direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Parapluplan wonen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1676.00290Bpp-VA01

Toelichting

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Al geruime tijd nemen wij bij de vaststelling van bestemmingsplannen de regeling op dat woningen die in het plangebied vallen alleen gebruikt mogen worden voor de huisvesting van één huishouden. Van een huishouden is kort samengevat sprake als er een zekere mate van continuïteit in de samenstelling is en er een onderlinge (sociale) verbondenheid tussen de bewoners bestaat. In een aantal voornamelijk oudere bestemmingsplannen is niet vastgelegd dat een woning bestemd is voor één huishouden, waardoor ook andere woonvormen rechtstreeks zijn toegelaten. Hierbij valt te denken aan kamerverhuur en de huisvesting van tijdelijke medewerkers (waaronder arbeidsmigranten). Een woning kan dus feitelijk bewoond worden door meerdere, afzonderlijke huishoudens.

In de afgelopen periode heeft de ingebruikname van woningen door meerdere huishoudens in de gebieden waar dit volgens het bestemmingsplan (nog) is toegestaan een behoorlijke vlucht genomen. Dit heeft geleid tot ongewenste gevolgen voor de omgeving.

De ontwikkelingen maken het wenselijk dat ook in de resterende bestemmingsplannen vastgelegd wordt dat woningen niet in gebruik mogen worden genomen door meerdere huishoudens.

1.2 Paraplubestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Parapluplan wonen' van de gemeente Schouwen-Duiveland is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. In dit paraplubestemmingsplan worden in één keer meerdere bestemmingsplannen herzien om één onderwerp te regelen. Het plan zorgt voor een uniforme regeling voor het gebruik van alle woningen in onze gemeente.

1.3 Plangebied

Het parapluplan heeft betrekking op de gronden van de volgende bestemmingsplannen:

Buitengebied  
Bebouwde kom Brouwershaven, Dreischor en Noordgouwe  
Bestemmingsplan bebouwde kom Zierikzee  
Bebouwde Kom Poortambacht  
Bedrijventerreinen Zierikzee 2014  
Bestemmingsplan bebouwde kom Bruinisse  
Woningbouw Riekusweel IV  
Dreef Bruinisse  
Zonnemaire Ouwerkerk Sirjansland  
Heereweg 33-35-37 te Noordgouwe  

2 Juridische planopzet

2.1 Inleiding

Deze herziening is een bestemmingplan dat één onderdeel (het bewonen van woningen door één huishouden) wil regelen in meerdere plannen. Het bestemmingsplan is opgesteld conform de normen die zijn opgenomen in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. Daarnaast zijn de verplichte bepalingen uit het Besluit ruimtelijke ordening, te weten de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht, opgenomen.

Het parapluplan kent geen bestemmingen, omdat aan de betreffende vigerende bestemmingsplannen alleen een artikel wordt toegevoegd aan de regels. De geldende bestemmingen blijven van kracht. Op de verbeelding zijn dan ook geen bestemmingen opgenomen.

2.2 Planregels

In artikel 2 is opgenomen op welke gronden het bestemmingsplan van toepassing is. Artikel 3 bepaalt dat aan elk geldend bestemmingsplan de bepaling wordt toegevoegd dat een woning alleen gebruikt mag worden voor bewoning door één huishouden.

De regeling in het bestemmingsplan respecteert bestaande rechten met betrekking tot woningen waar reeds meerdere huishoudens gevestigd waren. Woningen die voor de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit uit 2019 legaal in gebruik waren genomen ten behoeve van de huisvesting van meer dan één huishouden, mogen zo in gebruik blijven. De regels sluiten wel een verdere toename uit van het aantal woningen dat bewoond mag worden door meerdere huishoudens.

In de rechtspraak wordt voor wat betreft het begrip huishouden uitgegaan van de betekenis die daaraan in het normale spraakgebruik wordt gegeven: er moet sprake zijn van een zekere onderlinge verbondenheid tussen de bewoners én continuïteit in de samenstelling ervan. Dit is ook wat wij beogen te regelen. In begripsbepaling is om deze reden geen aparte definitie opgenomen van wat onder een huishouden wordt verstaan.

3 Uitvoerbaarheid

3.1 Economische uitvoerbaarheid

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeenteraad verplicht bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Omdat het parapluplan niet voorziet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, Wro, hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Gedurende de voorbereiding van bestemmingsplannen wordt het plan één keer ter inzage gelegd. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen bewoners, bedrijven, dorps- en stadsraden en andere geïnteresseerden of belanghebbenden reageren op het plan. Voorafgaand aan de inzage periode wordt ook overleg gevoerd met andere overheden over het plan. De resultaten van de ter inzage legging kunnen leiden tot aanpassingen, verbeteringen of wijzigingen van het plan. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de resultaten zijn van deze maatschappelijke consultaties.

Tijdens de ter inzage legging is één zienswijze ingediend. De reactie en de bijbehorende beantwoording door de gemeenteraad vindt u in bijlage Antwoordnotitie zienswijzen.

De gemeenteraad heeft als gevolg daarvan bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zij opgenomen in de antwoordnotitie.