Gemeente Etten-leur

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Wijziging Buitengebied, Bankenstraat 17.

Regels wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 17


 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Algemene bepaling

Artikel 2 Begrippen

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Landschappelijke inpassing

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

 

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

 

Artikel 1 Algemene bepaling

Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 17' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige toepassing de planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied", zoals geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 17' en vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002.

 

Artikel 2 Begrippen

 

 

2.1 bestemmingsplan

 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

 

2.2 plan

 

Het wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 17' met identificatienummer NL.IMRO.0777.0095WPBANKENSTR17-2001 van de gemeente Etten-Leur.

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

 

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden', 'Groen - Houtsingel', 'Water', de dubbelbestemmingen 'Waarde-Archeologie 2', 'Waarde- Archeologie 4' en 'Waterstaat-Waterkering' van het bestemmingsplan "Buitengebied", zoals geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 17' en vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 , van overeenkomstige toepassing. Met dien verstande dat aan de bestemming 'Agrarisch' de volgende voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de landschappelijke inpassing toegevoegd wordt.

 

 

Artikel 3 Landschappelijke inpassing

 

De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf/ kwekerij en / of watervoorzieningen en / of permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels.

 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

 

 

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante bestemmingsplanregels van het bestemmingsplan "Buitengebied", zoals geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 17' en vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 , van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante bestemmingsplanregels van het bestemmingsplan "Buitengebied", zoals geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 17' en vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 , van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Planregels van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Bankenstraat 17'.