direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Herziening bepaling wonen 2019
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0848.BP153BEBOUWDEKOM-ON01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op 16 oktober 2018 heeft de gemeente Son en Breugel het 'Beleid toevoegen woningen' vastgesteld. Het 'Beleid toevoegen woningen' luidt als volgt:

Toevoegen woningen in geval van splitsing percelen

Sinds jaar en dag hanteert de gemeente Son en Breugel het uitgangspunt dat het toevoegen van woningen, al dan niet in combinatie met splitsing van percelen, in principe niet mogelijk is. Van dit uitgangspunt kan enkel pas na een gemotiveerde integrale afweging worden afgeweken. Om die reden zijn de regelingen binnen onze bestemmingsplannen zodanig ingericht dat toevoeging van woningen niet (rechtstreeks) is toegestaan. Daar waar mogelijk interpretatieverschillen kunnen ontstaan over vigerende bestemmingsplanregelingen, worden deze regelingen zodanig aangepast dat hieruit expliciet blijkt dat toevoeging van woningen niet rechtstreeks is toegestaan.

Bewoning woning door meerdere huishoudens

Sinds jaar en dag hanteert de gemeente Son en Breugel het uitgangspunt dat het bewonen van één woning door meerdere huishoudens in principe niet mogelijk is. Van dit uitgangspunt kan enkel pas na een gemotiveerde integrale afweging worden afgeweken. Om die reden zijn de regelingen binnen onze bestemmingsplannen zodanig ingericht dat bewonen van één woning door meerdere huishoudens uitsluitend via afwijking mogelijk is. Daar waar mogelijk interpretatieverschillen kunnen ontstaan over vigerende bestemmingsplanregelingen waarin de functie ‘wonen’ is toegestaan, worden deze regelingen zodanig aangepast dat hieruit expliciet blijkt dat één woning uitsluitend door één huishouden mag worden bewoond.

Het 'Beleid toevoegen woningen' is op 10 januari 2019 in werking getreden.

Het 'Beleid toevoegen woningen' is vervolgens voor wat betreft de woonbestemmingen juridisch-planologisch vertaald in het ontwerpbestemmingsplan "Bebouwde kommen; herziening 2019".

Omdat dit bestemmingsplan niet voorzag in een regeling voor die locaties die geen woonbestemming hebben, maar wel een woonfunctie kennen, is besloten het ontwerpbestemmingsplan in te trekken en voorliggend bestemmingsplan in procedure te brengen. In voorliggend bestemmingsplan zijn zowel de woonbestemmingen als de bestemmingen met de woonfunctie daar waar nodig aangepast aan het "Beleid toevoegen woningen".

1.2 Plangebied

Onderhavig bestemmingsplan is een partiële herziening van de regels en de verbeelding van de bestemmingsplannen 'Son Zuid', 'Gentiaan', 'Breugel', 'Son Midden', 'Son Centrum', 'Driehoek' (inclusief het bestemmingsplan 'Bebouwde kommen;herziening 2017') en de bestemmingsplannen 'Sonniuspark; Herziening 2017', 'Sonniuswijk 41' en 'Son Midden, H. Veenemanstraat 8/8A'. Aangezien de herziening betrekking heeft op de regels van de vigerende bestemmingsplannen, is het plangebied van deze herziening gelijk aan de gezamenlijke plangebieden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0848.BP153BEBOUWDEKOM-ON01_0001.png"

Afbeelding 1: plangebied

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

In onderstaande tabel zijn de vigerende bestemmingsplannen opgenomen waarvoor

voorliggende herziening geldt.

Onherroepelijk
 
Son Zuid   10 maart 2010   10 juni 2010
 
Gentiaan   1 juli 2010   11 maart 2011
 
Breugel   15 juli 2010   21 oktober 2010
 
Son Midden   28 oktober 2010   14 december 2011
 
Son Centrum   31 maart 2011   23 mei 2012
 
Driehoek   27 januari 2011   2 mei 2012
 
Bebouwde kommen; herziening 2017   21 december 2017   1 maart 2018

 
Sonniuspark; Herziening 2017
 
21 december 2017   29 maart 2018  
Sonniuswijk 41
 
26 juni 2014   30 oktober 2014  
Son Midden; H. Veenemanstraat 8/8A
 
5 november 2014   1 januari 2015  

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

In voorliggend bestemmingsplan is het 'Beleid toevoegen woningen' vertaald. De vertaling van het beleid bestaat eruit dat:

  • 1. voor de percelen met de bestemming 'Wonen - Boswonen' een bouwvlak is opgenomen. In de regels is vervolgens bepaald dat per bouwvlak één vrijstaande woning is toegestaan;
  • 2. een definitie voor het begrip 'wonen' is opgenomen;
  • 3. daar waar nodig de toevoeging is aangebracht dat het aantal woningen niet meer mag bedragen dan bestaand.

Hoofdstuk 3 Haalbaarheid

3.1 Beleidskader

De voorgenomen aanpassing van de bestemmingsplannen moet passen binnen het vigerende beleid op nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau.

De aanpassingen aan de verbeelding en regels betreffen echter geen ontwikkelingen binnen het stedelijk gebied waardoor een beleidsmatige afweging niet noodzakelijk is. Voorliggende herziening betreft uitsluitend een doorvertaling van het 'Beleid toevoegen woningen' dat op 16 oktober 2018 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

3.2 Milieu- en omgevingsaspecten

Het direct toevoegen van woningen wordt onmogelijk gemaakt middels de doorvertaling van het 'Beleid toevoegen woningen'. De doorvertaling van het 'Beleid toevoegen woningen' leidt niet tot nieuwe ontwikkelingen die getoetst dienen te worden. Toetsing aan milieu- en omgevingsaspecten is gezien het voorgaande niet aan de orde.

Het uitvoeren van een milieueffectrapportage is gezien het voorgaande eveneens niet aan de orde.

3.3 Financiële uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan 'Herziening bepaling wonen 2019' betreft een doorvertaling van het 'Beleid toevoegen woningen'. Er worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Aan deze actualisering zijn voor de gemeente geen financiële consequenties verbonden.

3.4 Procedures

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening bepaling wonen 2019’ zal de procedure van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen. In dat kader zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter visie worden gelegd, waarbij gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen. De resultaten van de voorgenoemde procedures zullen later worden ingevoegd.