direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1714.001bpbui10-VG01

Hoofdstuk 10 Bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 4 november 2010 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Hierbij is iedereen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op het plan in te dienen. Gedurende deze periode zijn 137 zienswijzen ingediend.

De ingediende zienswijze hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan. Tevens was er aanleiding om ambtshalve wijzigingen door te voeren. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste wijzigingen zoals deze bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 23 juni 2011 zijn doorgevoerd, kort toegelicht.

Voor een volledig overzicht van de ingediende zienswijzen, de beantwoording door de gemeente en de doorgevoerde ambtshalve wijzigingen wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en de Nota ambtshalve wijzigingen.

Naar aanleiding van zienswijzen

Belangrijke wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen zijn:

 • wijziging en vormverandering van bouwvlakken en bestemmingsvlakken: de gemeente is tegemoet gekomen aan de wensen van reclamanten tenzij vanuit ruimtelijke of beleidsmatige overwegingen of wanneer dit vanuit andere juridische kaders (zoals de Wet Milieubeheer) niet wenselijk werd geacht;
 • vergroting van bouwvlakken: bouwvlakken die abusievelijk kleiner dan 1 ha waren zijn op basis van zienswijzen vergroot, ook bouwvlakken die in het vigerende plan al groter waren of waarvoor in het verleden vergunningen zijn verleend of planologische procedures zijn gevoerd, zijn aangepast;
 • wijzigingsbevoegdheden:in het plan zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor initiatieven zoals de verplaatsing van een agrarisch hulp- en nevenbedrijf, de aanleg van een parkeerterrein, de bouw van een bedrijfswoning op agrarische bouwvlakken met de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' en de bouw van een extra woning bij beĆ«indiging van een transportbedrijf;
 • aanpassingen van bestemmingen Natuur of Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden omdat bij nader inzien (nog) geen sprake is van aanwezige waarden of een gewijzigde inrichting van het perceel;
 • aanpassing van de bestemmingen Waarde - Archeologie en Waarde - Cultuurhistorie - 1 voor een gedeelte van de wallen van Sluis;
 • het ontwerpprojectbesluit 's Gravenpolder is in het plan verwerkt;
 • de eisen waaraan een plan voor landschappelijke inpassing moet voldoen zijn aangepast;
 • de regels voor recreatieterrein Het Halve Maentje zijn aangepast;
 • de bestemmingen van enkele dijken en voormalige dijken zijn aangepast;
 • het gebied waar aquacultuur zich kan ontwikkelen is verkleind, de gebieden met zoet grondwater zijn uitgesloten;
 • de verduurzamingseis voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij is in het plan opgenomen;
 • de maatvoeringen zoals deze zijn opgenomen in de regels voor archeologische bestemmingen zijn aangepast;
 • de regels voor de molenbiotopen zijn aangepast en verduidelijkt;
 • in het bestemmingsplan wordt een specifiek dagrecreatief gebruik van het voormalige veerplein mogelijk gemaakt;
 • de bestemmingsregeling van een zorgboerderij aan de Mosseldijk is aangepast.

Ambtshalve aanpassingen

Belangrijkste ambtshalve aanpassingen zijn:

 • aanpassing van plangrenzen ter plaatse van het bestemmingsplan Baanstpolder en de plannen voor de golfbaan omgeving Lange Strinkweg;
 • het laten vervalen van een verplichte landschappelijke inpassing van 10 meter rond paardenbakken;
 • in de toelichting is verduidelijkt dat de bestemming Wonen, Wonen - 1 en Wonen - 2 toegekend zijn aan recreatief en permanent bewoonde woningen; de regels laten zowel recreatieve als permanente bewoning toe;
 • de actuele stand van zaken van het project 'Herstel natuur West Zeeuws-Vlaanderen' is meegenomen;
 • het bestemmingplan voor de rondweg rond Aardenburg is opgenomen in het plan Buitengebied;
 • de ontwikkelingsmogelijkheden voor strandpaviljoens zijn aangepast in lijn met de gemeentelijke strandnota;
 • voor de gebieden die in de Bijstellingsnotitie zijn aangemerkt als gebieden waar in de toekomst recreatienatuur wordt ontwikkeld is een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Recreatie met de aanduiding 'groen' opgenomen;
 • schokgolfgeneratoren worden met een afwijkingsbevoegdheid toegelaten en niet op basis van rechtstreeks bouwrecht;
 • agrarisch bestemmingen of woonbestemmingen voor voormalige agrarisch bedrijven die ten onrechte zijn toegekend zijn gewijzigd.

Bij de vaststelling nog gewijzigd

Bij de vaststelling van het bestemmingplan op 23 juni 2011 zijn twaalf amendementen aangenomen en is het bestemmingplan op de volgende onderdelen gewijzigd:

 • de afwijkingsregels voor aquacultuur zijn aangepast;
 • het zoekgebied voor een parkeervoorziening in de Mariahavenpolder is in het plan opgenomen;
 • de regeling voor de molenbiotoop is ter plaatse van De Vijf Weeghen niet van toepassing;
 • de maximale oppervlakte per recreatiewoning bij De Vijf Weeghen is bepaald op 130 m2;
 • de bestemming Agrarisch met waarden - Landschap- en natuurwaarden is aangepast, afhankelijk van de bestemmingen in de bestemmingsplannen Landelijk Gebied (van de voormalige gemeente Oostburg), Buitengebied (ook voormalige gemeente Oostburg) en Buitengebied (van de voormalige gemeente Sluis - Aardenburg);
 • de zoeklocatie voor de uitbreiding van de jachthaven Breskens is in het plan opgenomen;
 • een perceel aan de Killedijk is voorzien van een agrarisch bouwvlak en een vermelding in bijlage 5 van de toelichting;
 • artikel 28.6.3 (wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding van een minicamping bij de bestemming Wonen -2) is gehandhaafd;
 • een bouwvlak aan de Oranjedijk is aangepast;
 • de wijzigingsbevoegdheden voor nieuwe natuur zijn uitgebreid met de voorwaarden dat de wijziging niet wordt toegepast, tenzij de gemeenteraad is gehoord;
 • een wijzigingsbevoegdheid is toegevoegd aan artikel 46 om een bouwvlak zodanig aan te passen dat het bouwvlak buiten de begrenzing van de dubbelbestemming Waarde - Archeologie komt te liggen;
 • de uitbreidingsmogelijkheden van een bedrijf aan de Sophiaweg zijn aangepast.