direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Kerkwerve 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0777.0088KERKWERVE42-3001

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het gebouw op het perceel Kerkwerve 42 is momenteel in gebruik als huisvesting voor de brugklassen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE). Het gebouw voldoet echter niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Het bestuur van de KSE heeft dan ook besloten om de huidige locatie van het brugklasgebouw te verlaten en een nieuw schoolgebouw te realiseren op het perceel behorende bij de hoofdlocatie van de KSE, gesitueerd op de hoek van de Stijn Streuvelslaan en de Couperuslaan te Etten-Leur. De wens is om het nieuwe schoolgebouw met ingang van het schooljaar 2016-2017 in gebruik te nemen. De bestaande huisvesting van de brugklassen van de KSE aan de Kerkwerve 42 komt op dat moment vrij voor herontwikkeling.

De Kerkwerve 42 is gelegen in een woongebied, waardoor een herontwikkeling van deze locatie naar woningbouw het meest passend is. De Bunte Vastgoed Zuid bv heeft de grond behorende bij de Kerkwerve 42 gekocht en is voornemens om deze locatie te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie. De Bunte Vastgoed bv hanteert voor het woningbouwproject de naam 'De Leermeester'. De herontwikkeling bestaat uit maximaal 18 rijwoningen onderverdeeld in 3 bouwblokken aan de Alberdingk Thijmstraat (6 woningen), Frederik van Eedenstraat (4 woningen) en aan de Stijn Streuvelslaan (8 woningen).

1.2 Plangebied

Het plangebied voor onderhavig bestemmingsplan is gesitueerd in de wijk Banakkers, gelegen ten zuiden van het centrum van Etten-Leur. Het plangebied wordt begrenst door de Kerkwerve, de Stijn Streuvelslaan, de Alberdingk Thijmstraat en aangrenzende woningen. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3750 m2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0777.0088KERKWERVE42-3001_0001.jpg"

Uitsnede van de luchtfoto. Binnen de rode contour is het plangebied gelegen.

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Het vigerend bestemmingsplan voor voorliggend plangebied is het bestemmingsplan "Etten-Zuid", vastgesteld op 28 september 2010. Het perceel heeft overwegend een bestemming 'Maatschappelijk'. De randen van het perceel hebben de bestemming 'Tuin' en de oprit is bestemd als 'Verkeer-Verblijf'. In de omgeving van het plangebied overheerst de bestemming 'Wonen'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0777.0088KERKWERVE42-3001_0002.jpg"

Verbeelding behorende bij het vigerende bestemmingsplan. Binnen de rode contour is het plangebied voor voorliggend bestemmingsplan gelegen.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige en de nieuwe situatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de relevante beleidsdocumenten die door de te onderscheiden overheden ten aanzien van het plangebied zijn gepubliceerd. In hoofdstuk 4 komen de planologisch relevante milieuaspecten (zoals bodem, water, flora en fauna en milieuzonering) aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt de juridische vormgeving van het plan toegelicht. Hierna komen in de hoofdstukken 6 en 7 de economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke toetsing/overleg aan de orde.

Hoofdstuk 2 Bestaande en toekomstige situatie

2.1 Inleiding

Voor het formuleren van het beleid en het opstellen van het bestemmingsplan is het van belang dat de uitgangspunten en de huidige situatie van het plangebied goed in beeld worden gebracht. Het plangebied is om deze reden geïnventariseerd en geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke en functionele opbouw van het plangebied beschreven. In de daarop volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan voorliggende ontwikkeling.

2.2 Ruimtelijke structuur

Functionele structuur

Het plangebied is gelegen in de wijk Banakkers, gelegen in het zuiden van Etten-Leur. De wijk is gesitueerd tussen het centrum van Etten-Leur en de snelweg A58. De wijk bestaat uit vijf buurten, met ieder een eigen karakter. De buurten bezitten enerzijds vroeg-naoorlogse woningen, terwijl er anderzijds ook gebouwen uit de jaren '80 en '90 gesitueerd zijn in de wijk. In de wijk Banakkers is de gemiddelde huishoudensgrootte lager dan het gemiddelde in Etten-Leur. Dit komt door het hoge aantal eenpersoonshuishoudens, voortkomend uit het feit dat er veel senioren wonen in de wijk. De woonfunctie overheerst in de wijk Banakkers. Daarnaast zijn er enkele maatschappelijke bestemmingen gelegen in de wijk.

De wijk Banakkers heeft diverse voorzieningen, zoals de buurtwinkels bij de Kerkwerve en de winkels in de Bisschopmolenstraat. Het centrum van Etten-Leur is tevens vlakbij gelegen. Daarnaast is de hoofdlocatie van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur gevestigd in de wijk, evenals een zwembad, een zorgcentrum en een basisschool. Het gebied waarin de Kerkwerve, het gezondheidscentrum en de buurtwinkels zijn gelegen, vormt het hart van de wijk Banakkers. Voorliggende ontwikkeling is gelegen binnen dit hart, gesitueerd op 200 meter van de voorzieningen in de wijk.

Wegenstructuur

Het plangebied wordt omringd door de Kerkwerve, de Stijn Streuvelslaan en de Alberdingk Thijmstraat. De wegen maken geen onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur. De inrichting van de wegen is afgestemd op een maximale snelheid van 30 km/u. Het plangebied ligt op loopafstand van de centrale bushalte aan de Valpoort. Ter hoogte van het plangebied is een bushalte aanwezig voor de wijkbus.

In 2014 is de parkeersituatie van de wijk Banakkers in beeld gebracht. De resultaten van dit onderzoek stellen dat over het algemeen geen sprake is van grote parkeerproblemen in de wijk. De aanwezigheid van het gezondheidscentrum zorgt op doordeweekse dagen wel voor een verhoogde parkeerdruk. Bij de ontwikkeling van voorliggend plangebied zal de nieuwe parkeerbehoefte opgevangen moeten worden op het eigen terrein.

2.3 Ontwikkeling

Vraaggericht bouwen

In 2014 heeft een woningmarktonderzoek plaatsgevonden binnen de gemeente Etten-Leur op initiatief van de gemeente Etten-Leur en de Woonstichting Etten-Leur. De gemeente Etten-Leur is een middelgrote gemeente. Als tweede gemeente in de regio (na Breda), heeft het een forse groei van de bevolking doorgemaakt door het vestigingsoverschot vanuit de buurgemeenten. Niet alleen de groep senioren neemt toe, maar ook de groep een- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijdklasse 35 t/m 54 jaar.

De uitdaging voor Etten-Leur is om de aantrekkelijkheid van de gemeente vast te houden, door de woningvoorraad goed aan te laten sluiten bij de behoeften van de woonconsumenten. Waar deze woningvoorraad niet toereikend is, is passende nieuwbouw de oplossing. Op te merken valt dat de doorstroming in Etten-Leur stagneert, waardoor veel ouderen wonen in voor hen ongeschikte woningen. Starters vinden door de stagnatie van de woningmarkt moeilijker een passende woning. De kwalitatieve vraag die tot het jaar 2020 bestaat in Etten-Leur bestaat vooral uit huurappartementen, rijwoningen en tweekappers. Het voorliggende planvoornemen draagt bij aan de bouw van nieuwe woningen binnen de wensen die uitgesproken worden in het woningmarktonderzoek voor de gemeente Etten-Leur.

Ladder duurzame verstedelijking

In het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel Kerkwerve 42 een maatschappelijke bestemming. Deze bestemming beoogt het gebruik van het pand voor onderwijs, sociaalmaatschappelijke of religieuze doeleinden. De gemeente Etten-Leur heeft veel panden met deze bestemming binnen haar portefeuille. Het beleid van de gemeente Etten-Leur met betrekking tot deze gebouwen is erop gericht om het aantal terug te brengen en overtollige panden te verkopen en de gronden in te zetten voor herontwikkeling. Langdurige leegstand zou immers alleen maar tot verslechtering leiden. Een nadere toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt getoetst in artikel 3.2 van deze toelichting.

Verkaveling

De nieuwe inrichting voor het perceel aan de Kerkwerve 42 gaat uit van vier woningen aan de Frederik van Eedenstraat, acht woningen aan de Stijn Streuvelslaan en 6 woningen aan de Alberdingk Thijmstraat. Aan de Alberdingk Thijmstraat is een inrit op het perceel voorzien met mogelijkheden voor het parkeren van een auto. Langs de Alberdingk Thijmstraat zijn ook parkeerplaatsen gesitueerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0777.0088KERKWERVE42-3001_0003.jpg"Verkaveling 'De Leermeester'

Parkeerbalans

De gemeente Etten-Leur hanteert, aanvullend op haar parkeernota 'Parkeren in beweging', de algemene parkeernormen van het CROW om de parkeerbehoefte bij nieuwbouw te bepalen. Het CROW hanteert normen aan de hand van parkeerkencijfers die gebaseerd worden op de stedelijkheidsgraad van een gemeente. De stedelijkheidsgraad wordt bepaald aan de hand van de omgevingsadressendichtheid. De gemeente Etten-Leur telt 42.548 inwoners (maart 2015, CBS) en heeft een omgevingsadressendichtheid van 1.562 adressen per km2 (2013, Zorgatlas). De gemeente Etten-Leur behoort met deze omgevingsadressendichtheid tot een sterk stedelijk gebied.

Het plangebied is gelegen in een schil rondom het centrum van Etten-Leur. Op basis van de stedelijkheidsgraad van de gemeente Etten-Leur en de ligging van het plangebied kan met behulp van parkeerkencijfers bepaald worden hoeveel parkeerplaatsen op dit moment in gebruik zijn door de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur en in de toekomst benodigd zijn voor het planvoornemen. De volgende functie komt als gevolg van het bestemmingsplan te vervallen:

Functie Aantal leerlingen Parkeerkencijfer CROW Parkeerbehoefte
Middelbare school 502 3 parkeerplaatsen per 100 leerlingen 16 parkeerplaatsen

Op het terrein bij de middelbare school zijn op dit moment geen parkeerplaatsen aanwezig. Te verwachten is dat leraren de auto parkeren bij het hoofdgebouw van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, of in de directe omgeving van het brugklasgebouw. Als gevolg van de ontwikkelingen op het perceel zal de overloop van parkerende auto's in de omgeving van het brugklasgebouw afnemen. Aan de Alberdingk Thijmstraat kan langs één zijde van de weg geparkeerd worden. Ook de parkeerplaatsen behorende bij het gezondheidscentrum kunnen als parkeervoorziening dienen voor het huidige brugklasgebouw. Met voorliggend planvoornemen wordt niet uitgegaan van een overloop op de omgeving, maar wordt voorzien in parkeerplaatsen op privéterrein en de aansluitende bijbehorende openbare ruimte. De nieuwe functies creëren de volgende parkeerbehoefte:

Functie Aantal woningen Parkeerkencijfer CROW Parkeerbehoefte
Rijwoningen 18 1,8 parkeerplaats per woning 33 parkeerplaatsen

Het plan voorziet in de volgende parkeercapaciteit:

Locatie Aantal parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen privéterrein 8 parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen openbare ruimte 28 parkeerplaatsen
Totaal 36 parkeerplaatsen

Er vanuit gaan dat in de huidige situatie door leraren en bezoekers van het brugklasgebouw geparkeerd wordt in de directe omgeving van het plangebied, zal door het realiseren van 36 parkeerplaatsen ten behoeve van het planvoornemen de parkeerdruk op de directe omgeving afnemen. Met het planvoornemen wordt voldaan aan de parkeerkencijfers van het CROW, als gehanteerd door de gemeente Etten-Leur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0777.0088KERKWERVE42-3001_0004.png"

Verkaveling 'De Leermeester' met in rood aangeduid parkeerplaatsen privéterrein en openbare ruimte

Hoofdstuk 3 Beleidskaders

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Deze structuurvisie vormt de uitwerking van de ambities van het Rijk, op basis van haar verantwoordelijkheden, in rijksdoelen en daarmee samenhangende nationale belangen op het gebied van een samenhangend ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Het Rijk heeft tot doel Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te maken in een periode van economische conjunctuurschommelingen, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen.

Op het gebied van verstedelijking, groene ruimte en landschap ligt het accent bij provincie en gemeenten. De door het Rijk voorgeschreven Ladder van duurzame verstedelijking geldt als leidraad. De ladder zet in tot optimaal benutten van bestaand stedelijk gebied door herstructurering en transformatie. Het bestemmingsplan "Kerkwerve 42" is gelegen in een binnenstedelijke locatie. In de navolgende paragraaf wordt nader ingegaan op de Ladder.

3.2 Provinciaal beleid

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening provincie Noord-Brabant - partiële herziening 2014

Op provinciaal niveau is een samenhangend beleid op het gebied van ruimte, milieu, verkeer en vervoer en water vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant - partiële herziening 2014. De provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. Het bundelen van de verstedelijking is een van de speerpunten. Woningbouw, werklocaties en voorzieningen worden ontwikkeld in stedelijke concentratiegebieden (bestaand stedelijk gebied van de grotere kernen). Alleen als inbreiding of transformatie niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op ruimte buiten deze gebieden. De locatie 'Kerkwerve 42' ligt binnen een stedelijk concentratiegebied. Zorgvuldig ruimtegebruik en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit zijn bij een nieuwe invulling maatgevend.

Verordening ruimte provincie Noord-Brabant 2014

De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten om de doelen van de provincie te realiseren. In de verordening vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid in regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Het plangebied voor dit bestemmingsplan is binnen de structuren gelegen in het bestaand stedelijk gebied. Het bestaand stedelijk gebied bestaat uit het stedelijk concentratiegebied en de kernen in het landelijk gebied. Voorliggende ontwikkeling is gelegen in het stedelijk concentratiegebied. Een bestemmingsplan dat voorziet in een stedelijke ontwikkeling is uitsluitend gelegen in het bestaand stedelijk gebied. Van belang is nieuwe woningbouwprojecten in het bestemmingsplan af te stemmen op de regionale afspraken voor de bouw van nieuwbouwwoningen.

Regionale woningbouwafspraken

In het rapport 'Regionale Agenda Wonen 2015' staan de regionale woningbouwafspraken voor West-Brabant, opgesteld door het Regionaal Ruimtelijk Overleg West-Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Op regionaal niveau zijn in 2014 opnieuw afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen in de periode tot 2025. In dit rapport wordt een prognose gegeven van de ontwikkeling van de woningvoorraad van de gemeenten gelegen in West-Brabant. Etten-Leur had in 2014 een feitelijke woningvoorraad van 17.670 woningen. De woningbouwprognose toont dat er in 2024 19.120 woningen noodzakelijk zijn in Etten-Leur, gebaseerd op de woningbehoefte. Dit betekent dat in de komende jaren 1.450 woningen bijgebouwd moeten worden in Etten-Leur. Gezamenlijk met de te verwachte sloop en benodigde nieuwbouw voor deze gebouwen is de benodigde capaciteit tot en met 2023 1.450 woningen. Hiervan zijn 1.095 woningen opgenomen in de harde plancapaciteit. De zachte plancapaciteit, omvattende de nieuwbouwwoningen die nog niet zijn opgenomen in een bestemmingsplan, omvat dan nog 355 woningen. De maximaal 18 woningen die gerealiseerd gaan worden aan de Kerkwerve 42 zijn niet opgenomen in de harde plancapaciteit. Voorliggende ontwikkeling draagt dus bij aan het voorzien in woningen uit de zachte plancapaciteit.

Ladder duurzame verstedelijking

Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) - de 'ladder voor duurzame verstedelijking' - geldt voor alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen van decentrale overheden die (planologisch) nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken een bijzondere procesvereiste.Dit procesvereiste is gebaseerd op één van de nationale belangen als opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, opgesteld door het Rijk. Dit nationale belang houdt in dat, ten behoeve van een goed systeem van ruimtelijke ordening, een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten plaats dient te vinden. Deze zorgvuldige afweging heeft tot doel om, vanuit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, planologisch ongewenste versnippering en een onaanvaardbare leegstand te voorkomen. Het Rijk heeft er voor gekozen om, gedeeltelijk gebaseerd op de al langer geldende SER-ladder uit 1999, het procesvereiste vorm te geven als een determinerend-cumulatief werkende motivatieverplichting. De motivatieverplichting voor ruimtelijke besluiten, welke geldt voor de maximale planologische mogelijkheden inclusief flexibiliteitsinstrumenten (waarbij planologische saldering niet per definitie is toegestaan), bestaat uit drie eisen (treden):

 • a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
 • b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;
 • c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

In de definitiebepaling voor 'stedelijke ontwikkeling' als opgenomen in art. 1.1.1, eerste lid, aanhef onder i Bro, luidende een 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen' is geen ondergrens opgenomen. Hieruit volgt dat elke stedelijke ontwikkeling, hoe kleinschalig dan ook, is onderworpen aan de toepassing van de ladder.

De ontwikkeling moet worden beschouwd als een stedelijke ontwikkeling, waarbij in beginsel aangetoond moet worden dat sprake is van een actuele regionale behoefte. De provincie heeft de bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte in beeld gebracht, die nader is uitgewerkt voor het thema nieuwbouw in de regionale woningbouwafspraken van West-Brabant. Het plangebied maakt onderdeel uit van het lokale woningbouwprogramma en ligt binnenstedelijk; hiermee wordt voldaan aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Plus, Etten-Leur in Bloei 2020

Op 23 mei 2005 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Plus 2020 vastgesteld. In deze visie is op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Etten-Leur vastgesteld. Een van de onderdelen van deze ruimtelijke ontwikkeling is het benutten van binnenstedelijke bouwlocaties. Onderhavige ontwikkeling betreft een binnenstedelijke bouwlocatie, waar zich op dit moment nog een school bevindt. Om leegstand van het gebouw ten tijde van het verlaten van de school te voorkomen, krijgt het terrein een nieuwe invulling. De binnenstedelijke bouwlocatie wordt door de bouw van nieuwe woningen volledig benut.

Woonvisie Etten-Leur

Op 25 juni 2007 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Etten-Leur 2007-2015 vastgesteld. De visie pleit voor extra aandacht voor de bouw van geschikte huisvesting voor senioren en starters. Verder bevat de visie een verdeling naar financieringscategorieën. In de koop- en huursector zijn nieuwe goedkope en bereikbare woningen nodig. De koopwoningen zijn vooral nodig om een niet onaanzienlijk aantal starters dat wil kopen, aan Etten-Leur te binden. De bestaande woningvoorraad, die dankzij de nieuwbouw vrij gaat komen, biedt kansen voor starters en gezinnen. De malaise op de woningmarkt heeft geleid tot het inzicht om vooral vraaggericht te bouwen. Dit is ook één van de aanbevelingen uit het Woningmarktonderzoek (december 2014). Dit onderzoek wordt in 2016 vertaald van aanbevelingen naar concrete uitgangspunten en acties.

Beleidsnotitie 'Huisvesting mantelzorg gemeente Etten-Leur'

Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie 'huisvesting mantelzorg gemeente Etten-Leur' vastgesteld. Deze notitie bevat regels voor de huisvesting voor mantelzorg bij woningen. Naast huisvesting in permanente aan-, uit- of bijgebouwen biedt de notitie ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Aan deze afwijking hangt de voorwaarde dat indien de mantelzorg ten einde is een en ander weer terug gebracht moet worden conform het bestemmingsplan. Op 1 november 2014 trad het nieuwe Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking. Ofschoon de regeling met betrekking tot mantelzorg in het Bor qua strekking ruimer is, blijft de beleidsnotitie aanvullend van toepassing. De beleidsnotitie is dan ook verwerkt in de regels behorende bij voorliggend bestemmingsplan.

Beleidsregel aan huis gebonden beroepen en bedrijven

Bestemmingsplannen kunnen een (ruime) regeling bevatten met betrekking tot aan huis gebonden beroepen en bedrijven. Uit de praktijk blijkt dat er soms onduidelijkheid bestaat over welke beroepen of bedrijven nu rechtstreeks toegestaan zijn. Om discussie te voorkomen, hebben burgemeester en wethouders op 16 maart 2010 de beleidsregel 'aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven' vastgesteld. Deze beleidsregel is op 22 maart 2010 in werking getreden. Deze beleidsregel is integraal als bijlage bij de toelichting opgenomen.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

De gemeenteraad stelde op 16 december 2013 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vast. In dit plan is de hoofdwegenstructuur benoemd. De inrichting van wegen wordt afgestemd op de inrichtingseisen volgens Duurzaam Veilig. Op 7 juli 2014 heeft de raad van de gemeente Etten-Leur de wegcategorie van de route Stijn Streuvelslaan, Kerkwerve en Withofstraat opnieuw vastgesteld. De Stijn Streuvelslaan wordt ter hoogte van de Couperuslaan tot aan De Genestetstraat een erftoegangsweg (30 km/u) met dien verstande dat de inrichting blijft zoals deze nu is. Wanneer het brugklasgebouw van de KSE gereed is bij het hoofdgebouw en Kerkwerve 42 herontwikkeld kan worden, dient de wegcategorisering en de weginrichting opnieuw voorgelegd te worden aan de gemeenteraad middels een nader uitgewerkt plan. De Kerkwerve wordt ingericht als erftoegangsweg met een maximale snelheid van 30 km/u. De werkzaamheden voor het herinrichten van de straten start eind 2016/ begin 2017.

Groenbeleidsnota

Op 3 december 2013 heeft de gemeenteraad de Groenbeleidsnota 2013-2018 vastgesteld. De groenbeleidsnota zet in op het beschermen en versterken van het openbaar groen in bestaand stedelijk gebied. De nota vormt een integraal beleidskader voor de stedelijke groenstructuur, waaruit het toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voortkomt. Een integrale afweging zorgt voor behoud van het groene karakter van Etten-Leur. Als absolute ondergrens voor de norm openbaar groen geldt gemiddeld 80 m2 per woning.

Milieuvisie 2010-2020

De milieuvisie is op 13 juli 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie formuleert onder meer een aantal ambities, doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot milieu en duurzame ontwikkeling. Eén daarvan is de integratie van milieubeleid met ruimtelijk beleid. Het is voor iedere ruimtelijke ontwikkeling dus van belang rekening te houden met bodem, water, flora en fauna, milieuzonering, geluidshinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en duurzaamheid. Op het gebied van externe veiligheid zijn de doelstellingen uit de Beleidsvisie externe veiligheid (15 december 2008) relevant. Aan al deze milieuaspecten wordt het voorliggend planvoornemen getoetst in hoofdstuk 4 van dit bestemmingsplan.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Op 29 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 vastgesteld. Hierin wordt beschreven op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Bewoners en bedrijven moeten zelf zorgen voor de riolering tot de erfgrens. Daarbij geldt dat in gebieden met een gescheiden rioleringssysteem voor afvalwater en hemelwater het afval- en hemelwater gescheiden op de perceelsgrens moet worden aangeboden. Bij nieuwe ontwikkelingen en herontwikkelingen wordt hemelwaterriolering aangelegd. Wanneer een grote toename van het verhard oppervlak plaatsvindt, of als hiermee problemen met hemelwateroverlast kunnen worden aangepakt, kunnen retentievoorzieningen aangelegd worden. De afgelopen jaren is er intensief gewerkt aan de verbetering van de riolering in Etten-Leur. Het accent verschuift daardoor de komende jaren van aanleg en verbetering naar het in stand houden van een goed rioleringssysteem.

Welstandsnota 2010

In de welstandsnota is Etten-Leur opgedeeld in verschillende welstandcriteria-gebieden. Het plangebied Kerkwerve 42 ligt in het deelgebied 'op zichzelf staande bebouwing'. De gebouwen binnen dit thema staan vaak op bijzondere plekken in een wijk en hebben een individueel karakter. Dit komt voort uit de bestaande functie van het gebouw aan de Kerkwerve 42 als schoolgebouw. Nu de scholengemeenschap het gebouw gaat verlaten, komt hergebruik van het perceel ter sprake. De nieuwe invulling betreffende woningbouw voorziet in een ander welstandscriteria dan de criteria die in de Welstandsnota 2010 gesteld worden voor op zichzelf staande bebouwing. De welstandscritieria voor woongebieden stellen dat (vervangende) nieuwbouw aan moet sluiten op het bestaande verkavelings- en bebouwingspatroon. Duidelijk herkenbaar is de onderlinge samenhang en eenheid binnen een blok. Kenmerkend zijn de gevels van baksteen en de hellende daken bedekt met pannen. De welstandscriteria voor de omringende omgeving (criterium woongebied) dienen gelijktijdig met de vaststelling van dit bestemmingsplan van toepassing te worden verklaard.

3.4 Conclusie

De herontwikkeling van de locatie Kerkwerve 42 is een binnenstedelijke ontwikkeling. Binnenstedelijke ontwikkelingen worden op alle beleidsniveaus gestimuleerd, om op die manier duurzaam met de ruimte om te gaan. Het planvoornemen is mogelijk binnen de gestelde randvoorwaarden van het nationaal en provinciaal beleid. Bij de uiteindelijke invulling van het perceel dient echter wel rekening gehouden te worden met het het gemeentelijke beleid. Het gemeentelijk beleid stelt immers specifieke eisen aan de ontwikkeling van nieuwbouw voor woningen. De toetsing van het planvoornemen Kerkwerve 42 aan het nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid toont vooralsnog geen belemmeringen voor de ontwikkeling van nieuwbouw van woningen.

Hoofdstuk 4 Milieuaspecten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving aan de orde die van belang zijn voor een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied "Kerkwerve 42".

4.2 Archeologie

Toetsingskader

In Europees verband is het zogenoemde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, gewijzigde Monumentenwet 1988). Op basis van deze wet zijn gemeenten verplicht een archeologisch beleid te voeren. Daarbij hoort ook dat de archeologische waarden en verwachtingen binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt moeten worden. Verder stelt de Wamz 2007 dat gemeenten archeologieparagrafen moeten opnemen in bestemmingsplannen. Het deol hiervan is om het 'bodemarchief' zoveel mogelijk te beschermen. De archeologische resten in de bodem vormen een belangrijke bron van informatie over het verleden. In het bijzonder voor die perioden of aspecten van het verleden waarvan geen of weinig schriftelijke bronnen bewaard zijn gebleven of waarover niet of nauwelijks is geschreven.

Gemeentelijk beleid

Op 11 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur het archeologiebeleid, de archeologische beleidskaart en de erfgoedverordening vastgesteld. De beleidskaart is gebaseerd op de laatste archeologische stand van zaken en de actuele inzichten over dit onderwerp. De beleidskaart is leidend voor lokale projecten. Om te bepalen of archeologische waarden een belemmering kunnen vormen voor voorliggend plan is een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Beoordeling

Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Etten-Leur in november 2015 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Kerkwerve 42 in Etten-Leur. Het rapport van het onderzoek is als bijlage 1 toegevoegd. Doel van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor het plangebied. De archeologische verwachting is laag voor het Paleolithicum en Mesolithicum en hoog voor de periode Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd.

De tijdens het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting wordt in het inventariserend veldonderzoek aangevuld en getoetst door middel van boringen. In december 2015 heeft een inventariserend verldonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de conclusie dat onder het schoolgebouw de grond tot circa 80 cm is afgegraven. Hier worden, gezien de diepte van het archeologisch niveau, geen archeologische resten meer in situ verwacht. Voor het overige deel van het plangebied is het bodemprofiel grotendeels nog intact. De archeologische verwachting blijft in dit gedeelte van het plangebied gehandhaafd.

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek luidt het selectieadvies om nader onderzoek uit te voeren op het schoolplein door middel van een IVO karterende en waarderende fase, proefsleuven (IVO-P). Indien hier behoudenswaardige archeologische resten worden aangetroffen, dienen ook de resterende gebieden rondom het schoolgebouw (de huidige plantsoenen) onderzocht te worden. Voor het gebied ter plaatse van het schoolgebouw wordt geen nader onderzoek geadviseerd. Het selectiebesluit van het bevoegd gezag onderkent het advies. In het plangebied, ter hoogte van het schoolplein, is in juli 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De rapportage van het proefsleuvenonderzoek is als bijlage 1 toegevoegd. Uit het proefsleuvenonderzoek komt naar voren dat het plangebied geen behoudenswaardige archeologische resten bevat. De gronden onder het schoolplein worden derhalve vrijgegeven van archeologische waarden.

Conclusie

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.3 Bodem

Toetsingskader

Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door middel van een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Indien op grond van historische informatie blijkt dat in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan vervolgens worden nagegaan of er vervolgmaatregelen getroffen moeten worden, zoals een nader onderzoek of eventueel een (functiegerichte) sanering.

Beoordeling

Econsultancy heeft, in opdracht van de gemeente Etten-Leur, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Kerkwerve 42 in Etten-Leur. Het rapport van het onderzoek is als bijlage 2 toegevoegd. Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht", oftewel de bodem is niet verontreinigd.

De bovengrond is plaatselijk zwak tot licht verontreinigd. Het gehalte blijft echter onder de door de gemeente Etten-Leur gestelde achtergrondgehalten. Op de locatie zijn in de ondergrond geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater is licht verontreinigd, wat te relateren is aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als 'onverdacht' kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaat er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de herontwikkeling op de onderzoekslocatie.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Conclusie

Het planvoornemen wordt niet belemmerd door het aspect bodem.

4.4 Waterhuishoudkundige aspecten

Toetsingskader

In ruimtelijke plannen dient aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en het creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht van het watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is daarom noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen vindt plaats via de zogenaamde watertoets. Concreet betekent de watertoets, dat een plan een zogenaamde waterparagraaf dient te bevatten, die keuzes ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschrijft. Daarin dient een wateradvies van de waterbeheerder te worden opgenomen. De watertoets is wettelijk verankerd in artikel 3.6 lid 1, sub b Bro.

Beleid gemeente Etten-Leur

Het gemeentelijk beleid is verwoord in het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018. Bij nieuwe ontwikkelingen (in- en uitbreidingen) en herontwikkelingen wordt hemelwater gescheiden van afvalwater ingezameld. Bij (her)ontwikkelingen van woonwijken en kantoorterreinen wordt gescheiden riolering aangelegd. Nieuwe hemelwaterriolering wordt ontworpen op bui 9 uit de Leidraad Riolering. Dit is een theoretische regenbui die statistisch gezien eens optreedt.

Het plangebied 'Kerkwerve 42' ligt in het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta.

Beleid waterschap Brabantse Delta

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) besloten om de Keuren te uniformeren en tegelijkertijd te dereguleren. Hierbij is aangehaakt bij het landelijke uniformeringsproces van de Unie van Waterschappen. Er is conform het nieuwe landelijke model een sterk gedereguleerde Keur opgesteld, met bijbehorende algemene regels en beleidsregels. Deze zijn voor de drie waterschappen gelijkluidend. De nieuwe uniforme Keuren zijn gezamenlijk in werking getreden op 1 maart 2015.

In de nieuwe Keur is opgenomen dat het in beginsel verboden is om zonder vergunning hemelwater door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen. Dit verbod is van toepassing tenzij:

 • a. het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m2 is, of;
 • b. de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m2 is, of;
 • c. de toename van verhard oppervlak bestaat uit een sedum dak.
 • d. de toename van verhard oppervlak tussen 2.000 m2 en 10.000 m2 is en compenserende maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, in de vorm van een voorziening met een minimale retentiecapaciteit conform de rekenregel: Benodigde retentiecapaciteit (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x Gevoeligheidsfactor x 0,06.

Watertoets

Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt.

Beschrijving nieuwe situatie

Het bestemmingsplan "Kerkwerve 42" voorziet in de realisering van maximaal 18 woningen. Deze woningen komen in de plaats van het brugklasgebouw van de KSE. De maatschappelijke bestemming heeft in het vigerende bestemmingsplan een oppervlakte van 2.676 m2. Het schoolterrein was nagenoeg totaal verhard. Na realisering van de woningen is er sprake van een vermindering van het verhard oppervlak, bijvoorbeeld omdat er tuinen bij de woningen voorzien worden. Met het initiatief wordt dus geen verharding toegevoegd, enkel verwijderd.

Op grond van het beleid van het waterschap behoeven er dan ook geen extra retentievoorzieningen te worden aangelegd. In de directe omgeving van de bouwlocatie ligt een gemengd rioleringsstelsel. Met het oog op een eventuele wijziging in het hoofdrioleringsstelsel zal de riolering van de nieuwbouw in de vorm van een gescheiden stelsel moeten worden aangeleverd.

Conform het beleid van het waterschap zal er bij de ontwikkelende partijen aandacht gevraagd worden voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen en het achterwege laten van uitlogende materialen zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Dit kan echter niet afgedwongen worden. De toe te passen bouwmaterialen moeten namelijk getoetst worden aan het Bouwbesluit. Dit is een landelijke regeling. De wetgever biedt geen mogelijkheden om vanwege de mogelijke uitloging van materialen, aanvullende eisen te stellen ter bescherming van bv. het milieu.

Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor het onderhavig planvoornemen.

4.5 Flora en fauna

Toetsingskader

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In deze wet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). De doelstelling van de wet is de bescherming en behoud van de in het wild levende planten en dieren. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten zonder ontheffing in principe verboden zijn.

Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op gebiedsbescherming. De wet is op 1 oktober 2005 gewijzigd en sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Op grond van de richtlijn zijn beschermde gebieden aangewezen.

Het plangebied "Kerkwerve 42" is niet aangewezen als beschermd gebied; in de directe nabijheid zijn geen beschermde gebieden aanwezig. Het plan bevat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling vooraf gegaan door sloop. Onderzoek naar beschermde dier- en plantensoorten is verplicht. Dit onderzoek geeft uitsluitsel over de beschermingsstatus en wat de effecten zijn van de ingreep op het voortbestaan van de gevonden soorten.

Beoordeling

Om na te kunnen gaan welke natuurwaarden op dit moment aanwezig (kunnen) zijn in het plangebied, in welke mate deze natuurwaarden beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet, in hoeverre deze beschermde natuurwaarden worden aangetast door de geplande activiteiten en of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is, is door Ecologisch Adviesbureau Cools in november 2015 een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het rapport van het onderzoek is als bijlage 3 toegevoegd. Het onderzoek concludeert dat binnen het plangebied geen vaste verblijfplaatsen voorkomen van vleermuizen, gierzwaluw en/of huismus. Binnen het plangebied komen van de soorten die behoren tot de tabel 1 van de Flora- en faunawet zeer waarschijnlijk de huisspitsmuis en de mol voor. Voor de vernietiging van de aanwezige verblijfplaatsen van deze soorten is de aanvraag van een ontheffing derhalve niet noodzakelijk. Aanbevolen wordt om de aanwezige begroeiing en bomen eventueel te verwijderen in de periode van oktober tot en met februari, zodat de potentiële nestgelegenheid van vogelsoorten buiten het broedseizoen weggenomen wordt en dus geen schade aanricht.

Conclusie

Het aspect Flora en fauna vormt geen belemmering voor onderliggend planvoornemen.

4.6 Milieuzonering

Toetsingskader

Een goede ruimtelijke ordening vraagt om een goede ruimtelijke scheiding tussen milieugevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningbouw) en milieubelastende activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Afstemming van bestaande en nieuwe functies dient te gebeuren door voldoende afstand in acht te houden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de VNG-uitgave: Bedrijven en milieuzonering 2009. Hierin wordt een handreiking gegeven voor een goede ruimtelijke scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende bestemmingen. Er worden richtafstanden gegeven voor de aan te houden afstanden tussen dergelijke bestemmingen.

Beoordeling

In de directe omgeving van het plangebied van onderhavig bestemmingsplan zijn geen bedrijven aanwezig. De woonbestemming overheerst, met hier en daar een maatschappelijke bestemming. Met betrekking tot het aspect milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor het planvoornemen.

Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.7 Geluidshinder

Toetsingskader

Ingevolge artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh) zijn in principe alle wegen gezoneerd. Uitzondering op deze regel zijn wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt en woonerven. Aangezien het planvoornemen het oprichten van een geluidsgevoelig object betreft, is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd door het Adviesburo van der Boom.

Beoordeling

De ontwikkeling is gelegen binnen de bebouwde kom van Etten-Leur op ca. 15 meter uit de as van de Stijn Streuvelslaan / Kerkwerve en op 10 meter uit de as van de Frederik van Eedenstraat. Dit zijn 30 km/uur wegen zonder geluidzone. Langs wegen ligt veelal een planologisch aandachtsgebied, oftewel een geluidzone. Er ligt echter geen zone langs 30 km/uur wegen en langs wegen op een woonerf. De geluidsbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. Er hoeft voor de woningen dan ook geen hogere waarde te worden aangevraagd.

In december 2015 heeft Adviesburo van der Boom een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor de locatie Kerkwerve 42 in Etten-Leur, zoals openomen in bijlage 4. De geluidsbelasting kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening' op de betreffende woonlocatie. Het planvoornemen is dan ook onderzocht met behulp van artikel 83 uit de Wgh, waarbij getoetst wordt van de maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen. Indien de geluidsbelasting op de woningen de voorkeurgrenswaarde niet overschrijdt is zeker sprake van een goede ruimtelijke ordening voor het aspect geluid. Uit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe woningen ten hoogste 53 dB bedraagt, waardoor geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig zijn. Met betrekking tot het aspect geluid is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Conclusie

Het aspect geluidshinder vormt geen belemmering voor onderliggend planvoornemen.

4.8 Luchtkwaliteit

Toetsingskader

In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als ook de toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' in beeld te worden gebracht.

De 'Wet luchtkwaliteit' van 15 november 2007, opgenomen in hoofdstuk 5, onder titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat in op luchtkwaliteitseisen. In Bijlage 2 van de Wm zijn wettelijke grenswaarden vastgelegd van onder andere de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) en koolmonoxide (CO).

Voor PM10 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 µg/m3. Het 24-uursgemiddelde van 50 µg/m3 mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden overschreden. Voor NO2 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 µg/m3. Het 24-uursgemiddelde van 200 µg/m3 mag maximaal 18 dagen per kalenderjaar worden overschreden.

De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.

Kort samengevat dienen projecten te worden beoordeeld op basis van de 'Wet luchtkwaliteit' c.q. artikel 5.16 van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor vergunningverlening als:

 • er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
 • een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
 • een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
 • een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat op 1 augustus 2009 in werking is getreden.

In artikel 2 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is opgenomen dat een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit als de zogenaamde '3% grens' niet wordt overschreden. Na vaststelling van het NSL op 1 augustus 2009 is deze grens gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.

In artikel 4 van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

De wettelijke ondergrens voor onderzoek bedraagt:

 • 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg
 • 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling
 • 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg
 • 200.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling

Beoordeling

Voorliggend planvoornemen gaat over de ontwikkeling van een woningbouwlocatie van maximaal 18 woningen. In vergelijking met de wettelijke ondergrens voor onderzoek betreffende de bouw van 1500 woningen is te verwachten dat het planvoornemen geen noemenswaardige verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg zal hebben. De ontwikkeling draagt dus 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging.

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

4.9 Externe veiligheid

Toetsingskader

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de produktie als op het transport van gevaarlijke stoffen. Centraal staat de vraag hoe groot het risico is dat een individu of een groep individuen hierbij loopt. Bij het bepalen van het risico worden twee soorten risico's onderscheiden, te weten het Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsrisico (GR). Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer van gevaarlijke stoffen vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen.

Beoordeling

Volgens de risicokaart zijn er in de omgeving van het plangebied geen Bevi-inrichtingen gevestigd. Het plangebied ligt niet binnen de contour van het plaatsgebonden risico noch binnen een invloedsgebied van een bedrijf. Ook hebben transportroutes en buisleidingen geen nadelige eis met betrekking tot externe veiligheid voor het plangebied. Het planvoornemen is dan ook mogelijk binnen het aspect externe veiligheid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0777.0088KERKWERVE42-3001_0005.png" Binnen de blauwe contour is het plangebied gelegen op de risicokaart

Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

4.10 Besluit m.e.r.

Op grond van het Besluit milieueffectraportage (Besluit mer) dient bij de bepaling of er voor een bepaalde activiteit een milieueffectbeoordeling en/of rapportage moet worden gemaakt de omvang van de activiteit, de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving beoordeeld te worden. Het bestemmingsplan "Kerkwerve 42" heeft geen betrekking op een activiteit waarvoor het maken van een milieueffectrapport (rechtstreeks) verplicht is.

4.11 Duurzaamheid

Op regionaal niveau zijn in het Energieconvenant afspraken gemaakt voor de duurzaamheid. De betrokken negentien gemeente uit West-Brabant hebben verklaard hun aandeel te leveren in de rijksdoelstellingen om te komen tot een CO2 reductie van 30 % in het jaar 2020. Dat jaar is de duurzame energieproductie met 20 % verhoogd. Tot 2020 is 2 % aan energiebesparing bereikt. In dat kader past energieneutraal bouwen. Dit is als streven voor de bouw van nieuwe woningen opgenomen. De norm gaat verder dan het landelijke EPC norm. Voor de nieuwbouw op de locatie Kerkwerve 42 is de landelijke norm de richtlijn.

4.12 Conclusie

Het bestemmingsplan "Kerkwerve 42" past binnen de geldende regelgeving en beleid met betrekking tot milieu en duurzaamheid. De nieuwe ontwikkeling voorziet in een goede ruimtelijke ordening.

Hoofdstuk 5 Planvoornemen

5.1 Planvorm

Dit bestemmingsplan bevat een planologisch-juridische regeling voor de ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied "Kerkwerve 42". Het bestemmingsplan is opgesteld conform de Standaard voor Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012. Het plan bestaat uit een toelichting, een gedetailleerde planverbeelding en een uniforme opzet van de planregels. Uitgangspunt is dat de planverbeelding zoveel mogelijk informatie biedt over de toelaatbare gebruiksvorm en de bouwmogelijkheden op een perceel. Voordeel hiervan is een snel inzicht in de gebruiks- en bouwmogelijkheden waardoor het mogelijk is gebruikers van het bestemmingsplan goed te informeren.

Het juridisch gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de planverbeelding met planregels. Bij ieder plan hoort een toelichting. Deze heeft als zodanig geen rechtskracht. De planregels zijn opgebouwd uit inleidende regels (hoofdstuk 1), bestemmingsregels (hoofdstuk 2), algemene regels (hoofdstuk 3) en overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4).

5.2 Toelichtingen op de bestemmingen

Algemeen

In het concept is geen dubbelbestemming Waarde-Archeologie opgenomen. Deze bestemming is afhankelijk van de beoordeling van het archeologisch onderzoek door de gemeente Etten-Leur.

Inleidende regels

Begrippen (artikel 1)

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende woorden toegekende betekenis.

Wijze van meten (artikel 2)

In dit artikel wordt aangegeven hoe de in de regels gehanteerde maten gemeten moeten worden.

Bestemmingsregels

Tuin (artikel 3)

De voortuin is afzonderlijk bestemd; de bouw van een erker is mogelijk.

Verkeer - Verblijf (artikel 4)

De openbare ruimte is bestemd voor 'Verkeer - Verblijf'. Deze gronden zijn bedoeld voor wegen met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, parkeer- en groenvoorzieningen. De gronden kunnen ook worden benut voor en waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, straatmeubilair, speelvoorzieningen en kunstobjecten. De bouwregels bieden onder voorwaarden de mogelijkheid om gebouwen en overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, te realiseren. Binnen de verbeelding is een aanduiding opgenomen om te verzekeren dat minimaal 25 parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden aangelegd. Zodoende zal worden voldaan aan de parkeerbehoefte.

Wonen (artikel 5)

De nieuwe woningen hebben de bestemming 'Wonen' gekregen. Op de planverbeelding is door middel van een bouwvlak de plaats van het hoofdgebouw geregeld. Conform de regels zijn diverse woningtypen mogelijk. Voor de woningen aan de Stijn Streuvelslaan is enkel een aaneengebouwd woningtype mogelijk, zodat de groenvoorziening voor de woningen niet doorsneden hoeft te worden door bijvoorbeeld uitwegen.

Per bouwvlak is tevens het maximum aantal wooneenheden geregeld. Binnen het bouwvlak mogen ook aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gebouwd worden. De gronden buiten het bouwvlak mogen aangewend worden voor de realisering van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Hiervoor zijn maatvoeringseisen opgenomen in de planregels. Er zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte en/of het bieden van mantelzorg in een tijdelijke woonunit of vrijstaand bijgebouw. De voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van deze afwijkingsmogelijkheden zijn in de planregels opgenomen. Voor het gebruik van praktijkruimten wordt in bijlage uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in een woonomgeving. Hiermee worden eventuele onduidelijkheden voorkomen.

Algmene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 6)

Het is een wettelijke verplichting om dit artikel in het bestemmingsplan op te nemen. Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden die al eens als berekeningsgrond- slag voor een omgevingsvergunning hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen. Doel van deze regels is dat wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Algemene bouwregels (artikel 7)

In dit artikel zijn regels opgenomen voor ondergronds bouwen. Daarnaast is geregeld dat bestaande maatvoeringen die afwijken van het bepaalde in het bestemmingsplan als minimaal/maximaal toelaatbaar mogen worden aangehouden. Uitsluitend legale bebouwing valt onder deze regeling.

Algemene gebruiksregels (artikel 8)

In dit artikel is een algemeen gebruiksverbod opgenomen voor het gebruik van gronden, gebouwen en bouwwerken in strijd met de bestemming.

Algemene afwijkingsregels (artikel 9)

In dit artikel is de mogelijkheid opgenomen om in geringe mate af te wijken van de maatvoeringen en bestemmings- en/of bouwgrenzen.

Algemene wijzigingsregels (artikel 10)

In dit artikel zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor het onder voorwaarden verschuiven en/of overschrijden van de bestemmingsgrenzen, bestemmingsvlakken, bouwpercelen of bouwvlakken.

Overgangs- en slotregels.

Overgangsrecht (artikel 11)

Het is een wettelijke verplichting om dit artikel in het bestemmingsplan op te nemen. In lid 1 zijn de overgangsregels ten aanzien van het bouwen opgenomen. Bouwwerken, die op het moment dat het plan inwerking is getreden, bestaan of (kunnen) worden gebouwd op grond van een verleende omgevingsvergunning en die afwijken van het bestemmingsplan mogen gedeeltelijk worden veranderd of vernieuwd mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet worden vergroot. Is het bouwwerk verloren gegaan door een calamiteit dan mag het bouwwerk volledig worden vernieuwd of veranderd mits de aanvraag om omgevingsvergunning binnen 2 jaar na de calamiteit wordt ingediend.

Lid 2 betreft het overgangsrecht voor het gebruik van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het moment dat dit plan inwerking is getreden. Dit gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de afwijking hierdoor niet wordt vergroot.

Het overgangsrecht geldt niet voor bouwwerken die zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd in strijd met het toen geldend plan en voor illegaal gebruik van bouwwerken en gronden.

 

Slotregel (artikel 12)

Deze regel verwijst naar de naam van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid is een afzonderlijke exploitatieopzet opgesteld. Deze exploitatieopzet maakt onderdeel uit van de (verzamel) exploitatie 'Vrijkomende scholen'. In deze opzet zijn ondergebracht alle kosten en opbrengsten voor herontwikkeling van terreinen die vrijkomen na oplevering van nieuwe brede scholen. Op 23 juni 2015 besloot de gemeenteraad de locatie Kerkwerve 42 in deze (verzamel)exploitatie op te nemen. Tegelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan stelt de gemeenteraad de (deel) exploitatie voor Kerkwerve 42 vast. Deze (deel)exploitatie kent een nadelig saldo. Dit nadeel wordt vereffend met positieve saldi bij andere terreinen. Op 23 juni 2015 stemde de gemeenteraad hiermee in. De economische uitvoerbaarheid is hiermee aangetoond.

Hoofdstuk 7 Maatschappelijke toetsing en overleg

7.1 Maatschappelijke toetsing

Het plan 'De Leermeester' werd op 7 oktober 2015 gepresenteerd tijdens een informatieavond aan belangstellenden. De bewoners uit de directe omgeving ontvingen vooraf een uitnodiging.
De aanwezigen beoordeelden het plan positief. Zij gaven de volgende aandachtspunten mee:

 • 1. behoud van éénrichtingsverkeer in de Alberdingk Thijmstraat;
 • 2. houdt rekening met de toegang tot uitwegen (niet over andermans eigendom rijden);
 • 3. de bochtstraal voor vrachtverkeer op de hoek Stijn Streuvelslaan-Kerkwerve is krap;
 • 4. de hoge parkeerdruk veroorzaakt door gebruikers en bezoekers van het gezondheidscentrum;
 • 5. het toezicht op terrein/gebouw na beëindiging van het gebruik (voorkomen vandalisme).

De opmerkingen 1, 2 en 5 krijgen de aandacht. De oplossing voor 3 en 4 ligt buiten het bereik van het plan.

7.2 Overleg

In het kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg ex. artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zijn de volgende instanties digitaal geïnformeerd over het voorontwerp bestemmingsplan "Kerkwerve 42".

 • Provincie Noord-Brabant.
 • Waterschap Brabantse Delta.

De provincie meldde bij brief van 3 februari 2016 dat geen provinciale belangen betrokken zijn. Het Waterschap gaf bij brief van 3 maart 2016 een positief wateradvies. De schriftelijke overlegreacties zijn als bijlage 5 bij deze toelichting gevoegd.

Hoofdstuk 8 Overzicht van wijzigingen

8.1 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan

Er zijn ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 'Kerkwerve 42' geen inhoudelijke wijzigingen op de planverbeelding of in de planregels aangebracht.