direct naar inhoud van Planregels
Plan: Wijzigingsplan Boekelseweg 35, Handel
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.WPBoekelseweg35-ON01

Planregels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan “Wijzigingsplan Boekelseweg 35, Handel” met identificatienummer NL.IMRO.1652.WPBoekelseweg35-ON01 van de gemeente Gemert-Bakel.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

1.3 Overige begrippen

Op dit wijzigingsplan zijn de begrippen uit de regels van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2010 " van toepassing. De planregels van dit bestemmingsplan zijn opgenomen in bijlage 1 bij de regels.

Artikel 2 Wijze van meten

Op dit wijzigingsplan is de wijze van meten uit de regels van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2010" van toepassing.

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

Ter plaatse van de voor "Agrarisch" aangewezen gronden zijn de 'Bestemmingsregels' van de bestemming "Agrarisch- Agrarisch bedrijf" uit de regels van het "Gemert-Bakel Buitengebied 2010 " van toepassing.

Artikel 4 Agrarisch – Agrarisch bedrijf

Ter plaatse van de voor "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" aangewezen gronden zijn de 'Bestemmingsregels' van de bestemming "Agrarisch- Agrarisch bedrijf" uit de regels van het "Gemert-Bakel Buitengebied 2010 " van toepassing.

Artikel 5 Waarde-Archeologie

Ter plaatse van de voor "waarde - archeologie" aangewezen gronden zijn de 'Bestemmingsregels' van de bestemming "Agrarisch- Agrarisch bedrijf" uit de regels van het "Gemert-Bakel Buitengebied 2010 " van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Op dit wijzigingsplan zijn de Algemene regels uit de regels van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2010 " van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel 3 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
6.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan 'Wijzigingsplan Boekelseweg 35, Handel'.