direct naar inhoud van Regels
Plan: Huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal' met identificatienummer NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting-ON01.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassingregel

Dit bestemmingsplan is van toepassing op de bestemmingsplannen, zoals opgenomen in Bijlage 1 Overzicht onderliggende ruimtelijke plannen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Algemene afwijkingsregels

3.1 Vervallenverklaring huisvesting arbeidsmigranten en kamerbewoning

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan vervallen de hieronder opgesomde (algemene) afwijkingsregels van het Reparatie- en veegbestemmingsplan Buitengebied Leudal 2016 betrekking tot 'huisvesting arbeidsmigranten en woonurgenten' en 'kamerbewoning':

 • artikel 3.6.6
 • artikel 4.6.6
 • artikel 5.6.6
 • artikel 6.6.6
 • artikel 7.6.6
 • artikel 8.6.2
 • artikel 29.6.4
 • artikel 52.6
3.2 Vervallenverklaring kamerbewoning

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan komen de algemene afwijkingsregels van het Woonkernenplan Leudal 2017 met betrekking tot “kamerbewoning”, als opgenomen in artikel 40.6, te vervallen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
4.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als regels van het bestemmingsplan 'Huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal'.