direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Parapluherziening Loon op Zand 2019, wonen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0809.BPparapwonen2019-ON01

Toelichting

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De opzet in de ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, beheersverordeningen en wijzigingsplannen) van de gemeente Loon op Zand is om bewoning van een woning door meer dan één huishouden niet mogelijk te maken. Om bewoning door meerdere huishoudens (ook wel kamerverhuur genoemd) mogelijk te maken, kan er met een omgevingsvergunning van het ruimtelijke plan worden afgeweken. Een verzoek daartoe wordt getoetst aan aspecten die overlast naar de omgeving moeten voorkomen en een goede woonsituatie van de te huisvesten personen moeten garanderen.

Naar aanleiding van meldingen en input van toezichthouders en politie is geconstateerd dat binnen de gemeente arbeidsmigranten gehuisvest zijn waar dat ruimtelijk niet wenselijk is. Tot op heden is bij de constatering van huisvesting van arbeidsmigranten in strijd met het geldende ruimtelijke plan of andere wettelijke bepaling altijd gehandhaafd. Het handhaven gebeurt dan op basis van het geldende ruimtelijke plan.

Gezien de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie op dit vlak is het raadzaam het aantal woningen en de begrippen 'wonen' en 'huishouden' nader te definiëren. In de begripsbepalingen ontbreken nu in vrijwel alle ruimtelijke plannen de begrippen 'wonen' en 'huishouden' en een regeling voor het aantal woningen. Door dit in alle geldende ruimtelijke plannen eenduidig op te nemen wordt de bedoeling van de planwetgever en onze plannen op dit punt nader verduidelijkt.

Daarnaast mogen recreatieverblijven uitsluitend recreatief gebruikt worden en is permanente bewoning niet toegestaan. In de praktijk blijkt permanente bewoning wel voor te komen. Het is niet wenselijk het strijdige gebruik ten aanzien van bewoning te legaliseren.

Door de huidige begrippen in de diverse ruimtelijke plannen zou er onduidelijkheid kunnen ontstaan over het begrip permanente bewoning of bewoning. Derhalve worden enkele begrippen toegevoegd om die onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen. Op 4 december 2018 heeft het college over deze begrippen besloten in het kader van vakantiepark Duinlust.

1.2 Plangebied en toepassingsbereik van de parapluherziening

Het plangebied en toepassingsbereik betreft alle op het tijdstip van het ter visie leggen van het ontwerp van dit plan vastgestelde ruimtelijke plannen binnen de gemeente Loon op Zand.

1.3 Leeswijzer en verantwoording

In hoofdstuk 2 zijn de aanleiding en de oplossing nader benoemd. Ook is daar ingegaan op de beleidsregels voor huisvesting anders dan huishoudens. In hoofdstuk 3 is de juridische uitvoerbaarheid beschreven en in hoofdstuk 4 is tenslotte de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan beschreven.

Gelet op het karakter van deze parapluherziening is het niet nodig de onderzoeken naar aspecten zoals verkeer, milieu, die in het kader van de bestemmingsplannen zijn uitgevoerd, waarop deze parapluherziening betrekking heeft, te herzien of te actualiseren. Ook is gezien het karakter van dit plan een beschrijving van beleidsaspecten niet relevant.

Hoofdstuk 2 AANLEIDING, OPLOSSING EN BELEIDSREGELING VOOR HUISVESTING ANDERS DAN HUISHOUDENS

2.1 Aanleiding

De huisvesting van meerdere huishoudens in één woning, zonder nadere toetsing of plafond van aantal te huisvesten huishoudens en/of permanente bewoning van recreatieverblijven, kan leiden tot onwenselijke situaties (overbewoning, geluidsoverlast, parkeerdruk, etc.) voor zowel de te huisvesten personen zelf, als voor de omgeving. Het is dan ook noodzakelijk om zo spoedig mogelijk middels bijgaande reparatieherziening de regeling sluitend te maken.

2.2 Oplossing

Middels dit plan wordt met betrekking tot de huisvesting van meerdere huishoudens in één woning het bestaande aantal woningen vastgelegd en de begrippen “wonen” en “huishouden” toegevoegd.

Wonen: het bewonen van een woning door niet meer dan één huishouden;

Huishouden:één of meer personen die in vast verband samenleven en waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling van de personen en van onderlinge verbondenheid.

Indicaties voor een huishouden kunnen zijn:

  • De bewoners hebben de intentie om langdurig samen te blijven;
  • Er is sprake van wederzijdse zorg;
  • Het huishouden is in een periode van één jaar niet van samenstelling gewijzigd, tenzij de veranderingen naar algemene maatstaven binnen een duurzaam gemeenschappelijk huishouden passen:
  • De ruimtes zijn gemeenschappelijk;
  • In geval van een huurwoning is er sprake van een gezamenlijk huurcontract, waarin de namen van alle huurders vermeld staan;

Met betrekking tot de problematiek rond permanente bewoning van recreatieverblijven worden de volgende begrippen (gebaseerd op BRP) toegevoegd:

  • arbeidsmigrant: economisch actieve migrant wiens doel het is arbeid en inkomen te verwerven in een immigratieland
  • hoofd (woon)verblijf: de verblijfplaats die het centrum is van het sociale en maatschappelijke leven van een persoon, een huishouden of een daarmee gelijk te stellen groep personen.
  • kalenderjaar: het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • permanente bewoning: het gebruik van een recreatieverblijf dat afwijkt van het gebruik als recreatief nachtverblijf.
  • recreatief nachtverblijf: nachtverblijf voor recreatieve doeleinden buiten het hoofd (woon)verblijf, waarbij minimaal één overnachting wordt gemaakt en maximaal 4 maanden aaneengesloten of ten minste gedurende zes maanden 2/3 van die periode overnachtingen worden gemaakt.

2.3 Opnemen beleidsregels voor huisvesting anders dan huishoudens

Door de noodzaak zo spoedig mogelijk dit bestemmingsplan vast te stellen wordt het beleid met betrekking tot huisvesting anders dan huishoudens niet meegenomen in deze parapluherziening. De beleidsregels voor huisvesting anders dan huishoudens zijn in ontwikkeling en nog niet vastgesteld. Na vaststelling van die beleidsregels zal dat het kader zijn waaraan getoetst wordt bij aanvragen die betrekking hebben op huisvesting anders dan huishoudens en in afwijking zijn van het bestemmingsplan. De regeling zal later via een separate juridische procedure onderdeel uit gaan maken van het bestemmingsplannenbestand van de gemeente Loon op Zand.

Hoofdstuk 3 JURIDISCHE BESCHRIJVING

3.1 Het juridische plan

Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen die bewoning van een woning door meer dan één huishouden en permanente bewoning van recreatieverblijven onmogelijk maakt.

3.2 Opzet regels

Artikel 1 Begrippen

Dit artikel bevat de standaardbegrippen die van toepassing zijn op deze parapluherziening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel geeft aan op welke ruimtelijke plannen deze parapluherziening betrekking heeft en maakt duidelijk dat de in dit plan opgenomen regels ter aanvulling zijn op de genoemde ruimtelijke plannen en deze voor het overige ongewijzigd laat. Ook wordt eenduidig aangeven dat deze parapluherziening niet voorziet in een wijziging van de verbeeldingen van de ruimtelijke plannen waarop deze parapluherziening betrekking heeft.

Artikel 3 en 4 Aanvulling op regels en toevoegen begrippen en algemene regels

Deze artikelen bevatten samen de kern van de parapluherziening, zijnde het vastleggen van het aantal woningen en het toevoegen van begrippen aan de in artikel 2 genoemde ruimtelijke plannen.

Artikel 5 Overgangsrecht

In verband met het overgangsrecht is dit plan voorzien van overgangsregels.

Artikel 6 Slotregel

Afsluitend is er een slotregel opgenomen.

Hoofdstuk 4 UITVOERBAARHEID

4.1 Economische uitvoerbaarheid

4.1.1 Grondexploitatie (artikel 6.12 Wro)

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12.1 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In het onderhavige bestemmingsplan is geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voorzien. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet noodzakelijk.

4.1.2 Economische uitvoerbaarheid

Behoudens plankosten, zijn er aan deze parapluherziening geen kosten verbonden. De kosten die samenhangen met deze parapluherziening komen voor rekening van de gemeente Loon op Zand.

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.2.1 Vooroverleg en inspraak

Omdat er geen belangen in het geding zijn van overheden zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is er geen vooroverleg toegepast.

Het onderhavige bestemmingsplan is bedoeld om bestaande regels aan te scherpen. Hiermee is deze herziening beleidsneutraal en is inspraak op basis van de inspraakverordening niet noodzakelijk en gezien het belang bij een voorspoedige inwerkingtreding van dit bestemmingsplan niet wenselijk.

4.2.2 Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.