direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluplan Geluidzone Avebe
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1680.BUIGELUIDAVEBE-OB01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Parapluplan Geluidzone Avebe' met identificatienummer NL.IMRO.1680.BUIGELUIDAVEBE-OB01 van de gemeente Aa en Hunze.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.6 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.7 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.8 geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.9 geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;

1.10 hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.11 vigerende bestemmingsplannen

Naam bestemmingsplan   Identificatienummer   Vaststelling Raad   Goedkeuring GS  
Buitengebied   NL.IMRO.1680.BUITENGEBIED-VB01   29-09-2016   N.v.t.  
Buitengebied Gasselte   N.v.t.   22-11-1993   28-06-1994  
Inpassingsplan Windpark De Drentsche Monden - Oostermoer   NL.IMRO.0000.EZip15WDMOM-3001   22-09-2016*   N.v.t.  
Gasselternijveen dorp   NL.IMRO.1680.GNV-VB01   16-03-2011   N.v.t.  
Wijzigingsplan Gasselternijveen dorp - Ontsluiting Avebe   NL.IMRO.1680.GNVONTSLUIAVEBE-VB01   19-06-2012**   N.v.t.  
Gasselternijveen-Dorp, Herstructurering Schuttevaerstraat e.o.   NL.IMRO.1680.GNVSCHUT-VG01   17-09-2014   N.v.t.  
Gasselternijveen, Vaart 151, wonen   NL.IMRO.1680.GNVVAART151-VB01   11-05-2017   N.v.t.  
*Het 'Inpassingsplan Windpark De Drentsche Monden - Oostermoer' is vastgesteld, door de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu.
**Het 'Wijzigingsplan Gasselternijveen dorp - Ontsluiting Avebe' is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.  
1.12 voorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

Artikel 2 Schakelbepaling

2.1 herziening verbeelding vigerende bestemmingsplannen

De verbeelding van de vigerende bestemmingsplannen wordt gewijzigd in die zin dat de daarop opgenomen geluidzone van het industrieterrein 'Avebe - Oostermoer' vervalt en de aanduiding 'geluidzone - industrie Avebe' die opgenomen is op de verbeelding van dit bestemmingsplan wordt toegevoegd.

De verbeelding van de vigerende bestemmingsplannen, zoals die luidt voorafgaand aan het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan, blijft voor het overige ongewijzigd van toepassing.

2.2 herziening regels vigerende bestemmingsplannen

De regels van de vigerende bestemmingsplannen worden gewijzigd in die zin dat de regels die betrekking hebben op de geluidzone van het industrieterrein 'Avebe - Oostermoer' vervallen en aan deze regels Artikel 4 van dit bestemmingsplan wordt toegevoegd.

De regels van de vigerende bestemmingsplannen, zoals die luiden voorafgaand aan het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan, blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 2 ALGEMENE REGELS

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Algemene aanduidingsregels

4.1 geluidzone - industrie Avebe

4.1.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie Avebe' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege geluidzoneringsplichtige inrichtingen op het industrieterrein 'Avebe - Oostermoer'.

4.1.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • een op grond van de daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar geluidsgevoelig object, of de uitbreiding daarvan, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevel van dit geluidsgevoelige object niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.

4.1.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken als geluidsgevoelig object.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit, geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 2 jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan

'Parapluplan Geluidzone Avebe'.