direct naar inhoud van 7.3 Beschrijving van de bestemmingen
Plan: Maastricht-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpMtrichtWest-vg01

7.3 Beschrijving van de bestemmingen

Artikel 3 Agrarisch

In deze bestemming zijn de gronden opgenomen waar nog agrarisch grondgebruik plaatsvindt. Gebouwen zijn niet toegestaan. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen niet hoger zijn dan 1 meter. De bestemming is vooral gericht op extensief gebruik en het behouden van een zekere mate van openheid alsmede het behoud van de landschapselementen.

Artikel 4 Bedrijf

Onder deze bestemming zijn de bestaande verspreid liggende bedrijven gelegen. Het gaat om bedrijvigheid die over het algemeen binnen een woongebied aanvaardbaar is. Voor een aantal locaties is expliciet aangegeven welke vorm van bedrijvigheid is toegestaan. Voor andere locaties geldt dat hier een willekeurig bedrijf uit de milieucategorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten is toegestaan.

Gebouwen zijn enkel binnen het bouwvlak toegestaan, behoudens voor zover het betreft additionele voorzieningen.

Op de verbeelding is aangegeven aan welk bebouwingspercentage moet worden voldaan. Tevens staat de maximale goothoogte op de verbeelding vermeld. Bedrijfswoningen zijn enkel toegestaan voor zover deze op de verbeelding staan aangeduid. Voor bijgebouwen en additionele voorzieningen zijn in de planregels maatvoeringseisen opgenomen.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 5 Bedrijventerrein

Binnen dit artikel is het bedrijventerrein Hazendans geregeld. Toegestaan zijn bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten.

Gebouwen zijn enkel binnen het bouwvlak toegestaan, behoudens voor zover het betreft additionele voorzieningen.

Op de verbeelding is aangegeven aan welk bebouwingspercentage moet worden voldaan. Tevens staat de maximale goothoogte op de verbeelding vermeld. Per bedrijf is maximaal 1 bedrijfswoning toegestaan. Voor additionele voorzieningen zijn in de planregels maatvoeringseisen opgenomen.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 6 Centrum

Binnen de bestemming centrum zijn de buurtwinkelcentra Keurmeestersdreef Belfort, Clavecymbelstraat Caberg en Daalhof, de buurtsteunpunten Volksplein Mariaberg, Pottenberg en Malpertuis alsmede de bijzondere concentratie Koopcenter Carré gelegen. Voor de terminologie is aangesloten bij de gemeentelijke Detailhandelsnota 2008.

Binnen deze centra zijn diverse voorzieningen toegestaan. Horeca is evenwel uitsluitend toegelaten op de locaties waar deze is aangeduid. Op plekken waar de aanduiding 'wonen' op de verbeelding is opgenomen is slechts de woonfunctie toegestaan.

Op de verbeelding is aangegeven aan welk bebouwingspercentage moet worden voldaan bij het oprichten van bouwwerken. Nieuwbouw van hoofdgebouwen is niet toegestaan, tenzij het vervangende nieuwbouw betreft. De bestaande hoofdgebouwen mogen bij recht ook niet worden uitgebreid. De inhoud van woningen dient ten minste 200 m3 te bedragen.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 7 Gemengd

De bestemming Gemengd ziet toe op een aantal locaties waar meerdere functies bijeen gelegen zijn, zonder dat sprake is van een centrumfunctie.

Binnen deze bestemming zijn diverse voorzieningen toegestaan. Horeca is evenwel uitsluitend toegelaten op de locaties waar deze is aangeduid. De woonfunctie is overal toegestaan, tenzij anders aangeduid op de verbeelding. Voor een aantal functies zoals detailhandelsvestigingen en praktijkruimten zijn plekken aangeduid waar deze gevestigd mogen worden.

Nieuwbouw van hoofdgebouwen is niet toegestaan, tenzij het vervangende nieuwbouw betreft. De bestaande hoofdgebouwen mogen bij recht ook niet worden uitgebreid. De inhoud van woningen dient ten minste 200 m3 te bedragen. Voor additionele voorzieningen zijn in de planregels maatvoeringseisen opgenomen.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 8 Groen

In deze bestemming is het structureel groen geregeld. Gebouwen zijn niet toegestaan, behoudens additionele voorzieningen, een verenigingslokaal en een gebouw ten behoeve van volkstuinencomplexen. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegelaten waarbij de bouwhoogte is afgestemd op het type bouwwerk.

Artikel 9 Maatschappelijk

Binnen deze bestemming zijn de verspreid gelegen maatschappelijke voorzieningen geregeld. Enkele voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding op de verbeelding. Het betreft een kinderboerderij, onderwijsinstellingen, kinderopvang, gezondheidszorg, een apotheek, een begraafplaats, woonvoorzieningen en een sporthal.

Gebouwen zijn enkel binnen het bouwvlak toegestaan, behoudens voor zover het betreft additionele voorzieningen.

Op de verbeelding is aangegeven aan welk bebouwingspercentage moet worden voldaan. Tevens staat de maximale goothoogte op de verbeelding vermeld. Bedrijfswoningen zijn enkel toegestaan voor zover deze op de verbeelding staan aangeduid. Voor bijgebouwen en additionele voorzieningen zijn in de planregels maatvoeringseisen opgenomen.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 10 Natuur

De bestemming natuur ziet toe op de gronden met een in hoofdzaak ecologische functie.

Gebouwen zijn niet toegestaan. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen niet hoger zijn dan 1 meter. De bestemming is vooral gericht op extensief gebruik.

Tevens is ter bescherming van de natuurfunctie een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden.

Artikel 11 Recreatie

Binnen de bestemming recreatie zijn dagrecreatievoorzieningen toegestaan alsmede, ter plaatse van de aanduiding op de verbeelding, een speeltuin respectievelijk een verenigingslokaal.

Gebouwen zijn enkel binnen het bouwvlak toegestaan.

Op de verbeelding staat de maximaal toegelaten goothoogte vermeld. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegelaten waarbij de bouwhoogte is afgestemd op het type bouwwerk.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 12 Sport

De bestemming Sport regelt de speel- en sportaccommodaties.

Gebouwen zijn enkel binnen het bouwvlak toegestaan.

Op de verbeelding staat de maximaal toegelaten goothoogte vermeld. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegelaten waarbij de bouwhoogte is afgestemd op het type bouwwerk.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 13 Verkeer

In deze bestemming zijn de wegen en verblijfsgebieden geregeld. Gebouwen zijn alleen toegestaan voor zover het additionele voorzieningen betreft. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegelaten waarbij de bouwhoogte varieert naar gelang het type bouwwerk.

Artikel 14 Water

Binnen de bestemming Water zijn de bestaande wateren met bijbehorende voorzieningen opgenomen. Gebouwen zijn alleen toegestaan voor zover het additionele voorzieningen betreft. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegelaten tot een hoogte van maximaal 2 m.

Artikel 15 Wonen

Binnen deze bestemming zijn de locaties opgenomen waar de woonfunctie de boventoon voert. Het gaat om zowel grondgebonden woningen, gestapelde woningen als woonwagens. Overige functies die ter plaatse zijn toegestaan, zijn expliciet opgenomen op de verbeelding. Dit geldt niet voor aan-huis-verbonden beroepen die overal zijn toegestaan, wanneer de woonfunctie blijft overwegen.

Bestaande hoofdgebouwen mogen niet worden uitgebreid. Het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan aangegeven op de verbeelding. Nieuwbouw is uitsluitend toegestaan voor zover dit is aangeduid op de verbeelding. Voor woonwagens zijn de maatvoeringsregels in de planregels vermeld.

Via afwijking kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.

Artikel 16 Wonen - Uit te werken

In deze bestemming zijn de gronden bij het Erfprinsbastion geregeld. Het betreft een uit te werken bestemming. Binnen deze bestemming zijn zowel grondgebonden woningen, gestapelde woningen als woonwagens toegestaan. De maatvoeringen worden nader in het uitwerkingsplan geregeld. Er is een bouwverbod opgenomen dat niet mag worden gebouwd tenzij een uitwerkingsplan is vastgesteld. Van dit bouwverbod kan onder voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 17 Leiding - Gas

Deze dubbelbestemming voorziet in de bescherming van de bestaande hogedruk aardgasleiding met bijbehorende onderhoudsstrook van 4 meter ter weerszijden van deze leiding. Bouwwerken ten behoeve van de overige op deze gronden liggende bestemmingen zijn enkel toegestaan via een afwijkingsregeling. Hierbij dient de leidingbeheerder te worden gehoord. Tevens is opgenomen een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden. Voor een aantal activiteiten die de leiding kunnen bedreigen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij de toetsing wordt advies bij de leidingbeheerder ingewonnen.

Artikel 18 Waarde - Maastrichts erfgoed

Binnen deze dubbelbestemming is het Maastrichts erfgoed geregeld. Hier wordt volstaan met te verwijzen wat hierover in Hoofdstuk 6 Maastrichts Planologisch Erfgoed (MPE) is gezegd.

Artikel 19 Waterstaat - Waterlopen

In deze dubbelbestemming is de bescherming en onderhoudstrook van de hier gelegen waterloop geregeld. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van de bestemming. Via omgevingsvergunning kan medewerking worden verleend om te bouwen ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen.