Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Herenweg Noord 36 Aardenburg
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1714.wpherenwegn36-ON01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
 
Bestemmingsplan:
De geometrische bepaalde plan objecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1714.wpherenwegn36-ON01 met de bijbehorende regels. 
 
Moederplan:
Bestemmingsplan 'buitengebied 2e herziening' als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG03.
 
Plan:
'Herenweg Noord 36 Aardenburg' van de Gemeente Sluis. 
 
Voor het overige blijven de regels behorende bij Artikel 1 van het moederplan op dit plan voor zover relevant van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De regels behorende bij Artikel 2 van het moederplan, zijn op dit plan van toepassing.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

De regels behorende bij Artikel 3 van het moederplan, zijn op dit plan voor zover relevant van toepassing.

3 Algemene regels

Artikel 4 Overige regels

De regels behorende bij Artikel 41 tot en met 47 van het moederplan, zijn op dit plan voor zover relevant van toepassing.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

   

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwen luidt het overgangsrecht als volgt:
 1. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het bestemmingsplan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 2. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 3. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
 1. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 2. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 3. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 4. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam Regels van het wijzigingsplan ‘Herenweg Noord 36 Aardenburg'.