direct naar inhoud van Artikel 4 Recreatie
Plan: CO2 distributienetwerk Bentwoud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1672.BPBH20100001-VG01

Artikel 4 Recreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De als 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bosgebied;
 • b. gras- en ruigtegebieden;
 • c. het behoud, herstel en ontwikkeling van de actuele en potentiële natuur- en landschapswaarden;
 • d. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;
 • e. speelweides en speelbos;
 • f. herdenkingsbos;
 • g. houtoogst als vorm van medegebruik;
 • h. tijdelijke opslag van bagger als gevolg van normaal onderhoud en beheer;

alsmede voor:

 • i. wandel-, fiets- en ruiterpaden en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.
4.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
 • b. voor het bouwen geldt het volgende:

  max. aantal per bestemmingsvlak   max. inhoud   max.opp.   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
erf- of terreinafscheidingen           2m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde           3m  
4.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in 4.2onder b voor de bouw van een stalruimte/een kraal, met inachtneming van het volgende:

 • a. de stalruimte/de kraal dient noodzakelijk te zijn voor de grazers die worden ingezet voor het beheer van het Bentwoud;
 • b. het oppervlak van de stalruimte/de kraal mag niet meer bedragen dan 500m2.
4.4 Aanlegvergunning
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige dijken of taluds;
  • 2. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
  • 3. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het verwijderen van oevervegetaties.

 • b. Het verbod als bedoeld in 4.4 onder a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
  • 1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • 3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
  • 4. worden uitgevoerd in het kader van het inrichtingsplan voor het Bentwoud.

 • c. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 4.4 onder a zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind
4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 wro-zone - wjizigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders zijn met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd de bestemming van de gronden, ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 2", te wijzigen ten behoeve van het recreatieconcentratiepunt, ontsluitingswegen, een parkeerterrein voor de golfbaan en een rotonde/viaduct met inachtneming van het volgende:

 • a. indien de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de aanleg van de ontsluitingsweg van de golfbaan, het parkeerterrein, geldt het volgende:
  • 1. de ontsluitingsweg dient uitsluitend te worden aangelegd voor de ontsluiting van de golfbaan;
  • 2. het oppervlak van het parkeerterrein ten behoeve van het recreatieconcentratiepunt en de golfbaan mag ten hoogste 1,5 ha mag bedragen en dient aansluitend aan het recreatieconcentratiepunt en de ontsluitingsweg voor de golfbaan te worden gerealiseerd;
 • b. indien de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de aanleg van het recreatieconcentratiepunt, de bijbehorende ontsluitingsweg en het viaduct/rotonde, geldt het volgende:
  • 1. de ontsluitingsweg dient uitsluitend te worden aangelegd voor de ontsluiting van het recreatieconcentratiepunt;
  • 2. de rotonde/het viaduct dient te worden gerealiseerd ten zuiden van de HSL-pergola en in verband met de aanleg van het recreatieconcentratiepunt;
  • 3. de hoogte van het viaduct (gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant van het wegdek van het viaduct) mag niet meer bedragen dan 6 m; de hoogte van hekwerken op het viaduct mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • 4. het recreatieconcentratiepunt is bedoeld voor het situeren van de centrale bebouwde voorzieningen voor het Bentwoud; het totale oppervlak aan bebouwing mag niet meer den 4.000 m2 bedragen;
  • 5. binnen het recreatieconcentratiepunt zijn dagrecreatieve voorzieningen, zoals een manege, een informatie- of bezoekerscentrum en een locatie voor fiets- en kano- of roeibootverhuur en evenementen toegestaan;
  • 6. binnen het recreatieconcentratiepunt is tevens horeca toegestaan, zoals een uitspanning met een café-restaurant en een terras en een opslagruimte/kantoor voor het dagelijks beheer van het Bentwoud;
  • 7. binnen het recreatieconcentratiepunt is geen bedrijfswoning toegestaan tenzij dit noodzakelijk is vanwege permanent toezicht op dieren;
  • 8. planwijziging wordt niet toegepast voor de functies congrescentrum en hotel;
  • 9. functies die naar aard en omvang gelijk zijn aan de onder 5 en 6 genoemde functies, zijn binnen het recreatieconcentratiepunt eveneens toegestaan, met dien verstande dat de functies dienen te passen binnen de doelstellingen van het Bentwoud, zoals verwoord in het Bosplan (1995) en geen afbreuk mogen doen aan het karakter van het Bentwoud.
4.5.2 wro-zone - wijzigingsgebied 3

Burgemeester en wethouders zijn met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd de bestemming van de gronden, ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 3", te wijzigen ten behoeve van het recreatieconcentratiepunt, ontsluitingswegen, een parkeerterrein voor de golfbaan en een rotonde/viaduct met inachtneming van het volgende:

 • a. indien de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de aanleg van de ontsluitingsweg van de golfbaan, het parkeerterrein, geldt het volgende:
  • 1. de ontsluitingsweg dient uitsluitend te worden aangelegd voor de ontsluiting van de golfbaan;
  • 2. het oppervlak van het parkeerterrein ten behoeve van het recreatieconcentratiepunt en de golfbaan mag ten hoogste 1,5 ha mag bedragen en dient aansluitend aan het recreatieconcentratiepunt en de ontsluitingsweg voor de golfbaan te worden gerealiseerd;
 • b. indien de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de aanleg van het recreatieconcentratiepunt, de bijbehorende ontsluitingsweg en het viaduct/rotonde, geldt het volgende:
  • 1. de ontsluitingsweg dient uitsluitend te worden aangelegd voor de ontsluiting van het recreatieconcentratiepunt;
  • 2. de rotonde/het viaduct dient te worden gerealiseerd ten zuiden van de HSL-pergola en in verband met de aanleg van het recreatieconcentratiepunt;
  • 3. de hoogte van het viaduct (gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant van het wegdek van het viaduct) mag niet meer bedragen dan 6 m; de hoogte van hekwerken op het viaduct mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • 4. het recreatieconcentratiepunt is bedoeld voor het situeren van de centrale bebouwde voorzieningen voor het Bentwoud; het totale oppervlak aan bebouwing mag niet meer den 4.000 m2 bedragen;
  • 5. binnen het recreatieconcentratiepunt zijn dagrecreatieve voorzieningen, zoals een manege, een informatie- of bezoekerscentrum en een locatie voor fiets- en kano- of roeibootverhuur en evenementen toegestaan;
  • 6. binnen het recreatieconcentratiepunt is tevens horeca toegestaan, zoals een uitspanning met een café-restaurant en een terras en een opslagruimte/kantoor voor het dagelijks beheer van het Bentwoud;
  • 7. binnen het recreatieconcentratiepunt is geen bedrijfswoning toegestaan tenzij dit noodzakelijk is vanwege permanent toezicht op dieren;
  • 8. planwijziging wordt niet toegepast voor de functies congrescentrum en hotel;
  • 9. functies die naar aard en omvang gelijk zijn aan de onder 5 en 6 genoemde functies, zijn binnen het recreatieconcentratiepunt eveneens toegestaan, met dien verstande dat de functies dienen te passen binnen de doelstellingen van het Bentwoud, zoals verwoord in het Bosplan (1995) en geen afbreuk mogen doen aan het karakter van het Bentwoud.