direct naar inhoud van Regels
Plan: Wijzigingsplan Stadspolder Kortgene
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1695.WPStadspolder2016-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Inleidende regel

Het bepaalde in:

Artikel 1 Begrippen;

Artikel 2 Wijze van meten;

Artikel 3 Agrarisch;

Artikel 4 Bedrijf;

Artikel 5 Gemengd;

Artikel 6 Groen;

Artikel 7 Recreatie;

Artikel 8 Verkeer;

Artikel 9 Water;

Artikel 10 Wonen;

Artikel 11 Woongebied;

Artikel 12 Leiding - Gas;

Artikel 13 Leiding - Riool;

Artikel 14 Waarde - Archeologie - 4;

Artikel 15 Waarde - Archeologie - 5;

Artikel 16 Waarde - Archeologie - 8;

Artikel 17 Waarde - Archeologie - 9;

Artikel 18 Waterstaat - Waterkering;

Artikel 20 Algemene gebruiksregels;

Artikel 21 Algemene aanduidingsregels;

Artikel 22 Algemene afwijkingsregels;

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels;

van het bestemmingsplan Stadspolder Kortgene van de gemeente Noord-Beveland, blijft onverkort van toepassing op dit wijzigingsplan voor zover niet anders bepaald onder Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels.

Artikel 2 Begrippen

2.1 plan

het Wijzigingsplan Stadspolder Kortgene met identificatienummer NL.IMRO.1695.WPStadspolder2016-VA01 van de gemeente Noord-Beveland.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Gemengd

 • 1. Het bepaalde in artikel 5 Gemengd van het bestemmingsplan Stadspolder Kortgene blijft onverkort van toepassing op dit plan, tenzij hierna anders is bepaald.
 • 2. Voor de toepassing van dit plan worden de planregels als volgt gewijzigd:
  • a. Het bepaalde in lid 5.2.1 onder sub b wordt als volgt gewijzigd: ''er mogen maximaal 32 woningen worden gerealiseerd''

Artikel 4 Woongebied

 • 1. Het bepaalde in artikel 11 Woongebied van het bestemmingsplan Stadspolder Kortgene blijft onverkort van toepassing op dit plan, tenzij hierna anders is bepaald.
 • 2. Voor de toepassing van dit plan worden de planregels als volgt gewijzigd:
  • a. Het bepaalde in lid 11.2.1 onder sub b wordt als volgt gewijzigd: ''er mogen maximaal 38 woningen worden gerealiseerd''

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
6.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het Wijzigingsplan Stadspolder Kortgene'.