direct naar inhoud van Artikel 3 Natuur
Plan: CO2 distributienetwerk Bentwoud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1672.BPBH20100001-VG01

Artikel 3 Natuur

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bosgebied;
 • b. gras- en ruigtegebieden;
 • c. beheer door begrazing;
 • d. het behoud en ontwikkeling van de actuele en potentiĆ«le natuur- en landschapswaarden;
 • e. tijdelijke opslag van bagger als gevolg van normaal onderhoud en beheer;

alsmede voor:

 • f. water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.
3.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van maximaal 3m, worden gebouwd.

3.3 Aanlegvergunning
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
  • 2. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige dijken of taluds;
  • 3. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
  • 4. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het verwijderen van oevervegetaties;
  • 5. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige waterlopen;
  • 6. het aanbrengen van verharde wandel- en fietspaden en overige verhardingen;
  • 7. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen.

 • b. Het verbod als bedoeld in lid 3 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
  • 1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • 3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
  • 4. worden uitgevoerd in het kader van het inrichtingsplan voor het Bentwoud.

 • c. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 2.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.