direct naar inhoud van Regels
Plan: Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening Dorpstraat 101-107
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1724.BPLdor2011-VAST

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening Dorpstraat 101-107' met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPLdor2011-VAST van de gemeente Bergeijk;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • a. De verbeelding van het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012' van de gemeente Bergeijk, zoals vastgesteld op 29 november 2012, en herzien zoals aangegeven op de verbeelding van het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening 2014' vastgesteld op 1 juli 2014 van de gemeente Bergeijk worden herzien zoals aangegeven op de verbeelding van dit bestemmingsplan . Voor het overige blijven de verbeelding van het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012' en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening 2014' ongewijzigd van toepassing.
 • b. De regels van het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012' van de gemeente Bergeijk, zoals vastgesteld op 29 november 2012 en het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening 2014' zoals vastgesteld op 1 juli 2014 van de gemeente Bergeijk ' blijven ongewijzigd toepassing met uitzondering van ade artikelen 11 en 32.2 onder a en 32.3.1 aanhef en onder a.

Aan artikel 11 wordt het navolgende toegevoegd:

Onder 11.2.1:

h. ter plaatse van de aanduiding 'maximum dakhelling (graden)' mag de dakhelling niet meer bedragen dan is aangegeven;

i. ter plaatse van de aanduiding 'minimum dakhelling (graden)' mag de dakhelling niet minder bedragen dan is aangegeven.

11.4 Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen:

 • a. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies, met uitzondering van de functie 'wonen' als er binnen de bestemming niet minimaal 13 opstelplaatsen voor voertuigen t.b.v. deze functies aanwezig zijn.
 • b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functie 'wonen' ter plaatse van de binnen de bestemming opgenomen aanduidingen 'wonen' als er voor de betreffende functieaanduiding 'wonen' niet minimaal 2,5 opstelplaatsen voor voertuigen aanwezig zijn.
 • c. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies ter plaatse van de functieaanduiding 'opslag' anders dan t.b.v. opslag en/of niet zelfstandige aan genoemde functies ondergeschikte activiteiten zoals een kantine en een kantoor.

Artikel 32.2 onder a wordt als volgt gewijzigd:


32.2 Bouwregels

a Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een diepte van meer dan 0,8 m onder maaiveld, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.


Artikel 32.3.1 aanhef en onder a wordt als volgt gewijzigd:

32.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden op de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage, dieper dan 0,8 m onder maaiveld;

Hoofdstuk 2 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10 %.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

3.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 'Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012, herziening Dorpstraat 101-107'.