direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE REGELS
Plan: Reparatieplan Landelijk Gebied 2017
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1598.ReparatieBPLG2017-va01

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

Bijlage 1 Specifiek toegestane bedrijven binnen 'Bedrijf' (bijlage 3)

Lijst van specifiek toegestane bedrijven binnen de bestemming
'Bedrijf'

In de tabel wordt het volgende bedrijf toegevoegd.

Adres   Omschrijving van de bedrijven   Milieu-
categorie  
Julianaweg 6   Sloop-/loonbedrijf   3.1.  

Bijlage 2 Specifieke toetsingscriteria ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie (bijlage 4)

In de tabel wordt bij Zorgfunctie in de tweede kolom de derde zin geschrapt en vervangen door de volgende zin: ' Ten behoeve van de huisvesting van de zorgbehoevenden mag een kleinschalig nachtverblijf/logeeropvang voor maximaal 5 personen worden gerealiseerd.'

In de tabel wordt aan 'Niet-agrarische bedrijvigheid als bedoeld in bijlage 2' het volgende toegevoegd: ', uitsluitend voorzover het bedrijvigheid in de milieucategorieën 1 en 2 betreft.'

In de tabel worden bij Bed and Breakfast in de tweede kolom de eerste twee zinnen geschrapt en vervangen door:

'Logiesverblijven moeten in de bestaande bebouwing worden ondergebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande entree. Er mogen, al dan niet in combinatie met ten hoogste één gezamenlijke ruimte van 100 m², maximaal 6 logiesverblijven voor ten hoogste 2 personen per logiesverblijf worden gerealiseerd met elk een oppervlakte van ten hoogste 40 m², waarbij in de kamers geen zelfstandige kookgelegenheden mogen worden aangebracht.'