direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluplan wonen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1676.00290Bpp-VA01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Parapluplan wonen met identificatienummer NL.IMRO.1676.00290Bpp-VA01 van de gemeente Schouwen-Duiveland.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 onzelfstandige wooneenheid

wooneenheid die niet voldoet aan de begripsbepaling zelfstandige wooneenheid.

1.4 zelfstandige wooneenheid

wooneenheid die een eigen toegang heeft en die door één huishouden kan worden bewoond zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen (zoals badruimte, toilet en keuken) buiten de wooneenheid.

Artikel 2 Reikwijdte

Aan de regels dan wel de voorschriften van de bestemmingsplannen die gelden op de gronden die zijn opgenomen op de verbeelding van het plan wordt artikel 3 toegevoegd, voor het overige blijven de regels dan wel voorschriften en de verbeelding onverminderd van toepassing.

tabel 2.1 bestemmingsplannen die (geheel of gedeeltelijk) vallen in het plangebied van dit plan.

Naam bestemmingsplan   IMRO planidentificatienummer  
Buitengebied   NL.IMRO.1676000000217BpaBU-  
Bebouwde kom Brouwershaven, Dreischor en Noordgouwe   NL.IMRO.1676.00064BpAwk-vast  
Bestemmingsplan bebouwde kom Zierikzee   NL.IMRO.1676000000215BpaZZ-  
Bebouwde Kom Poortambacht   NL.IMRO.1676.00015BpAwk-vast  
Bedrijventerreinen Zierikzee 2014   NL.IMRO.1676.00088BpAbt-va01  
Bestemmingsplan bebouwde kom Bruinisse   NL.IMRO.1676.00026BpAwk-va01  
Woningbouw Riekusweel IV   NL.IMRO.1676.00023BpUbp-vast  
Dreef Bruinisse   NL.IMRO.1676.00266BphBR-VA01  
Zonnemaire Ouwerkerk Sirjansland   NL.IMRO.1676.00048BpAwk-vast  
Heereweg 33-35-37 te Noordgouwe   NL.IMRO.1676.00028BpGhp-vast  

2 Algemene regels

Artikel 3 Algemene gebruiksregel wonen

3.1 Bewoning door één huishouden

Tot een gebruik strijdig met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming wordt in ieder geval gerekend: bewoning van een woning door meer dan één huishouden.

3.2 Uitzonderingen bewoning door één huishouden

In afwijking van artikel 3.1 geldt voor de woningen opgenomen in Bijlage 1, dat:

a) de woning bewoond mag worden door meer dan één huishouden;

b) een verandering van het bestaande gebruik van de woning niet mag leiden tot een toename van het aantal onzelfstandige wooneenheden zoals aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht gebruik
  • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
  • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 5.1, onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
  • c. indien het gebruik, bedoeld in lid 5.1, onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
5.2 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
  • a. Lid 5.1, onder a, is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan;
  • b. Lid 5.1, onder a, is ook niet van toepassing op het gebruik dat in strijd is met het bepaalde in het voorbereidingsbesluit 'Wonen in bestemmingsplannen' (NL.IMRO.1676.00285Vbb-VA01).

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Parapluplan wonen.