direct naar inhoud van Artikel 8 Bos
Plan: Drentsche Hoofdvaart
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1731.DRHoofdvaart-VST1

Artikel 8 Bos

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos;
 • b. het behoud van de landschappelijke en ecologische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. paden;

met de daarbij behorende:

 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2 Bouwregels
 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedraagt.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van een goede woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • 1. het storten van afval;
 • 2. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik ontrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen.

8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het verwijderen van houtgewas;
  • 2. het aanleggen van recreatieve voorzieningen;
  • 3. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen.

 • b. het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op de werken en werkzaamheden welke:
  • 1. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.