direct naar inhoud van Regels
Plan: Beheersverordening reguleren onbenutte plancapaciteit wonen
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0983.BHV201901CAPWONEN-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Algemene bepalingen

Binnen het besluitgebied van de 'Beheersverordening reguleren onbenutte plancapaciteit wonen' blijven de regels en verbeeldingen van de beheersverordeningen, zoals vastgesteld conform onderstaand overzicht, van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening en met dien verstande dat:

 • a. de regels als opgenomen in Artikel 2 en Artikel 3 gelden voor alle in dit artikel (Artikel 1) genoemde beheersverordeningen, net als de regels in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4;
 • b. voor wat betreft de regels in Artikel 4 en Artikel 5 geldt dat die regels slechts van toepassing zijn voor de in dit artikel (Artikel 1) genoemde beheerverordeningen, voor zover dat in dit artikel (navolgende tabellen) is aangegeven.

Beheersverordening   Vastgesteld   Zie voor wijzigingen navolgend artikel  
Arcen Dorp   27 januari 2016   Artikel 4  
Venlo Noord   30 september 2015   Artikel 5  

Artikel 2 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

2.1 beheersverordening:

de beheersverordening 'Beheersverordening reguleren onbenutte plancapaciteit wonen' met identificatienummer NL.IMRO.0983.BHV201901CAPWONEN-VA01 van de gemeente Venlo.

2.2 bedrijfswoning en/of dienstwoning

Een woning in of bij een bouwwerk of terrein, die alleen is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het bijbehorende bouwwerk of terrein noodzakelijk is.

2.3 bestaande legale situatie:

op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beheersverordening overeenkomstig de tot dat moment geldende beheersverordening, dan wel een daartoe strekkende (omgevings)vergunning in afwijking van die beheersverordening, bestaande situatie.

2.4 bouwlaag:

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en - in de regels van deze verordening - een onderbouw, zolder, dakopbouw of setback.

2.5 huishouden:

de bewoning van een woning door:

 • a. één persoon;
 • b. twee of meerdere personen in de vorm van een samenlevingsverband, die een duurzame (gemeenschappelijke) huishouding voeren of willen voeren, waar bij een gemeenschappelijke huishouding sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan, waaronder geen kamerbewoning begrepen.
2.6 onderbouw/souterrain/kelder:

Een gedeelte van een gebouw dat maximaal 1,50 m boven peil is gelegen.

2.7 setback:

Een dakopbouw die gelegen is op ten minste 2,00 m achter de doorgetrokken voorgevel van een gebouw.

2.8 vervangende nieuwbouw

het op hetzelfde perceel bouwen van een woning na sloop van een bestaande woning.

2.9 wonen:

het gehuisvest zijn in een woning.

2.10 woning / wooneenheid:

Een zelfstandig (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

2.11 zolder/dakopbouw:

Opbouw van de bovenste bouwlaag voor zover gelegen binnen de snijlijnen van een schuin dak, uitgaande van een maximale dakhelling van 60°.

Artikel 3 Wijze van meten

Niet van toepassing

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 4 Herziening regels beheersverordening Arcen Dorp

De regels van deze beheersverordening worden gewijzigd als hierna beschreven.

4.1 Begrippen

Het begrip 'bedrijfswoning / dienstwoning' en de bijbehorende begripsomschrijving als opgenomen in artikel 1 van de beheersverordening Arcen Dorp wordt vervangen door het begrip en de bijbehorende begripsomschrijving als opgenomen in artikel 2.2.

4.2 Bestemming Gemengd

Aan artikel 6.1 wordt als artikel 6.1.1 toegevoegd: 'Ten aanzien van het wonen als bedoeld in artikel 6.1 sub a en b geldt dat dit slechts is toegestaan voor zover sprake is van één of meer legale bestaande woningen in het pand en met dien verstande dat voor het wonen op de verdieping(en) als bedoeld in artikel 6.1 sub a geldt dat maximaal één woning per bouwlaag is toegestaan'.

4.3 Bestemming Wonen
 • a. aan artikel 15.2.2 wordt als sublid toegevoegd: 'bij vervangende nieuwbouw en het verbouwen van een bestaande woning blijft de bestaande legale bebouwingstypologie (gestapeld, boven- en benedenwoning, grondgebonden) gehandhaafd en is bij bestaande legale gestapelde bebouwing maximaal één woning per bouwlaag toegestaan';
 • b. aan artikel 15.2.2 wordt als sublid toegevoegd: 'ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' geldt dat maximaal één woning per bouwlaag is toegestaan'.

Artikel 5 Herziening regels beheersverordening Venlo Noord

De regels van deze beheersverordening worden gewijzigd als hierna beschreven.

5.1 Begrippen

Het begrip 'bedrijfswoning / dienstwoning' en de bijbehorende begripsomschrijving als opgenomen in artikel 1 van de beheersverordening Venlo Noord wordt vervangen door het begrip en de bijbehorende begripsomschrijving als opgenomen in artikel 2.2.

5.2 Bestemming Bedrijf

Artikel 3. 1 sub f wordt gewijzigd in: 'ter plaatse van de aanduiding 'wonen': wonen, mits sprake is van één of meer legale bestaande woningen in het pand en met dien verstande dat in dat geval maximaal één woning per bouwlaag is toegestaan'.

5.3 Bestemming Dienstverlening
 • a. artikel 4.1 sub c wordt gewijzigd in: 'bovenwoningen, mits sprake is van één of meer legale bestaande woningen in het pand';'
 • b. artikel 4.2.1, sub b wordt gewijzigd in: 'er mogen geen nieuwe woningen worden opgericht met uitzondering van vervangende nieuwbouw ter plaatse van bestaande woningen, waarbij dan maximaal één woning per bouwlaag is toegestaan';
5.4 Bestemming Gemengd
 • a. artikel 5.1 sub e wordt gewijzigd in: 'wonen in de vorm van gestapelde woningen, mits sprake is van één of meer legale bestaande woningen in het pand';
 • b. artikel 5.2.1, sub b wordt gewijzigd in: 'er mogen geen nieuwe woningen worden opgericht met uitzondering van vervangende nieuwbouw ter plaatse van bestaande woningen, waarbij dan maximaal één woning per bouwlaag is toegestaan';
5.5 Bestemming Wonen
 • a. aan artikel 9.2.2 wordt als sublid toegevoegd: 'bij vervangende nieuwbouw en het verbouwen van een bestaande woning blijft de bestaande legale bebouwingstypologie (gestapeld, boven- en benedenwoning, grondgebonden) gehandhaafd en is bij bestaande legale gestapelde bebouwing maximaal één woning per bouwlaag toegestaan';
 • b. aan artikel 9.2.2 wordt als sublid toegevoegd: 'ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' geldt dat maximaal één woning per bouwlaag is toegestaan'.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Meer woningen per verdieping

Daar waar op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beheersverordening overeenkomstig de tot dat moment geldende beheersverordening, dan wel een daartoe strekkende (omgevings)vergunning in afwijking van die beheersverordening, meer woningen aanwezig zijn dan toegelaten op grond van de regels als opgenomen in Hoofdstuk 2 van deze regels, mag het aantal legale bestaande woningen als het maximum toelaatbare aantal woningen worden aangehouden.

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

8.1 Meer woningen per verdieping

Daar waar op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beheersverordening overeenkomstig de tot dat moment geldende beheersverordening, dan wel een daartoe strekkende (omgevings)vergunning in afwijking van die beheersverordening, meer woningen aanwezig zijn dan toegelaten op grond van de regels als opgenomen in Hoofdstuk 2 van deze regels, mag het aantal legale bestaande woningen als het maximum toelaatbare aantal woningen worden aangehouden.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van deze beheersverordening, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beheersverordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepaling van die beheersverordening.
9.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met die beheersverordening strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van deze beheersverordening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de voorheen geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van die beheersverordening.

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de 'Beheersverordening reguleren onbenutte plancapaciteit wonen'