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte in meters" is opgenomen op de verbeelding;
 • g. de maximale bruto vloeroppervlak, zoals opgenomen in de kavelpaspoorten (Bijlage 1 Kavelpaspoorten), mag per kavel niet worden overschreden;
 • h. het bruto vloeroppervlakte van de gebouwen enkel en alleen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en/of dienstverlenende bedrijven/instellingen mag per kavel (zoals opgenomen in de kavelpaspoort) niet meer 300 m2 bedragen.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1 (sgd-1)' mogen ten hoogste 1,20 meter bedragen, met dien verstande dat deze uitsluitend in de vorm van beplanting mag worden gerealiseerd;
 • b. de hoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • c. de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 • d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1 (sgd-1)' geen bouwwerken mogen worden opgericht.

3.2.3 Ondergronds bouwen

Voor het ondergronds bouwen geldt de volgende bepaling:

 • a. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 meter beneden peil.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
 • e. de bereikbaarheid van hulpdiensten, waar onder de brandweer, ambulance etc.

3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Gebruiksverbod

Het is niet toegestaan om de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en/of dienstverlenende bedrijven/instellingen te gebruiken voor horecadoeleinden of detailhandel, met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten, alsmede ondergeschikte horeca ten dienste van de voorzieningen (horeca categorie 1a (Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca) , zoals opgenomen in de 'Lijst van horeca-activiteiten' (Bijlage 3);

3.4.2 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1. en toestaan dat in combinatie met het wonen:

 • a. de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep tot een beroepsvloeroppervlakte van maximaal 75 m2, mits:
  • 1. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
  • 2. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeers-maatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
  • 3. het niet betreft geluidszoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen;
  • 4. het niet betreft seksinrichtingen en/of detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
  • 5. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één in het pand woonachtige persoon mag worden uitgeoefend;
  • 6. de activiteiten geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

5.1 Gebruiksverbod

Het is verboden de gronden en bouwwerken in dit plan te gebruiken en/of te doen en/of te laten en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming(en).

5.2 Voorbeelden strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutie- en raamprostitutiebedrijven en seksinrichtingen;
 • b. het gebruik van garageboxen voor bewoning;
 • c. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning.

Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

6.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:

 • a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10 % van die maten, afmetingen en percentages met uitzondering van de op maximaal opgenomen bruto vloeroppervlak per kavel opgenomen in de kavelpaspoorten (Bijlage 1 Kavelpaspoorten);
 • b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de bouwvlakken c.q. te bebouwen erven worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m, met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' niet meer mag bedragen niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 20 m;
 • e. de bestemmingsbepalingen met het oog op de realisering van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

7.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van lid 7.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 7.1 met maximaal 10%.

7.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 7.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

7.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 7.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

7.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 7.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

7.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 7.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan I Landhof, fase 1.

Bijlagen

Bijlage 2 Parkeernormen

Gebieden

In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden:

Centrum: De buurten: Binnenstad, Fellenoord, Witte Dame en Bergen. Oftewel, het gebied begrensd door: Fellenoord, Boschdijk, Pastoor Petersstraat, Veldmaarschalk Montgomerylaan, Vincent van de Heuvellaan, John F. Kennedylaan, Prof. Dr. Dorgelolaan, Dommel, Vestdijk, Hertogstraat, P Czn Hooftlaan, Wal, Dommel, Edenstraat, Mauritsstraat, Vonderweg, Fellenoord.

Schilwijken: de overige gebieden binnen de Ring

Rest: Ring en alles daarbuiten

Opmerking: de scheidslijn tussen gebieden loopt in principe over de as van de genoemde straten en wegen (ook in geval van de Ring).

afbeelding "i_NL.IMRO.0772.80208-0301_0003.jpg"

hoofd-
functie  
functie   eenheid   centrum   schil-
wijken  
rest   aandeel
bezoekers  
opmerkingen  
      min   max   min   max   min   max      
Wonen   woning groot
(> 120 m2 bvo)  
woning   1,3   1,5   1,5   1,8   1,7   2,3   0,3   BVO NEN 2580  
  woning midden
(< 120 m2 bvo)  
woning   1,2   1,4   1,4   1,7   1,6   2,1   0,3   BVO NEN 2580  
  woning klein
(< 80 m2 bvo)  
woning   1,1   1,3   1,3   1,6   1,5   1,9   0,3   BVO NEN 2580  
  serviceflat/ aanleunwoning   woning   0,4   0,6   0,5   0,7   0,6   0,8   0,2   zelfstandige woning met beperkte zorgvoorzieningen (veel gereserveerde gehandicapten- plaatsen, dus minder gecombineerd gebruik mogelijk)  
  kamer verhuur   kamer   0,3   0,6   0,4   0,7   0,5   0,8   0,2   geldt ook voor studentenwoning; gem. kamergrootte
< 30 m2  
  verpleeg-/ verzorgingshuis   woon- eenheid   0,4   0,6   0,5   0,7   0,6   0,8   0,2   niet de beschikking over eigen vervoer, maar incl. personeel  
Winkelen   binnenstad/hoofd- winkelgebied   100 m2 bvo   3,0   4,0   nvt   nvt   nvt   nvt   85%   1 arbeidsplaats =
40 m2 bvo  
  stadsdeelwinkel- centrum (Winkel- centrum Woensel)   100 m2 bvo   nvt   nvt   nvt   nvt   3,0   4,0   85%   1 arbeidsplaats =
40 m2 bvo  
  wijkwinkelcentrum (Haagdijk, Trudo- plein, Woenselse Markt, Kastelenplein)   100 m2 bvo   nvt   nvt   2,5   3,5   3,0   4,0   85%   excl. supermarkt
1 arbeidsplaats =
40 m2 bvo  
  buurtwinkel- centrum/ solitaire kleinschalige winkel   100 m2 bvo   nvt   nvt   2,0   2,5   2,5   3,0   85%   excl. supermarkt
1 arbeidsplaats =
40 m2 bvo  
  supermarkt   100 m2 bvo   2,0   3,0   3,0   4,0   4,0   5,0   85%   1 arbeidsplaats =
40 m2 bvo  
  grootschalige detailhandel   100 m2 bvo   nvt   nvt   4,5   6,5   5,5   8,0   85%   1 arbeidsplaats =
40 m2 bvo
Bedoeld is hier een grote publiekstrekker met regionale functie  
  bouwmarkt/ tuincentrum   100 m2 bvo   nvt   nvt   3,0   4,0   4,0   5,0   86%   1 arbeidsplaats =
40 m2 bvo  
  showroom (auto's, boten, etc.)   100 m2 bvo   0,4   0,6   0,6   1,0   1,0   2,0   35%   1 arbeidsplaats =
30 - 50 m2 bvo  
  (week)markt   1 m' markt- kraam   0,1   0,3   0,2   0,3   0,3   0,5   85%   1 m' marktkraam =
6 m2 bvo (indien geen parkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder extra)  
Werken   kantoren   100 m2 bvo   1,0   1,4   1,2   1,8   1,8   3,0   15%   1 arbeidsplaats =
25 - 35 m2 bvo  
  arbeidsextensieve/ bezoekersextensieve bedrijven (loods, opslag, groot- handel, transport- bedrijf, etc.)   100 m2 bvo   0,2   0,3   0,3   0,6   0,6   1,0   5%   1 arbeidsplaats =
30 - 50 m2 bvo  
  arbeidsintensieve/ bezoekersextensieve bedrijven (industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, etc.)   100 m2 bvo   0,7   1,2   1,2   2,0   2,0   2,5   5%   1 arbeidsplaats =
30 - 50 m2 bvo  
  bedrijfsverzamel- gebouw   100 m2 bvo   0,8   1,5   1,0   1,7   1,2   1,9   10%   1 arbeidsplaats =
30 - 40 m2 bvo  
  evenementenhal/ beursgebouw/ congresgebouw   100 m2 bvo   3,0   5,0   4,0   7,0   5,0   10,0   90%    
Vrije tijd   café/bar/discotheek/cafetaria   100 m2 bvo   3,0   5,0   4,0   6,0   5,0   7,0   90%    
  restaurant   100 m2 bvo   4,0   8,0   8,0   12,0   10,0   14,0   80%    
  hotel   kamer   0,5   1,0   0,7   1,3   0,9   1,5   -    
  museum   100 m2 bvo   0,3   0,5   0,5   0,8   0,8   1,0   95%    
  bibliotheek   100 m2 bvo   0,3   0,5   0,5   0,8   0,8   1,0   95%    
  bioscoop/ theater/ schouwburg   zitplaats   0,1   0,2   0,2   0,3   0,3   0,5   -    
  sociaal cultureel centrum/wijk- gebouw   100 m2 bvo   2,0   5,0   3,0   6,0   4,0   7,0   60%    
  gymlokaal   100 m2 bvo   1,0   1,5   1,5   2,0   2,0   2,5   95%   indien geen avond- functie, dan parkeer- vraag = 0  
  sporthal (binnen)   100 m2 bvo   1,0   1,5   1,5   2,0   2,0   2,5   95%   bij sporthal met wedstrijdfunctie:
+ 0,1 - 0,2 pp per bezoekersplaats  
  sportveld (buiten)   ha. netto terrein   nvt   nvt   13,0   27,0   13,0   27,0   95%   alleen opp. sport- terreinen tellen mee  
  dansstudio/sport- school   100 m2 bvo   1,0   2,0   2,0   3,0   3,0   4,0   90%    
  squashbanen   baan   0,5   1,0   1,0   1,5   1,0   2,0   90%    
  tennisbanen   baan   0,5   1,0   1,0   2,0   2,0   3,0   95%    
  golfbaan   hole   nvt   nvt   nvt   nvt   6,0   8,0   95%    
  bowlingbaan/ biljartzaal   baan/tafel   1,0   1,5   1,5   2,0   1,5   2,5   95%    
  stadion   zitplaats   0,04   0,2   0,05   0,3   0,06   0,4   99%    
  zwembad   100 m2 opp. bassin   7,0   9,0   8,0   10,0   9,0   11,0   98%    
  themapark/pretpark   ha. netto terrein   2,0   8,0   3,0   10,0   4,0   12,0   90%    
  overdekte speeltuin/ hal   100 m2 bvo   2,0   8,0   3,0   10,0   4,0   12,0   90%    
  manege   box   nvt   nvt   nvt   nvt   0,3   0,8   -    
  seksclub   100 m2 bvo   3,0   4,0   4,0   5,0   5,0   6,0   -    
Gezond- heidszorg   ziekenhuis   bed   1,0   1,3   1,3   1,7   1,5   2,0   65%   bij vaste bezoektijden bovengrens hanteren  
  arts/maatschap/ therapeut/consul- tatiebureau   behandel- kamer   1,0   1,5   1,5   2,0   1,5   2,5   -   met minimum van 3 parkeerplaatsen per praktijk  
  apotheek   100 m2 bvo   1,7   2,1   2,0   2,4   2,3   2,7   90%    
Onderwijs   beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)   collegezaal   10,0   15,0   15,0   20,0   20,0   25,0   -   totale parkeervraag = collegezalen + leslokalen  
  beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)   leslokaal   4,0   5,0   5,0   7,0   5,0   10,0   -   totale parkeervraag = collegezalen + leslokalen  
  voorbereidend dag- onderwijs (Vwo, Havo, Vmbo)   leslokaal   0,5   0,8   0,5   1,0   0,5   2,0   -   leslokaal = circa 30 zitplaatsen  
  avondonderwijs   student   0,4   0,6   0,5   0,7   0,6   0,8   -    
  basisonderwijs   leslokaal   0,5   0,7   0,6   1,0   0,8   2,0   -   exclusief Kiss & Ride  
  crèche/peuterspeel- zaal/kinderdag- verblijf   arbeids- plaats   0,4   0,8   0,5   0,9   0,6   1,0   -   exclusief Kiss & Ride  
  Kiss & Ride   100 leerlingen   4,0   6,0   5,0   7,0   6,0   8,0   -    
Overigen   volkstuin   perceel   nvt   nvt   nvt   nvt   0,3   0,5      
  religiegebouw (kerk, moskee, etc.)   zitplaats   0,1   0,2   0,1   0,2   0,1   0,3   -    
  begraafplaats/ crematorium   gelijktijdige begrafenis/ crematie   10,0   20,0   15,0   30,0   15,0   30,0   -    

Bijlage 3 Lijst van horeca-activiteiten

Lijst van horeca-activiteiten bij de regels van het bestemmingsplan "I Landhof, fase 1"

Categorie   Omschrijving / Typologie   Horeca subcategorie  

1.  

Maaltijdverstrekkers:  
 
  cafetaria, snackbar, automatieken   1a  
  lunchroom, ijssalons, kiosk   1a  
  pannenkoekenhuis, shoarmazaak, poffertjeszaak creperie   1a  
  restaurant   1b  
2.   Drankverstrekkers    
  café, bar, nachtclub   2a  
  tearoom, koffiehuis   2b  
3.   Multifunctioneel horecabedrijf   3  
4.   Vermaak, ontspanning en discotheken    
  snooker- of biljartcentrum   4a  
  casino of amusementhal   4a  
  bowling- of kegelcentrum, lasergamecentrum   4a  
  bioscoop   4a  
  discotheek, dancing   4b  
5.   Logiesverstrekkend    
  hotel   5  
  motel   5  
  pension   5  
6.   Ontmoetingscentra / Maatschappelijke instellingen   6