direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Parkeren Noordenveld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1699.2018BP072-vg01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 29 november 2014 is een wetswijziging van onder andere de Woningwet inwerking getreden. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordening vervallen. In de wet is een overgangsregeling opgenomen, namelijk dat artikelen uit de Woningwet van toepassing blijven tot het tijdstip dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, echter uiterlijk tot 1 juli 2018. Dit betekent dat na 1 juli 2018 een bestemmingsplan niet meer kan terugvallen op de bepalingen uit de bouwverordening en dus gemeenten de gewenste parkeereisen in het bestemmingsplan moeten opnemen. De gemeentelijke parkeernormen werken dan niet meer door in de bestemmingsplannen via de bouwverordening. Om deze reden stelt de gemeente Noordenveld dit bestemmingsplan op in de vorm van een facetbestemmingsplan. Een facetbestemmingsplan is een bestemmingsplan dat een specifiek inhoudelijk onderwerp regelt en dat voor de bestemmingsplannen in het plangebied van toepassing is. In dit facetbestemmingsplan worden de gemeentelijke parkeernormen opgenomen en het plan bewerkstelligt dat deze doorwerken in de reeds vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeente Noordenveld.

1.2 Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan 'Parkeren Noordenveld' omvat het gehele grondgebied van de gemeente Noordenveld. Op de onderstaande afbeelding is het gehele plangebied weergegeven en met rood omlijnd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1699.2018BP072-vg01_0001.jpg"

In een aantal bestemmingsplannen is al een regeling ten behoeve van parkeren opgenomen. Deze plannen worden dan ook uitgesloten op de verbeelding. Het gaat om de volgende plannen:

Bestemmingsplan   NL.IMRO-nummer   Datum vastgesteld  
Herontwikkeling locatie Ronerborg, Roden   NL.IMRO.1699.2014BP049   11 mei 2016  
Locatie Rottinghuis te Nietap   NL.IMRO.1699.2015BP050   7 december 2016  
Herontwikkeling locatie Boskamp, Roden   NL.IMRO.1699.2016BP051   20 december 2017  
Locatie Esweg te Nieuw-Roden   NL.IMRO.1699.2015BP052   22 maart 2017  
Gastenhuis Schoolstraat te Roden   NL.IMRO.1699.2016BP053   17 mei 2017  
Locatie Raadhuisstraat te Roden   NL.IMRO.1699.2016BP056   31 januari 2018  
Fietstunnel Peizerwold   NL.IMRO.1699.2016BP058   18 oktober 2017  
De Fledders 8 te Zuidvelde   NL.IMRO.1699.2016BP061   14 maart 2018  
Schoolstraat 22 te Westervelde   NL.IMRO.1699.2017BP064   14 maart 2018  
Herziening Westeres   NL.IMRO.1699.2017BP065   14 maart 2018  

Hoofdstuk 2 Beleid

2.1 Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan

Het opstellen van parkeerbeleid is een autonome taak van gemeenten. Parkeerbeleid is van belang in verband met de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in woonwijken, bedrijventerreinenen (winkel)centra. Andersom is het ook een onderwerp van ruimtelijke inrichting/locatiebeleid. Door het juiste bedrijf of kantoor op de juiste plaats te vestigen, kunnen onnodige verkeersbewegingen en problemen met parkeerruimte worden voorkomen. Via parkeerbeleid kan de gemeente de verdeling van de schaarse parkeerruimte reguleren en overlast voorkomen. In Noordenveld wordt niet altijd volledig aan de vrije vraag naar parkeerruimte voldaan. Dat betekent dat Noordenveld gebruik maakt van sturend parkeerbeleid. Een sturend parkeerbeleid bevordert het selectief gebruik van de auto en beperkt hiermee de groei van de automobiliteit ten gunste van de leefbaarheid.

In het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) is onder andere het beleid met betrekking tot parkeren opgenomen.

De volgende beleidsregels volgen uit het GVVP:

  • In 30 km-zones is parkeren op straat in principe toegestaan.
  • Parkeerproblemen in straten/buurten worden, indien mogelijk, bij groot onderhoud of een herinrichting opgelost en niet separaat.
  • Noordenveld past de meest actuele richtlijnen van het CROW toe voor de maatvoering, de bepaling van het aantal parkeerplaatsen als de wijze van berekening. Hierbij valt Noordenveld in stedelijkheidsgraad "weinig stedelijk". Bij de berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde bandbreedte van de parkeerkencijfers van de van toepassing zijnde kolom en rij. Gemotiveerd en in overleg kan hiervan afgeweken worden. de initiatiefnemer van een ontwikkeling draagt hiervoor argumenten aan: de gemeente toetst en beoordeelt.
  • Als een inwoner met een invalidenparkeerkaart een permanent beroep moet doen op een openbare parkeerplaats in de directe omgeving van zijn of haar woning, probeert deze allereerst, bijvoorbeeld ondersteund door de Noordenveldwerker, in overleg met naaste bewoners, een oplossing te vinden. Wanneer dat in onderling overleg niet mogelijk blijkt, reserveert de gemeente alsnog een geschikte parkeerplaats. Aan het gebruik van de parkeerplaats en het eventueel inrichten daarvan zijn voor aanvrager geen kosten verbonden.
  • Vrachtwagens worden geparkeerd op eigen terrein (bij het bedrijf) en niet op de openbare weg.

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheidsaspecten

Voor elk bestemmingsplan moet een gemeente aantonen dat het plan uitvoerbaar is. Dat volgt namelijk uit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro). Dit facetbestemmingsplan betreft het opnemen van parkeernormen naar aanleiding van het vervallen van stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordening na recente wetswijzigingen. Hiervoor zijn geen aanvullende onderzoeken noodzakelijk. Onderzoek en afwegingen ten aanzien van de uitvoering is in dit plan daarom ook niet nodig.

Hoofdstuk 4 Juridische toelichting

4.1 Algemeen

Dit hoofdstuk gaat in op de regels van het bestemmingsplan. De regels vormen samen met de verbeelding het juridische bindende deel van het bestemmingsplan. Zowel de verbeelding als de regels voldoen aan de verplichte landelijke standaarden voor de uitwisseling en vergelijkbaarheid van digitale bestemmingsplannen (IMRO2012 en SVBP2012). Het bestemmingsplan bestaat uit:

  • 1. een verbeelding van het plangebied dat alle bestemmingen van de gronden aanwijst;
  • 2. de regels die de bestemmingen beschrijven en waarbij per bestemming het doel wordt of de doeleinden worden genoemd.

Bij het bestemmingsplan hoort een toelichting. Het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting stelt men langs elektronische weg vast.

Voorliggend facetbestemmingsplan ziet uitsluitend op het wijzigen en/of toevoegen van een planregel inzake de geldende parkeernormering in de regels van de genoemde bestemmingsplannen. Op de verbeelding is daarom alleen een plancontour opgenomen.

4.2 Bestemmingsregels

De opbouw van de regels van dit bestemmingsplan wijkt af van de algemeen gehanteerde opbouw van regels omdat dit plan geen bestemmingsregels omvat. De opbouw van de regels ziet er als volgt uit:

Hoofdstuk 1 - Inleidende regels

Dit onderdeel bestaat uit de begrippen (Artikel 1 Begrippen) en de van toepassing verklaring (Artikel 2 Van toepassing verklaring). Hierin wordt aangegeven wat in de regels onder bepaalde begrippen moet worden verstaan en op welke gebieden van de gemeente Noordenveld dit facetbestemmingsplan van toepassing is.

Hoofdstuk 2 - Algemene regels

In dit hoofdstuk zijn de anti-dubbeltelregel (Artikel 3 Anti-dubbeltelregel) en de parkeerregelgeving (Artikel 4 Parkeerregelgeving) van de gemeente Noordenveld opgenomen.

Anti-dubbeltelregel
Het doel van de anti-dubbeltelregel is om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. Kort gezegd, komt het erop neer, dat grond die één keer in beschouwing is genomen voor het toestaan van gebouwen, niet een tweede maal mag meetellen voor de toelaatbaarheid van andere gebouwen, als die grond inmiddels tot een ander bouwperceel is gaan behoren.

Parkeerregelgeving
In de parkeerregelgeving is een aantal regels opgenomen die verwijzen naar Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan of een rechtsopvolger daarvan. Expliciet is aangegeven dat ook een rechtsopvolger het kader kan vormen.

In de regels is aangesloten op de bepalingen die waren opgenomen in de bouwverordening, maar door de recente wetswijziging zijn vervallen. Voor specifieke gevallen is een afwijkingsbevoegdheid (onder voorwaarden) opgenomen. Door het laten doorwerken van deze parkeerbepaling in alle geldende plannen is het wegvallen van de parkeerregels door de wetswijziging, hersteld.

Hoofdstuk 3 - Overgangs- en slotregels

In dit hoofdstuk zijn het overgangsrecht (Artikel 5 Overgangsrecht) en de slotregel (Artikel 6 Slotregel) opgenomen. Voor de redactie van het overgangsrecht geldt het Bro. Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing met 10% wordt mogelijk gemaakt.

Het gebruik van gronden en bebouwing dat in strijd is met dit nieuwe bestemmingsplan op het tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot. Indien het strijdige gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Het facetbestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk. Het plan leidt daarom ook niet tot kosten en kan dus als economisch uitvoerbaar geacht worden. Het is daarom ook niet noodzakelijk om een exploitatieplan of een overeenkomst over kostenverhaal op te stellen.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het plan is voor vooroverleg naar het Waterschap Noorderzijlvest gestuurd. Het Waterschap stemt in met het plan. De brief van het waterschap is als Bijlage opgenomen.

Omdat het plan geen proviniaal belang betreft is er geen vooroverleg gevoerd met de provincie.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 maart tot en met 2 mei 2018 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

De provincie Drenthe en het Waterschap hebben aangegeven akkoord te gaan met het bestemmingsplan.