Gemeente Etten-leur

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Wijziging Buitengebied, Haansberg 29.

Regels Wijziging buitengebied, haansberg 29


 

 

 

Inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Algemene bepaling

Artikel 2 Begrippen

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Voorwaarde sloop

Artikel 5 Sloop- en bonusregeling

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Slotregel

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

 

Artikel 1 Algemene bepaling

 

Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Haansberg 29' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige toepassing de planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpwijzigingsplan en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002, met dien verstande dat de gebiedsaanduiding 'overige zone-kernrandzone' verwijst naar de gebiedsaanduiding 'kernrandzone' uit het bestemmingsplan 'Buitengebied'(2013)

 

 

 

Artikel 2 Begrippen

 

 

 

2.1 bestemmingsplan

 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

 

 

2.2 plan

 

Het wijzigingsplan 'Buitengebied, Haansberg 29' met identificatienummer NL.IMRO.0777.0102WPHAANSBERG29-3001 van de gemeente Etten-Leur.

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Agrarisch', 'Wonen' en 'Tuin' en de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1' en 'Waarde - Archeologie 3' van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpwijzigingsplan en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. Met dien verstande dat aan de bestemming 'Wonen' voor deze locatie de navolgende planregels worden toegevoegd. In artikel 3 een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de sloop van overtollige agrarische bedrijfsgebouwen, in artikel 4 een voorwaardelijke verplichting betreffende de Wet natuurbescherming en in artikel 5 de planregels als gevolg van de sloop- bonus voorwaarde van de wijzigingsbevoegdheid.

 

 

Artikel 3 Voorwaarde sloop

 

De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch- voorwaarde sloop overtollige bebouwing' mogen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van wonen, indien aan de sloopverplichting zoals opgenomen in de anterieure overeenkomst Haansberg 29 met initiatiefnemer is voldaan.

 

 

Artikel 4 Voorwaarde Wet natuurbescherming

 

Alvorens overgegaan wordt tot de in artikel 3 bedoelde sloop dient verzekerd te zijn dat aan de vereisten uit de Wet natuurbescherming met betrekking tot de soortenbescherming wordt voldaan.

 

 

Artikel 5 Sloop- en bonusregeling

 

In verband met de toegepaste sloop- bonusregeling behorende bij de voorwaarden in de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013), artikel 3.6.12, gelden voor de locatie Haansberg 29 de volgende voorwaarden:

  1. De inhoud van de woning mag met maximaal 50 m3 vergroot worden boven de maximale inhoud van 600 m3 voor burgerwoningen of boven de bestaande inhoud van de woning als die meer is dan 600 m3.

  2. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en bonusregeling' mag niet meer bedragen dan 250 m2.

 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

 

 

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante algemene planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) , zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpwijzigingsplan en vervat in het GML -bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 

 

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de overgangs- en slotregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied'(2013) , zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpwijzigingsplan en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Planregels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Haansberg 29'.